Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Imibuzo YeBhayibhili Iyaphendulwa

Imibuzo YeBhayibhili Iyaphendulwa

Kanti vele siphilelani?

Uyake ubone angani impilo imfitshane kakhulu yini?

Kambe sadalelwa ukuthi sidlale, sisebenze, sitshade, sikhulise abantwana besesiguga kuphelele khonapho yini? (UJobe 14:1, 2) IBhayibhili litshengisa ukuthi labantu abakhaliphileyo umbuzo lo uyabakhathaza.Bala umTshumayeli 2:11.

Ukuphila kulenjongo yini? Ukuze sithole impendulo, kumele siqale sizibuze ukuthi, Ukuphila kwaqalisa njani? Abanengi bacina bevuma ukuthi ukhona sibili uMdali ohlakaniphileyo ngemva kokubona ukuthi izingqondo zethu kanye lemizimba yethu kudalwe ngendlela emangalisayo. (Bala iHubo 139:14.) Nxa kunguye owasidalayo kumele ukuthi kukhona ayekuhlosile ngathi. Ukudingisisa ukuthi wayevele ehloseni kungenza ukuphila kwethu kube lenjongo.

UNkulunkulu wabadalelani abantu?

UNkulunkulu wababusisa abantu ababili bokuqala njalo wabanika umsebenzi omuhle kakhulu. Wayehlose ukuthi baphile emhlabeni kuze kube nini lanini, lokuthi bazalane bagcwale umhlaba njalo bawenze ube lipharadayisi.Bala uGenesisi 1:28, 31.

Injongo kaNkulunkulu yaphambaniseka lapho abantu behlamuka kuye. Kodwa kazange abakhalale abantu futhi kazange antshintshe injongo yakhe. IBhayibhili lisitshela ngalokho obekusenziwa nguNkulunkulu ukuze asindise abantu abalungileyo lokuthi agcwalise injongo yakhe ngomhlaba. Ngakho-ke uNkulunkulu ufuna ukholise impilo ngendlela ayeyihlosile. (Bala iHubo 37:29.) IBhayibhili lingakunceda ubone ukuthi ungenzani ukuze lawe ubekhona nxa injongo kaNkulunkulu isigcwaliseka.