Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | UMUNTU ANGAFA—ANGAPHINDA APHILE YINI?

Kuyini Okungakwenza Ukholwe—Ukuthi Abafileyo Bazavuswa?

Kuyini Okungakwenza Ukholwe—Ukuthi Abafileyo Bazavuswa?

Kuyibuthutha yini ukukholwa ukuthi abafileyo bazaphinda baphile? Umphostoli uPhawuli wayengacabangi njalo. Waphefumulelwa ukuba abhale ukuthi: “Uma sithembele kuKhristu kulokhukuphila kuphela, sizazwelwa usizi kakhulu kulabantu bonke. Kodwa uKhristu wavuswa impela kwabafileyo, izithelo zakuqala zalabo asebelele.” (1 KwabaseKhorinte 15:19, 20) UPhawuli wayengathandabuzi ukuthi abafileyo bazavuswa. Ukuvuswa kukaJesu yikho okwamenza waqiniseka ukuthi lokhu kuzakwenzakala loba sekutheni. * (ImiSebenzi 17:31) Yikho uPhawuli wathi uJesu ‘uyizithelo zakuqala,’ okutsho ukuthi wayengowokuqala owavuswa wathola ukuphila okungapheliyo. Nxa uJesu wayengowokuqala, kusegcekeni ukuthi kuzakuba labanye futhi.

UJobe wathi kuNkulunkulu: “Uzasifisa lesosidalwa esenziwa yizandla zakho.”UJobe 14:14, 15.

Nanku okunye okungakwenza ukukholwe sibili ukuthi abantu abafileyo bazavuswa. UJehova unguNkulunkulu okhuluma iqiniso. ‘UNkulunkulu kaqambi manga.’ (KuThithusi 1:2) UJehova kakaze aqambe amanga futhi kasoze awaqambe. Ucabanga ukuthi angathembisa ukuthi uzavusa abantu abafileyo, atshengise lokuthi uyenelisa ukukwenza kodwa abesentshintsha ingqondo? Ngeke akwenze lokhu!

Kungani uJehova wahlela ukuthi kuvuswe abafileyo ngesikhathi esizayo? Kungenxa yokuthi uyasithanda. UJobe wabuza wathi: “Umuntu angafa uphinde aphile na?” Wasesithi: “Uzabiza lami ngizasabela; uzasifisa lesosidalwa esenziwa yizandla zakho.” (UJobe 14:14, 15) UJobe wayekukholwa ngenhliziyo yonke ukuthi uYise osezulwini olothando wayezakufisa ukumvusa. Usentshintshile yini uNkulunkulu? “Mina uJehova kangiguquki.” (UMalaki 3:6) UNkulunkulu ulokhu ekufisa ukubona abantu abafileyo bevuswa, bephilile emzimbeni njalo bethokoza.  Yikho kanye obekungafiswa yiloba nguphi umzali olothando ngemva kokufelwa ngumntanakhe. Kodwa umehluko yikuthi uNkulunkulu yena ulamandla okwenza lokho akufisayo.IHubo 135:6.

Ukufa kuyisitha esibi kakhulu, kodwa uNkulunkulu uzakunqoba

UJehova uzanika iNdodana yakhe amandla okuthi ilethe intokozo enkulu kulabo abalilayo ngenxa yokufelwa ngabantu ababathandayo. UJesu yena uzwa njani ngokuvusa abafileyo? Engakavusi uLazaro, wabona indlela odadewabo bakaLazaro labangane bakhe ababedabuke ngayo, laye “wakhala.” (UJohane 11:35) Ngelinye ilanga waphinda wahlangana lomfelokazi waseNayini owayefelwe yindodana yakhe eyiyo yodwa. “Wamzwela usizi wathi kuye, ‘Ungakhali.’ ” Khonokho nje wayivusa indodana yakhe. (ULukha 7:13) Ngakho-ke usizi lokufa kumzwisa ubuhlungu kakhulu uJesu. Kuzamthokozisa kakhulu ukuphendula usizi lwabantu emhlabeni wonke lube yintokozo enkulu!

Sewake waba phakathi kosizi yini? Mhlawumbe ubona angani ukufa kuyisitha esingasoze sanqotshwa. Kodwa isitha lesi sizanqotshwa ngoba uNkulunkulu uzavusa abafileyo esebenzisa iNdodana yakhe. Ungakhohlwa ukuthi uNkulunkulu ufuna uzibonele ngawakho mhla ekwenza lokhu. Ufuna ukuthi ubekhona mhlalokho ukuze uhlangabeze izihlobo zakho labangane nxa sebevuswa. Zibone ngelihlo lengqondo selindawonye likhangelele ukuphila phakade, lingesabi ukuthi ngelinye ilanga lingaphinda lehlukaniswe yikufa!

ULionel okukhulunywe ngaye ekuqaliseni uthi: “Ekucineni ngafunda ukuthi abafileyo bazavuswa. Kwaqalisa kunzima ukuthi ngikukholwe, futhi ngangicabanga lokuthi umuntu owayengitshela indaba le wayesenga lezimithiyo. Kodwa ngakudinga eBhayibhili ngabona ukuthi kwakuliqiniso! Sekungiphuzele ukuthi ngiphinde ngimbone ukhulu wami.”

Uyafuna yini ukwazi okunengi ngendaba le? OFakazi bakaJehova bangakutshengisa kwelakho iBhayibhili ukuthi kungani bona bengathandabuzi ukuthi abafileyo bazavuswa. *

^ ndima 3 Ukuze uthole ubufakazi bokuthi uJesu wavuswa, khangela ibhuku elidindwa ngoFakazi bakaJehova elithi The Bible—God’s Word or Man’s? emakhasini 78-86.

^ ndima 9 Sicela ukhangele isahluko 7 sebhuku elithi IBhayibhili Lifundisani Sibili? elidindwa ngoFakazi bakaJehova.