Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 INDABA YOKUPHILA

UJehova Ungibusise Ngendlela Emangalisayo

UJehova Ungibusise Ngendlela Emangalisayo

Ngangileminyaka engu-17, ngilemicabango lezifiso ezinjengezabantwana bonke nje abasakhulayo. Ngangithanda ukubhukutsha, ukudlala ibhola lokutshona ngitshotsha labangane bami. Kodwa kwelinye ilanga kuntambama, impilo yami yantshintsha kabuhlungu ngingalindelanga. Ngalimala engozini yomdududu ngasala ngigogekile kusukela entanyeni kusehla. Sekwadlula iminyaka engu-30 kwenzakala lokhu, njalo sengilesikhathi eside ngingavuki embhedeni.

Ngakhulela e-Alicante, idolobho eliseduze lolwandle empumalanga yeSpain. Ngakithi kwakukomhlambi kazelusile, yikho ngakhula ngingumuntu otshona ebhoda ezitaladini. Eduze lendlu yangakithi kwakulendawo lapho okwakulungiswa khona amavili. Kulapho engathola khona umngane okuthiwa nguJosé María owayesebenza kuyo. Indoda le yayilomusa futhi yayingikhathalela ngendlela engangifisa ukunakekelwa ngayo ngekhaya. Nxa ngangikhathazekile yayingiphatha njengomfowabo, ingumngane weqiniso lanxa yayindala kulami ngeminyaka engu-20.

UJosé María wayesefunda iBhayibhili laboFakazi bakaJehova. Ngakubona ukuthi wayelithanda kakhulu iBhayibhili njalo wayejayele ukungixoxela izinto ayezifunda. Ngangithula ngimlalele kodwa ngangingelandaba kangako lalokho ayekutsho ngoba njengomuntu osakhulayo, ingqondo yami yayizicabangela ezinye izinto nje. Kodwa lokhu kwasekuzantshintsha.

INGOZI EYANTSHINTSHA UKUPHILA KWAMI

Kangikuthandi ukulandisa okunengi ngengozi engaba phakathi kwayo. Engingakutsho kuphela yikuthi ngenza ngobuthutha nginganaki. Ngelanga elilodwa nje impilo yami yayisintshintshe yaba ngokunye. Ngangilijaha elalilomdlandla lizikhulela kuhle, kodwa ngomzuzwana ngasengiyimpahla nje ehlala esibhedlela. Kwakungalula ukuthi ngikwamukele lokho okwasekwenzakele kimi. Ngasengihlala ngizibuza ukuthi, ‘Kanti vele ngisaphilelani?’

UJosé María wabuya wazongibona, wasehlela ukuthi oFakazi bakaJehova ababesebandleni elaliseduze babuye bazongivakatshela esibhedlela. Babehlala bezongibona, futhi lokhu kwangithinta kakhulu. Ngathi sengingconywana ngisanda kuphuma ewadini yabantu abalimele kakhulu, ngaqalisa ukufunda iBhayibhili. Ngakuzwisisa ukuthi kungani abantu behlupheka futhi besifa, lokuthi kungani uNkulunkulu evumela ukuthi izinto ezimbi zenzakale. Okunye engakufundayo yikuthi uNkulunkulu usithembisa ukuthi esikhathini esizayo umhlaba wonke uzagcwala abantu abangelasono futhi akulamuntu ozakuthi: “Mina ngiyagula.” (U-Isaya 33:24) Kwakungokokuqala empilweni yami ukuthola ithemba elihle kangaka.

Ngathi ngiphuma esibhedlela ngathuthuka masinyane esifundweni seBhayibhili. Ngalesosikhathi ngasengisebenzisa i-wheelchair, yikho ngasengisenelisa ukuya emihlanganweni yaboFakazi bakaJehova lokuya emsebenzini wabo wokutshumayela. Ngabhaphathizwa mhlaka 5 November ngo-1988 sengileminyaka engu-20 futhi ngabhaphathizelwa phakathi kwethabhu. UJehova uNkulunkulu wayesengincede ukuthi ngiyibone ngelinye ilihlo impilo yami. Kodwa  ngangizakwenzani ukuze ngitshengise ukuthi ngiyambonga ngalokhu angenzele khona?

UKULIMALA AKUZANGE KUNGIQEDE AMANDLA

Ngangizimisele ukuthi ngingavumeli ukulimala kwami kungivimbe ukuthi ngenze umsebenzi kaJehova. Ngangifuna ukuthuthuka. (1 KuThimothi 4:15) Kwakungalula ekuqaliseni ngoba abangakithi babengavumelani lalokho engasengikukholwa. Kodwa abafowethu labodadewethu engikhonza labo abazange bangitshiye. Babengincedisa ukuthi ngingene yonke imihlangano lokuthi ngiphume sikhathi sonke enkonzweni.

Ngokuya kwesikhathi ngananzelela ukuthi kwasekumele nginakekelwe ubusuku lemini ngumuntu ololwazi. Ngemva kokudinga okwesikhathi eside, ngacina ngiyitholile indawo enhle okugcinwa khona abagogekileyo edolobheni leValencia elisenyakatho ye-Alicante njalo kungumango ongamakhilomitha angu-160 ukuyafika kulo. Le kwahle kwaba yindawo yami yokuhlala.

Ngizimisele ukutshela abantu ngalokho engikukholwayo lanxa ngitshona ngilele embhedeni

Lanxa ngangitshona ngithe daca embhedeni ngangizimisele ukuqhubekela phambili ngokukhonza uJehova. Ngahlanganisa imali yempentsheni ephiwa abayizigoga kanye lezinye izimali ngasengithenga ikhompiyutha yasifakwa eceleni kombheda wami njalo ngathenga lefoni. Nsuku zonke ekuseni umuntu onginakekelayo uyabuya alayithe ikhompiyutha le kanye lefoni. Ukuze ngenelise ukuyisebenzisa ikhompiyutha le, kulebhathani engiliqondisa ngesilevu njalo kulokuyisigojwana okusapheni engiyabe ngikuqondisa ngomlomo. Isigojwana lesi yiso esinginceda ukuthi ngithayiphe amabala kukhompiyutha lokuthi ngitshaye inombolo zabantu nxa ngifona.

Okuyisigojwana lokhu yikho okunginceda ukuthi ngihlabe izinombolo efonini

Ikhompiyutha lefoni le kungincede kakhulu. Okwakuqala ngiyenelisa ukungena kuwebhusayithi i-jw.org kanye lokusebenzisa i-Watchtower ONLINE LIBRARY. Ziyanginceda sibili izinto lezi! Ngijayele ukutaditsha lokuchwayisisa emabhukwini ethu okwamahola amanengi usuku ngosuku ukuze ngenelise ukuqhubeka ngifunda ngoNkulunkulu kanye lobuntu bakhe obuhle. Lanxa ngizizwa ngidanile loba ngilesizungu, aziswelakali kuwebhusayithi izinto ezingenza ngibe ngcono.

Ikhompiyutha yami iyangincedisa lokuthi ngilalele imihlangano yebandla futhi ngihlanganyele kuyo. Ngiyenelisa ukuphendula, ukuthandaza, ukwenza izinkulumo, kanye lokubala izindima ku-Nqabayokulinda nxa ngabelwe ukwenza njalo. Lanxa ngiyabe ngingekho eWolu lami ngizizwa ngiyingxenye yebandla.

Ikhompiyutha lefoni kuyangincedisa lokuthi ngihlanganyele emsebenzini wokutshumayela. Lanxa ngingenelisi ukuphuma ngiye enkonzweni yendlu ngendlu njengabo bonke oFakazi bakaJehova, ngiyatshumayela ngisebenzisa izinto lezi. Ngiyakuthanda kakhulu ukutshumayela ngefoni okokuthi abadala bangikhetha ukuthi ngiqondise zonke izinhlelo zokutshumayela ngocingo ezenziwa libandla. Izinhlelo lezi  ziyanceda sibili, ikakhulu kumalunga ebandla angenelisiyo ukuphuma emakhaya awo ayetshumayela.

Ngiqhuba isifundo seBhayibhili

Kodwa angitshoneli ifoni lekhompiyutha kuphela. Nsuku zonke ngivakatshelwa ngabangane bezongibona. Babuya lezihlobo loba abangane babo abalesifiso sokufunda iBhayibhili. Izikhathi ezinengi bayangicela ukuthi kube yimi engiqhubayo nxa sifunda. Kwamanye amalanga izimuli ziyangivakatshela zingicele ukuthi ngihlanganyele lazo ekukhonzeni kwazo kwemuli. Kuyangithokozisa kakhulu nxa abantwana behlala eceleni kwami besebengilandisela ukuthi kungani bemthanda uJehova.

Ngijabulela ukukhonza kwemuli kwantambama labangane bami

Kuyangijabulisa kakhulu ukuvakatshelwa ngabantu abanengi kangaka. Endlini yami kuhlala kugcwele abantu, abanye ngabavela khatshana abanye eduze. Abantu abanginakekelayo endaweni le engigcinwe kuyo bayamangala kakhulu nxa bekubona lokhu. Nsuku zonke ngiyambonga uJehova ngokungivumela ukuthi ngibe phakathi kwabazalwane abalothando kangaka.

NGILOKHU NGISALWISA

Nxa umuntu engibingelela njalo engibuza ukuthi nginjani ngiphendula ngisithi, “Ngilokhu ngisalwisa.” Ngiyakwazi ukuthi angingedwa empini le engiyilwayo. Wonke amaKhristu ayakulwa “ukulwa okuhle kokukholwa” kungelani lokuthi ahlangana labuphi ubunzima. (1 KuThimothi 6:12) Kuyini okungincede ukuthi ngibekezele okweminyaka eminengi kangaka? Ngiyathandaza nsuku zonke njalo ngibonge uJehova ngokunginika ukuphila okulenjongo. Ngiyazama lokuhlala ngisenza okunengi emsebenzini kaNkulunkulu ukuze ngigcine amehlo ami ekhangele umvuzo ophambili.

UJosé María

Ngihlala ngicabanga ngomhlaba omutsha ngizibone sengisenelisa futhi ukweqa lokugijima. Umngane wami uJosé María laye wahlaselwa yipholiyo futhi kwezinye izikhathi siyake sizixoxele nje ngokuncintisana emjahweni wokugijima sesisePharadayisi. Ngijayele ukumbuza ukuthi, “Ngubani ozanqoba?” Yena wandise ukuphendula esithi, “Akulandaba ukuthi ngubani ozanqoba, okuqakathekileyo yikuba sePharadayisi sigijima lowomncintiswano.”

Bekungalula kimi ukwamukela isimo engikuso. Ngiyakwazi ukuthi ngenza ubuthutha sibili obangitshiya ngiyilokhu esengiyikho khona. Kodwa-ke engikubongayo yikuthi uJehova kazange angilahle. UJehova ungibusise kakhulu, unginike abangane abanengi abamkhonzayo, isifiso sokuqhubeka ngiphila, ithuba lokutshumayeza abanye, lethemba lokuphila okungapheliyo. Nxa bekungathiwa ngitsho ngamafitshane ukuthi ngizizwa njani, bengingathi uJehova ungibusise ngendlela emangalisayo sibili. ▪