Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Lungiselela Khathesi Ukuphila Emhlabeni Omutsha

Lungiselela Khathesi Ukuphila Emhlabeni Omutsha

“Balaye ukuba benze okuhle, . . . ukuze babambe ukuphila okuyikuphila okuqotho.”1 TIM. 6:18, 19.

IZINGOMA: 125, 40

1, 2. (a) Yiziphi izibusiso wena ofisa kakhulu ukuzithola emhlabeni oliPharadayisi? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.) (b) Yiziphi izibusiso eziphathelane lokukhonza esizazithola emhlabeni omutsha?

‘UKUPHILA OKUQOTHO.’ Abanengi bethu nxa besizwa amazwi la bacabanga ngethemba lokuphila okungapheliyo emhlabeni oliPharadayisi. Umphostoli uPhawuli laye watshengisa ukuthi kulokuhambelana phakathi ‘kokuphila okulaphakade’ kanye ‘lokuphila okuqotho.’ (Bala u-1 Thimothi 6:12, 19.) Silindele ukuthola ukuphila okungapheliyo okuzasenza sisuthiseke futhi sithokoze kuze kube nini lanini. Ake ucabange ukuthi kuzabe kunjani ukuvuka nsuku zonke siqinile emzimbeni njalo kungelalutho olusikhathazayo ezingqondweni lasezinhliziyweni zethu. (Isaya. 35:5, 6) Ukuba ndawonye lezihlobo labangane kanye lalabo abazavuswa emathuneni lakho kuzasithokosiza kakhulu. (Joh. 5:28, 29; ImiSeb. 24:15) Sizathola lethuba lokufunda okunengi ngesayensi, sibe zingcitshi zokudlala umculo lezokudweba amapulani emizi yethu njalo sizakuba lolwazi ngezinto ezinenginengi.

2 Lanxa sikhangelele ukuthola izinto lezi ezinhle kangaka, izibusiso  esizazikholisa ukwedlula zonke ngeziphathelane lokukhonza uJehova. Kuzasenza sisuthiseke kakhulu ukwazi ukuthi ibizo likaJehova liyabe selingcwelisiwe lokuthi uyabe esebulwele ubukhosi bakhe. (Mat. 6:9, 10) Kuzasijabulisa kakhulu ukubona lokho uJehova ayekuhlosile ngabantu lomhlaba sekugcwaliseka. Kanti njalo kuzakuba lula ukusondela kuJehova ngenxa yokuthi isono siyabe silokhu sikhitshwa kancane kancane size sibe ngabantu abapheleleyo.Hubo. 73:28; Jak. 4:8.

3. Kuyini okumele siqalise ukukulungiselela khathesi?

3 Sonke singazithola izibusiso lezi ngoba uJesu wathi, “kuNkulunkulu zonke izinto ziyenzeka.” (Mat. 19:25, 26) Kodwa nxa sifuna ukuphila emhlabeni lo omutsha lokuqhubeka siphila ngemva kweminyaka eyinkulungwane yokubusa kukaKhristu, kumele sisebenze nzima khathesi ukuze ‘sibambe’ ukuphila okungapheliyo. Kufanele sihlale sikulindele ukubhujiswa komhlaba lo omubi njalo kulamanyathelo okumele siwathathe khathesi angasinceda ukuthi silungiselele ukuphila emhlabeni omutsha. Singakwenza njani lokhu?

INDLELA ESINGALUNGISELELA NGAYO

4. Nika isibonelo esitshengisa ukuthi singakulungiselela njani khathesi ukuphila emhlabeni omutsha.

4 Singakulungiselela njani ukuphila emhlabeni omutsha esiwuthenjiswe nguNkulunkulu? Ake sithi sicabanga ukuthuthela kwelinye ilizwe. Besingakulungiselela njani lokhu? Mhlawumbe besingaqalisa ukufunda ulimi olukhulunywa elizweni lelo. Ukufunda amasiko alo lokuzama ukujayela ukudla kwakhonale lakho bekungasinceda. Ngezinye indlela, besizaqalisa ukuphila angathi sesihlala kulelolizwe ngoba yikho vele ebesizafika sikwenza sesithuthele kulo. Yikho-ke lathi singalungiselela ukuphila emhlabeni omutsha ngokwenza konke okusemandleni ethu khathesi, siphile ngendlela esikhangelele ukuphila ngayo nxa sesikuwo. Ake sihlole izibonelo ezingasisiza endabeni le.

5, 6. Ukulalela iziqondiso esiziphiwa yinhlanganiso kaJehova khathesi kuzasincenda njani ukuthi silungiselele ukuphila emhlabeni omutsha?

5 Emhlabeni omutsha bonke abantu bazabusekela ngokugcweleyo ubukhosi bukaJehova. Lokhu kuzabe kutshiyene kakhulu lomhlaba lo obuswa nguSathane okhuthaza abantu ukuthi bazenzele abakuthandayo. Abanye bayakuqakathekisa kakhulu ukuzibusa njalo kabafuni lakuzwa omunye umuntu ebatshela okokwenza. Kodwa lokhu kubangele ukuthi kube lokuhlupheka, usizi, lobuhlungu ngenxa yokungafuni ukukhokhelwa nguNkulunkulu. (Jer. 10:23) Sisilindele ngabomvu isikhathi lapho bonke abantu emhlabeni abazabe sebezithoba khona ngaphansi kobukhosi bukaJehova.

6 Sizakujabulela kakhulu ukwamukela iziqondiso ezivela kuJehova emhlabeni omutsha ngesikhathi silungisa umhlaba ukuthi ube lipharadayisi, sifundisa abantu abavusiweyo njalo sisenza lokho akuhlosileyo ngabantu. Kodwa sizakwenzani nxa singanikwa isiqondiso sokuthi senze umsebenzi othile esingabe singawuthandi? Sizalalela yini besesizinikela emsebenzini lowo futhi sikholise lokuwenza? Abanengi bethu bangathi, “Ye sizalalela!” Kodwa singabantu abazilandelayo yini iziqondiso esiziphiwa yinhlanganiso kaJehova khathesi? Nxa sisenza njalo, kutsho ukuthi sesikulungiselela ukuphila okungapheliyo eMbusweni kaJehova.

7, 8. (a) Kungani kumele sifunde ukubambisana labanye? (b) Yiluphi untshintsho olwenziwa kwamanye amaKhristu? (c) Kuyini esikwaziyo mayelana lokuphila emhlabeni omutsha?

7 Ngaphandle kokulalela iziqondiso esiziphiwa yinhlanganiso kaJehova khathesi, okunye esingakwenza ukuze silungiselele ukuphila emhlabeni omutsha yikufunda ukuba ngabantu abasuthisekayo futhi ababambisana labanye. Nxa sibambisana lalabo abakhokhelayo phakathi kwethu lamuhla, mhlawumbe ngokusuthiseka ngemisebenzi yenkonzo emitsha esiyabelwayo futhi sithokoze nxa siyenza, kuzakuba  lula ukukwenza lokhu lasemhlabeni omutsha. (Bala uHebheru 13:17.) ELizweni Lesithembiso, ama-Israyeli ehlukaniselwa ilifa lawo ngenkatho. (Nani. 26:52-56; Josh. 14:1, 2) Thina lamuhla kasikwazi ukuthi emhlabeni omutsha sizakwabelwa ukuthi sihlale ngaphi. Kodwa ukwamukela izinqumo ezizakwenziwa kuzasenza sisuthiseke njalo sikukhwabithe ukwenza intando kaJehova kungelani lokuthi siyabe sihlala ngaphi ngalesosikhathi.

8 Ukubuswa nguMbuso kaNkulunkulu yisibusiso esingeke siqathaniswe laloba yini, yikho kukuhle ukubambisana lenhlanganiso kaJehova khathesi lokufeza yonke imisebenzi yenkonzo esiyiphiwayo. Kodwa izinto zingantshintsha ngokuya kwesikhathi. Ngokwesibonelo ezinye izisebenzi zaseBhetheli e-United States zantshintshelwa kweminye imisebenzi etshiyeneyo yenkonzo yesikhathi esigcweleyo njalo sezikholisa izibusiso ezinengi lapho ezabelwe khona. Kanti njalo abanye ababonisi beziqinti bantshintshelwa emsebenzini wokuba ngamaphayona aqakathekileyo ngenxa yokukhula kanye lezinye izimo. Nxa singaba ngabantu abasuthisekayo, sicele usizo lukaNkulunkulu ngomthandazo, njalo senze ubungcono bethu emsebenzini wakhe, sizathokoza kakhulu futhi sizathola izibusiso ezinengi lanxa sisaphila kulezi zinsuku zokucina. (Bala iZaga 10:22.) Kuzakwenzakalani emhlabeni omutsha? Mhlawumbe kulalapho esifisa ukuhlala khona nxa sesisemhlabeni omutsha kodwa kungenzakala ukuthi sihlaliswe kwenye indawo. Lanxa kungaba njalo, esikwaziyo yikuthi sizasuthiseka njalo sizathokoza kakhulu ukuthi sesisemhlabeni omutsha kungelani lokuthi sizabe sihlala ngaphi loba sisenza wuphi umsebenzi.Neh. 8:10.

9, 10. (a) Kunini lapho okuzadingeka khona ukuthi sibekezele emhlabeni omutsha? (b) Singatshengisa njani ukuthi siyabekezela?

9 Kulezikhathi lapho okuzamele sibekezele khona nxa sesisemhlabeni omutsha. Ngokwesibonelo, kungenzakala ukuthi sizaqalisa ukuzwa ukuthi kulabanye asebevusiwe njalo izihlobo zabo labangane bayajabula kakhulu. Kodwa kungadingeka ukuthi thina silinde kuze kuvuswe ezethu izihlobo labangane. Nxa kungaba njalo, sizathokoza labathokozayo yini njalo sibekezele? (Rom. 12:15) Nxa singazifundisa ukuba ngabantu ababekezelayo khathesi, sikulindele ukugcwaliseka kwezithembiso zikaJehova, kuzakuba lula lokuthi sibekezele emhlabeni omutsha.UmTshu. 7:8.

10 Enye indlela esingalungiselela ngayo ukuphila emhlabeni omutsha yikubekezela endabeni yeqiniso esiqhubeka silikhanyiselwa. Sikukhuthalele yini ukutaditsha njalo siyabekezela yini njengoba indlela esizwisisa ngayo iqiniso eliseBhayibhilini iqhubeka icaciswa lamuhla? Nxa kunjalo, akusoze kube nzima ukubekezela lapho uJehova esesitshela lokho afuna sikwenze emhlabeni omutsha.Zaga. 4:18; Joh. 16:12.

11. UJehova usifundisa ukuthi siphile njani labanye, njalo lokhu kuzasinceda njani emhlabeni omutsha?

11 Okunye okungasinceda ukuthi silungiselele ukuphila emhlabeni omutsha yikuba ngabantu abathethelelayo. Ngesikhathi uKhristu esebusa okweminyaka eyinkulungwane, kungathatha isikhathi ukuthi abantu abalungileyo labangalunganga batshiye ubuntu obudala obubangelwa yisono. (ImiSeb. 24:15) Sizakwenelisa yini ukuphatha abanye ngothando ngalesosikhathi? Nxa singafunda ukuthethelela abanye khathesi njalo sixwaye izingxabano, kuzakuba lula ukuthi sikwenze lasemhlabeni omutsha.Bala uKholose 3:12-14.

12. Chaza ukuthi indlela esiphila ngayo khathesi ihambelana njani lokuphila emhlabeni omutsha.

12 Ukuphila emhlabeni omutsha kakutsho ukuthi sizahlala sithola konke esikufunayo ngesikhathi esiyabe sikufuna ngaso. Kodwa kuzamele sibonge njalo sisuthiseke ngaloba yini esizayithola ngaphansi kokubusa kukaJehova okulothando. Kanti njalo kuzamele sibe lobuntu obuhle  uJehova asifundisa bona khathesi. Nxa siqalisa khathesi ukuphila ngendlela esikhangelele ukuphila ngayo emhlabeni omutsha siyabe silola ubuntu bethu obuhle esizabusebenzisa kuze kube nini lanini. Siyabe siqinisa lokholo lwethu ‘elizweni elizayo’ eliqinisekileyo. (Heb. 2:5; 11:1) Kanti njalo siyabe sitshengisa lokuthi siyakufuna sibili ukuphila emhlabeni olokulunga. Konke lokhu kuzatshengisa ukuthi siyakulungiselela ukuphila emhlabeni omutsha esiwuthenjiswa nguNkulunkulu.

ZIMISELE UKWENZA IMISEBENZI YENKONZO

Khuthala emsebenzini wokutshumayela

13. Kuyini okuzabe kuqakatheke kakhulu kithi emhlabeni omutsha?

13 Nansi enye indlela esingalungiselela ngayo ukuphila okuqotho esikulindeleyo. Lanxa sithenjiswa ukuthola ukudla okunengi lezinye izinto eziqakathekileyo emhlabeni omutsha, okuzasithokozisa kakhulu yikwanelisa isidingo sethu sokukhonza uNkulunkulu. (Mat. 5:3) Okuzabe kuyisiqokoqela kithi yikukhonza uJehova, njalo sizatshengisa lokuthi kuyasithokozisa kakhulu ukuba yizikhonzi zakhe. (Hubo. 37:4) Nxa siqakathekisa ukukhonza uJehova ukwedlula loba yini khathesi, siyabe silungiselela ukuphila okuyikuphila okuqotho emhlabeni omutsha.Bala uMathewu 6:19-21.

14. Abasakhulayo bangahlela ukwenzani ukuze balungiselele ukuphila emhlabeni omutsha?

14 Singenzani ukuze sithole intokozo enkulu ekukhonzeni uJehova? Singahlela ukuthi yiphi imisebenzi yenkonzo esifuna ukuyenza. Nxa ungosakhulayo njalo ufuna ukusebenzela uJehova ukuphila kwakho konke, kungakunceda ukuhlola lokho okutshiwo ngamabhuku ethu mayelana lezingxenye ezitshiyeneyo zenkonzo yesikhathi esigcweleyo, ubusukhetha ofuna ukukwenza. * Ungaxoxa labanye asebeleminyaka eminengi besenkonzweni yesikhathi esigcweleyo. Nxa ukhetha ukusebenzela uJehova ukuphila kwakho konke khathesi, ulungiselela ukumkhonza kuze kube nini lanini emhlabeni omutsha ngoba ulwazi kanye lokuqeqetshwa ozakuthola khathesi kuzasebenza kakhulu ngalesosikhathi.

Ncedisa emisebenzini ephathelane lokukhonza

15. Yiphi imisebenzi yenkonzo abamemezeli boMbuso abangazimisela ukuyenza?

15 Njengoba singabamemezeli boMbuso, kuyini esingahlela ukukwenza emisebenzini yenkonzo? Mhlawumbe singazimisela ukuthuthukisa enye yezindlela esitshumayela ngazo. Singazama lokujulisa indlela esizwisisa ngayo izimiso zeBhayibhili kanye lendlela ezisebenza ngayo. Okunye esingakwenza yikufunda ukuba lobuciko bokubala kanye lokuba yizikhulumi ezinhle phambi kwabantu, kumbe ukuthuthukisa izimpendulo zethu emihlanganweni. Akuthandabuzwa ukuthi kulokunye futhi ongathanda ukukuthuthukisa. Umcijo oqakathekileyo yilo: Ukuhlela ukuthuthukisa ingxenye ethile yenkonzo kuzangezelela  intshiseko yakho njalo kuzakunceda lokuthi ulungiselele ukuphila emhlabeni omutsha.

SESIQALISILE UKUTHOLA IZIBUSISO!

Kuqakathekise ukudla esikuphiwayo

16. Kungani ukukhonza uJehova kuyindlela engcono kakhulu yokuphila?

16 Ukusebenzisa isikhathi sethu silungiselela ukuphila emhlabeni omutsha kutsho ukuthi asingeke sithole indlela yokuphila engasenza sisuthiseke yini khathesi? Akunjalo. Ukukhonza uJehova yiyo yodwa indlela yokuphila engasenza sisuthiseke. Kayisikho ukuthi sibanjwa ngenkani ukuthi sikwenze, sisesaba ukuthi nxa ukuhlupheka okukhulu kufika sizabhujiswa. Kodwa yindlela esadalwa ukuthi siphile ngayo futhi isinika intokozo enkulu kakhulu esingeke siyithole loba ngaphi. Ukuqondiswa nguJehova lokuthandwa nguye kungcono kakhulu kulokuphila singelabo ubuhlobo obuhle laye. (Bala iHubo 63:1-3.) Akudingi ukuthi size simelele umhlaba omutsha ukuze siqalise ukukholisa izibusiso zokukhonza uJehova ngenhliziyo yonke. Singazikholisa lakhathesi! Abanye bethu sebeleminyaka eminengi bezikholisa izibusiso lezi, njalo thina ngokwethu singafakaza ukuthi ayikho enye indlela yokuphila engcono engasenza sisuthiseke ngaphandle kokukhonza uJehova.Hubo. 1:1-3; Isaya. 58:13, 14.

Dinga isiqondiso esivela eMibhalweni

17. Kambe sizaphilela ukuzilibazisa lokwenza izinto esizithandayo kuphela yini emhlabeni omutsha?

17 Emhlabeni omutsha, ukuzilibazisa kanye lokwenza izinto esizifunayo kuzakuba lesikhathi sakho. Phela uJehova wayengasoze asidale silesifiso esikhulu sokwenza izinto esizithandayo lesokuzilibazisa nxa wayengahlosanga ukuthi sikholise izinto lezi. (UmTshu. 2:24) Ngakho-ke uJehova uzahlala ‘esuthisa izidingo zakho konke okuphilayo’ esebenzisa ezinto lezi lezinye ezitshiyeneyo. (Hubo. 145:16) Ukuzilibazisa kanye lokuziphumulela nje kulesikhathi sakho, kodwa sikukholisa kakhulukazi nxa sifaka ubuhlobo bethu loJehova kuqala. Kuzabe kunjalo lasemhlabeni oliPharadayisi. Yikho-ke siyabe sisenza ngokuhlakanipha nxa singafaka ezokuzilibazisa endaweni yazo, sifune kuqala uMbuso njalo silwele ukuthola izibusiso ezikholiswa ngabantu bakaJehova khathesi!Mat. 6:33.

18. Singatshengisa njani ukuthi siyakulungiselela ukuphila okungapheliyo ePharadayisi?

18 EPharadayisi elizayo, sizathokoza ngendlela esingakaze sithokoze ngayo selokhu sathwetshulwa yingwe. Ngakho-ke kasitshengiseni ukuthi siyakufuna isibili ukuphila okuqotho ngokuqalisa khathesi ukukulungiselela. Kasizameni lokuba lobuntu obuhle uNkulunkulu asifundisa bona futhi sithole intokozo enkulu ngokukhuthalela umsebenzi esiwuphiweyo wokutshumayela ngoMbuso. Sengathi singakujabulela ukufaka imisebenzi yenkonzo kuqala ekuphileni kwethu. Kanti njalo kasizethembeni ngokupheleleyo izithembiso zikaJehova, siphile ngendlela etshengisa ukuthi siwulindele umhlaba omutsha!

^ ndima 14 Khangela ibhuku elithi Young People Ask—Answers That Work, Vol. 2, amakhasi 311-318.