Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Wayebathanda Abantu

Wayebathanda Abantu

‘Ngangijabuliswa yibukhona babantu.’—ZAGA. 8:31.

1, 2. Kuyini okutshengisa ukuthi uJesu uyabathanda kakhulu abantu?

INDODANA kaNkulunkulu elizibulo yiyo eyatshengisa ngendlela enkulu kulazo zonke ukuthi uJehova ulenhlakanipho engeke iqathaniswe laloba yini. ‘Yayingumbumbi’ eceleni kukaYise njalo yayilenhlakanipho emangalisayo. Asingeke siyichaze intokozo eyaba layo ngesikhathi ibona uYise “ehlela kuhle izulu” njalo “emisa izisekelo zomhlaba.” Kodwa kulokunye okwakuyithokozisa kakhulu. INdodana kaNkulunkulu elizibulo ‘yayijabuliswa yibukhona babantu.’ (Zaga. 8:22-31) UJesu wayebathanda kakhulu abantu langesikhathi engakabuyi emhlabeni.

2 Esesemhlabeni watshengisa ukuthi uthembekile kuYise. Kwakhanya ukuthi uyamthanda lokuthi uyabathanda kakhulu ‘abantu.’ ‘Wazenza ize’ wathatha isimo senceku. Lokhu wayekwenzela ukuthi anikele ukuphila kwakhe “kube lihlawulo labanengi.” (Flp. 2:5-8; Mat. 20:28) Kuyacaca ukuthi uJesu uyabathanda kakhulu abantu. UNkulunkulu laye waveza ukuthi uyabathanda abantu ngokunika uJesu amandla okuthi enze izimangaliso emhlabeni. Yikho-ke uJesu wenza izinto ezinhle okumangalisayo osekuseduze ukuthi azenzele abantu emhlabeni wonke.

3. Sizaxoxa ngani?

3 Ukubuya kukaJesu emhlabeni kwenza lokuthi enelise  ‘ukutshumayela izindaba ezinhle’ zoMbuso kaNkulunkulu. (Luk. 4:43) Wayekwazi ukuthi uMbuso lo wawuzakwenza ukuthi ibizo likaYise lingcweliswe futhi yiwo owawuzasusa izinhlupho zabantu zingaphindi zibe khona. Yikho kungamangalisi ukuthi yonke indawo uJesu ayetshumayela kuyo wayesenza izinto ezazitshengisa ukuthi wayebakhathalela ngenhliziyo yonke abantu. Kungani lokhu kuqakathekile kithi? Ngoba ayekwenza kuzasinceda ukuthi sibe lethemba eliqinileyo ngekusasa. Ake sixoxe ngezimangaliso zikaJesu ezine.

“AMANDLA ENKOSI AYEKHONA KUYE UKUZE ASILISE ABAGULAYO”

4. Chaza ukuthi kwenzakalani lapho uJesu ebona indoda eyayilobulephero.

4 UJesu wayekhuthele emsebenzini wakhe wokutshumayela njalo waqala ngokutshumayela eGalile. Kwelinye lamadolobho ayesendaweni le, wabona indoda eyayizwisa usizi. (Mak. 1:39, 40) Indoda le yayilomkhuhlane owesabekayo okuthiwa yibulephero. Kukhanya umkhuhlane lo wawusuyidlile sibili ngoba udokotela uLukha wayichaza ngokuthi ‘yayigcwele ubulephero.’ (Luk. 5:12) “Yathi ibona uJesu yathi mbo phansi ngobuso yamncenga yathi, ‘Nkosi, uma uthanda ungangihlambulula.’ ” Yayikholwa ukuthi wayelamandla okuyisilisa kodwa yayifuna ukwazi ukuthi wayefuna yini ukuyisilisa? UJesu wayezayiphatha njani indoda le eyayimncenga ngenhliziyo yonke? Wayecabangani ebona indoda le eyayingabe isiyisigoga? Kambe wayezaba njengabaFarisi yini ababengasabazweli ngitsho abantu ababelomkhuhlane lo? Kunguwe wawuzakwenzani?

5. Kuyini okwabangela ukuthi uJesu athi “Ngiyathanda” lapho esilisa indoda eyayilobulephero?

5 Kusegcekeni ukuthi indoda eyayilobulephero ayizange yenze lokho okwakutshiwo eMthethweni kaMosi. Kwakumele imemeze ithi: “Ngingcolile! Ngingcolile!” Lanxa kunjalo, uJesu kazange atshone eyithonisisa. Ayekhathazeke ngakho yindoda le kanye losizo eyayilufuna. (Levi. 13:43-46) Asikwazi sibisibili ukuthi uJesu wayecabangani kodwa siyakwazi okwakusenhliziyweni yakhe. Wayizwela isihawu indoda eyayilobulephero wasesenza isimanga sezimanga. Welula isandla sakhe, wathinta indoda le wasekhuluma ngelizwi elicacileyo njalo elilozwelo wathi: “Ngiyathanda. Hlambuluka!” Masinyane nje “ubulephero bahle baphela.” (Luk. 5:13) Kuyacaca-ke ukuthi uJehova wanika uKhristu amandla okuthi enze isimangaliso lesi kanye lokuthi atshengise ukuthi wayebathanda kakhulu abantu.Luk. 5:17.

6. Kuyini okumangalisayo ngendlela uJesu ayeselapha ngayo abantu, njalo izimangaliso zakhe zisitshengisani?

6 Amandla kaNkulunkulu amsiza uJesu ukuthi enelise ukwenza izimangaliso ezitshiyeneyo. Kazange elaphe ubulephero kuphela kodwa wasilisa zonke izifo lemikhuhlane eyayisebantwini. IBhayibhili lithi: “Abantu bamangala ukubona izimungulu sezikhuluma, izigoga seziphila, abaqhugezayo sebezihambela leziphofu sezibona.” (Mat. 15:31) UJesu wayengadingi muntu ongazinikela ukukhitshwa isitho sakhe somzimba ukuze sifakwe kulowo ogulayo. Wayeselapha zona kanye izitho zomzimba ezazihlaselwe ngumkhuhlane. Kanti njalo wayesilisa abantu khonapho khonapho futhi kwezinye izikhathi wayebelapha bengekho eduze kwakhe. (Joh. 4:46-54) Izimangaliso lezi zitshengisani? Zitshengisa ukuthi uJesu osebekwe ukuthi abe yiNkosi ezulwini ulamandla okusilisa abantu bangaphindi bagule njalo ulesifiso sokukwenza lokhu. Ukufunda ngendlela uJesu ayebaphatha ngayo abantu kwenza singathandabuzi ukuthi emhlabeni omutsha isiphrofetho lesi esiseBhayibhilini sizagcwaliseka: “Uzabahawukela ababuthakathaka labaswelayo.” (Hubo. 72:13) Siyabona  ukuthi uJesu ulesifiso sokunceda abahluphekayo futhi uzasigcwalisa isifiso sakhe.

“SUKUMA! THATHA ICANSI LAKHO UHAMBE”

7, 8. Chaza ukuthi kwenzakala njani ukuthi uJesu abone indoda eyayiyisigoga echibini laseBhethisida.

7 Ngemva kwezinyanga ezilutshwana uJesu ehlangane lendoda eyayilobulephero eGalile, wasuka waya eJudiya ukuze ayetshumayela izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu. Kumele ukuthi abantu abayizinkulungwane bancedakala ngalokho ayebafundisa khona langendlela ayebaphatha ngayo. Kuyakhanya ukuthi wayehlose ukutshumayela izindaba ezinhle kubayanga, ukumemezela ukukhululwa kwabathunjiweyo kanye lokubopha izinhliziyo ezidabukileyo.Isaya. 61:1, 2; Luk. 4:18-21.

8 Inyanga kaNisani yathi isifikile, uJesu walalela umlayo owawubekwe nguYise, waya eJerusalema ukuze ayenanza iPhasika. Kwakuyisiphithiphithi abantu betheleka bezonanza umkhosi lo ongcwele. Enyakatho kwethempeli kwakulechibi elithiwa yiBhethisida. Yikho lapho uJesu abona khona enye indoda eyayigula.

9, 10. (a) Abantu babelandani echibini leBhethisida? (b) UJesu wenzani echibini leBhethisida, njalo akwenzayo kusifundisani? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

9 EBhethisida kwakufika amaxuku abantu abagulayo lababegogekile. Kuyini ababekulanda echibini leli? Asikwazi ukuthi kuyini okwakubenza bakholwe ukuthi nxa umuntu ogulayo angangena echibini leli ngesikhathi amanzi edungwa, wayezakwelatshwa ngendlela eyisimangaliso. Ubona angani abantu laba babesizwa njani? Kumele ukuthi abanengi babekhathazekile, bedanile futhi bengelathemba. Manje kuyini okwabangela ukuthi uJesu aye echibini lelo njengoba yena wayeyindoda eyayiphelele futhi engelasifo? Waya khona ngenxa yokuthi wayebazwela abantu. Yikho walanda indoda eyayisigule okwesikhathi eside kakhulu ukwedlula iminyaka yena ayeseyiphile emhlabeni.Bala uJohane 5:5-9.

10 Uyalubona yini usizi olwalusebusweni bendoda le ngesikhathi uJesu eyibuza ukuthi yayifuna yini ukusila? Yahle yaphendula masinyane. Yayifuna ukusila kodwa yayibona angani yayizazifela iyisigoga ngenxa yokuthi kwakungelamuntu owayengayincedisa ukuthi ingene echibini. Kodwa uJesu watshela indoda le ukuthi yenze into eyayikhanya ingeke yafa yenzakala. Wayitshela ukuthi ithathe icansi layo ihambe, lakanye yalithatha yasiqalisa ukuhamba. Lapha sibona isenzo esithinta inhliziyo esiveza lokho uJesu azakwenza emhlabeni omutsha. Kuyasicacela lokuthi uJesu ulesihawu. Wayebadinga abantu ababesebunzimeni. Isibonelo sikaJesu sisifundisa ukuthi lathi nxa sisensimini yethu kumele siqhubeke sibadinga abantu abakhathazwa yizinto ezimbi ezenzakala emhlabeni lo.

“NGUBANI OTHINTE IZIGQOKO ZAMI?”

11. KuMakho 5:25-34, kukhanya njani ukuthi uJesu ulesihawu kwabagulayo?

11 Bala uMakho 5:25-34. Owesifazana lo wayesehlale iminyaka engu-12 elomkhuhlane owawumyangisa. Ukugula kwakhe kwakumphambanisa kukho konke ayekwenza, ngitsho lasekukhonzeni kwakhe. “Wayesehlupheke kakhulu loba wayebhadalazwa ngabelaphi, njalo esechithe konke ayelakho,” kodwa ekubeni abe ngcono kwakusiya phambili. Ngelinye ilanga owesifazana lo wenza elinye icebo elalingamnceda. Wabona kungcono ukuthi azisondeze kuJesu. Yikho wazithukuza exukwini wayathinta isigqoko sikaJesu. (Levi. 15:19, 25) UJesu wananzelela ukuthi amandla ayephumile kuye wasebuza ukuthi ngubani owayemthintile.  Owesifazana lo “wazilahla ezinyaweni zakhe ethuthumela ngokwesaba wafakaza iqiniso.” UJesu wathi esebone ukuthi uYise, uJehova nguye owayesemsilisile, wakhuluma laye ngomusa wathi: “Ndodakazi, ukholo lwakho lukusilisile. Hamba ngokuthula ukhululeke ekuhluphekeni kwakho.”

Izimangaliso ezazisenziwa nguJesu zatshengisa ukuthi uyasikhathalela ngenhliziyo yonke lokuthi kafuni sihlupheke (Khangela izindima 11 lo-12)

12. (a) Ungamchaza njani uJesu nxa ukhangele esesixoxe ngakho? (b) UJesu wasitshiyela siphi isibonelo?

12 UJesu ulomusa sibili. Siyabona ukuthi abantu abagulayo basenhliziyweni yakhe, uyabathanda. USathane ufuna sibone angani kasithandwa lokuthi singabantu nje abangelancedo. Kodwa izimangaliso ezenziwa nguJesu zitshengisa ngendlela ecacileyo ukuthi uyasikhathalela ngenhliziyo yonke lokuthi ulendaba lezinhlupho zethu. SileNkosi loMphristi oMkhulu olozwelo. (Heb. 4:15) Kungaba nzima ukuthi sizwisise ukuthi umuntu oselesikhathi ehlutshwa ngumkhuhlane othile uzwa njani ikakhulu nxa thina singakaze siwugule. Kodwa akumelanga sikhohlwe ukuthi uJesu wabazwela ababegula lanxa yena wayengakaze agule. Kungaba kuhle nxa singazama ngamandla onke ukuthi silingisele isibonelo sakhe.1 Phet. 3:8.

“UJESU WAKHALA”

13. Ukuvuswa kukaLazaro kusifundisani ngobuntu bukaJesu?

13 UJesu wayekhathazeka emoyeni wakhe nxa wayebona abanye besizwa ubuhlungu. Wathi ebona abantu bekhala ngemva kokufa komngane wakhe uLazaro, “wadabuka kakhulu emoyeni, wakhathazeka.” Wabuzwa ubuhlungu obukhulu lanxa wayekwazi ukuthi wayezamvusa. (Bala uJohane 11:33-36.) UJesu wayengelanhloni zokuveza indlela ayezizwa ngayo. Ababekhangele babekubona ukuthi wayemthanda kakhulu uLazaro  kanye labemuli yakhe. Kwakhanya sibili ukuthi uJesu wayelesihawu esikhulu lapho esebenzisa amandla ayewaphiwe nguNkulunkulu ukuthi avuse umngane wakhe aphinde aphile.Joh. 11:43, 44.

14, 15. (a) Kuyini okutshengisa ukuthi uJehova uyafuna sibili ukususa ukuhlupheka kwabantu? (b) Kuyini esikunanzelelayo ngebala lesiGiriki elihunyutshwa ngokuthi ‘amathuna’?

14 IBhayibhili lithi uJesu ‘uyisifanekiso uqobo sokuba nguye kwakhe [uMdali].’ (Heb. 1:3) Ngakho-ke izimangaliso ayezenza zazitshengisa ukuthi yena loYise bayafuna sibili ukususa ukugula lokufa ebantwini. EBhayibhilini kulezindaba ezilutshwana eziphathelane lokuvuswa kwabafileyo. Kodwa banengi abazavuswa ngoba uJesu wathi: ‘Siyeza isikhathi lapho okuzakuthi bonke abasemathuneni abo baphume.’Joh. 5:28, 29.

15 Ibala lesiGiriki elihunyutshwa ngokuthi ‘amathuna’ livela ebaleni lesiGiriki eliyisenzo elitsho ‘ukukhumbuza.’ Lokhu kufanele ngoba uNkulunkulu uSomandla onguye owadala izinto zonke uyenelisa ukukhumbula konke okuphathelane lezihlobo zethu kanye labangane bethu abafayo, ngokwesibonelo ubuntu babo. (Isaya. 40:26) Kodwa ayisikho ukuthi uyenelisa kuphela. Yena leNdodana yakhe bayafuna sibili ukubakhumbula. Ukuvuswa kukaLazaro kanye lokwabanye okukhulunywa ngabo eBhayibhilini kutshengisa ukuthi kuzavuswa abantu abanengi kakhulu emhlabeni omutsha.

IZIMANGALISO ZIKAJESU ZISIFUNDISANI?

16. AmaKhristu amanengi athembekileyo azathola siphi isibusiso?

16 Nxa singahlala singamaKhristu athembekileyo, sizabona isimangaliso esikhulu kulazo zonke. Isimangaliso lesi ngesokusinda ekuhluphekeni okukhulu. Emveni kwempi ye-Amagedoni kuzakuba lezinye izimangaliso ezinengi ngesikhathi abantu sebenikwa impilakahle. (Isaya. 33:24; 35:5, 6; Isam. 21:4) Akucabange usubona umuntu elahlela khatshana amangilazi amehlo, omunye ejikela le udondolo futhi abanye bephosela le amawilitsheya lokunye okunengi. UJehova uzakwenza ukuthi abazasinda empini ye-Amagedoni bathole impilakahle ngenxa yokuthi kuzabe kulomsebenzi omkhulu obalindeleyo. Ngakho-ke bayabe sebelamadlabuzane okuthi bantshintshe umhlaba esawuphiwa nguNkulunkulu ube lipharadayisi.Hubo. 115:16.

17, 18. (a) Kungani uJesu wenza izimangaliso? (b) Kungani kumele wenze konke ongakwenza ukuze ungene emhlabeni omutsha?

17 Izimangaliso ezenziwa nguJesu endulo lapho eselapha abantu ziyabakhuthaza ‘abexuku elikhulukazi’ lamuhla. (Isam. 7:9) Zenza babe lethemba eliqinileyo lokuthi esikhathini esizayo ukugula kuyabe kungasekho. Lapho iNdodana kaNkulunkulu elizibulo iselapha abantu, kwakhanya ukuthi iyabathanda kakhulu. (Joh. 10:11; 15:12, 13) Isihawu sikaJesu senza kucace ukuthi uJehova ulendaba lomuntu munye ngamunye omkhonzayo.Joh. 5:19.

18 Lamuhla abantu bayabubula, basebuhlungwini njalo bayafa. (Rom. 8:22) Siwufuna ngabomvu umhlaba omutsha lapho okuzagcwaliseka khona isithembiso sikaNkulunkulu sokuthi abantu bazakwelatshwa bangaphindi bagule. UMalaki 4:2 wenza singathandabuzi ukuthi abazasiliswa ‘bazaqolotsha njengamathole evulelwe esilugwini sawo,’ bathokoze okwamagama ngenxa yokukhululwa ebugqilini besono. Kwangathi ukubonga uNkulunkulu ngenhliziyo yonke kanye lokholo oluqinileyo kulokho asithembisa khona kungasikhuthaza ukuthi senze konke esingakwenza ukuze singene emhlabeni omutsha. Kuyasiqinisa kakhulu ukwazi ukuthi izimangaliso ezazisenziwa nguJesu esesemhlabeni zaziyinzwisa nje yendlela enkulu azakhulula ngayo abantu nxa esebusa.