Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | UMUNTU ANGAFA—ANGAPHINDA APHILE YINI?

Kwenzakalani Nxa Umuntu Angafa?

Kwenzakalani Nxa Umuntu Angafa?

“Ngangicabanga ukuthi kulezindawo ezintathu umuntu angaya kuzo nxa angafa. Ngangisithi angaya ezulwini, loba aye esihogweni, loba aye endaweni lapho eminye imiphefumulo ehlanjululwa khona ingakayi ezulwini. Ngangizazi mina ukuthi ngangingalunganga kangako ukuthi ngingaya ezulwini, kodwa futhi ngangingamubi kangako ukuthi ngingaya esihogweni. Lanxa kunjalo, ngangingakuzwisisi kuhle ukuthi indawo lapho imiphefumulo ehlanjululwa khona yindawo enjani vele. Ngangingakaze ngihlangane lakho eBhayibhilini. Ngangijayele ukuzwa abantu bekhuluma ngakho.”—ULionel.

“Ngafundiswa ukuthi bonke abantu baya ezulwini nxa bangafa, kodwa mina ngangingakukholwa lokhu. Ngangicabanga ukuthi umuntu angafa sekuphelile ngaye, akuselathemba lokuthi angaphinda aphile.”—UFernando.

Sewake wazibuza yini ukuthi: ‘Kwenzakalani sibili nxa umuntu angafa? Abantu esibathandayo asebafayo bayahlutshwa yini lapho abakhona? Sizaphinda sibabone yini? Kuyini okungasenza sibe leqiniso lokuthi sizababona?’ Kungakunceda ukuhlola ukuthi iMibhalo ifundisani ngendaba le. Kodwa ake siqale sibone ukuthi iBhayibhili lithi ukufa vele kuyini. Ngemva kwalokho sizaxoxa ngethemba esilithola eLizwini likaNkulunkulu iBhayibhili.

 Abafileyo bakusiphi isimo?

IBHAYIBHILI LIPHENDULA LISITHI: “Ngoba abaphilayo bayakwazi ukuthi bazakufa, kodwa abafileyo kabazi lutho; kabaselawo omunye umvuzo, ngitsho lokukhumbula ngabo kuyaphela. Lokho isandla sakho esingakwenza kwenze ngamandla akho wonke, ngoba engcwabeni lapho oya khona akusetshenzwa, akulakulungiselela, kakulalwazi kumbe ukuhlakanipha.” *UmTshumayeli 9:5, 10.

Ngamazwi alula nje, ingcwaba leli kulapho sonke esiya khona nxa singafa; limela isimo sokungazi lutho, lapho esingenelisi khona ukwenza loba yini. Indoda eyayithembekile uJobe yathi ingcwaba yindawo enjani? Khumbula ukuthi wayeselahlekelwe yimpahla yakhe yonke kanye labantwabakhe ngosuku olulodwa, wasehlaselwa ngamathumba esabekayo umzimba wonke. Wancenga uNkulunkulu wathi: “Aluba ungangifihla ethuneni [“esihogweni,” Catholic Douay Version] ungithukuze.” (UJobe 1:13-19; 2:7; 14:13) Amazwi la enza kucace ukuthi uJobe wayekwazi ukuthi ingcwaba loba ithuna kalisiso sihogo somlilo, ngoba phela wayezabe ezicelela ukuthi ayekuzwa ubuhlungu obedlula lobo ayevele ephakathi kwabo. Esikhundleni salokho, wayebona ingcwaba njengendawo yokuyaphumula.

Kukhona okunye okungasinceda sizwisise ukuthi abafileyo bakusiphi isimo. Singafunda ngezindaba eziphefumulelweyo eziseBhayibhilini eziphathelane labantu abangu-8 abafayo baphinda bavuswa.—Khangela ibhokisi elithi “ Ukuvuswa Kwabantu Abangu-8 Okukhulunywa Ngakho EBhayibhilini.”

Kubo bonke abangu-8 abavuswayo, akula loyedwa owakhuluma ngokuthi ubesezulwini kumbe lapho okutshiswa khona abantu. Aluba lababantu babeye ezindaweni lezi, ucabanga ukuthi babengasoze baxoxele abanye ngazo yini? Ubona angani kwakungasoze kubhalwe laseBhayibhilini ukuze sonke sifunde ngakho yini? Asikutholi loba ngaphi eBhayibhilini lokhu. Kuyakhanya ukuthi abantu laba akulalutho ababengalutsho mayelana lalapho ababekhona ngesikhathi befile. Ngenxa yani? Ngenxa yokuthi babengazi lutho, kwakufanana lokuthi babelele ubuthongo obukhulu. Yikho kwesinye isikhathi iBhayibhili lifanisa ukufa lokulala. Ngokwesibonelo lithi uDavida loStefane ababethembekile ‘balala’ ekufeni.ImiSebenzi 7:60; 13:36.

Pho likhona yini ithemba ngabantu abafileyo? Kungenzakala yini ukuthi bavuke ebuthongweni lobu?

^ ndima 7 Ku-New World Translation of the Holy Scriptures kusetshenziswe ibala elithi ‘ingcwaba,’ elihunyutshwa ngokuthi “iShiyoli” ngesiHebheru, lokuthi “iHadesi” ngesiGiriki. Amanye amaBhayibhili asebenzisa ibala elithi “isihogo,” kodwa imfundiso yokuthi kulendawo lapho abantu abafileyo abatshiswa khona ngomlilo kayiveli eMibhalweni.