Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UKhristu Ungamandla KaNkulunkulu

UKhristu Ungamandla KaNkulunkulu

‘UKhristu ungamandla kaNkulunkulu.’1 KHOR. 1:24.

1. Kungani uPhawuli wathi ‘uKhristu ungamandla kaNkulunkulu’?

UJEHOVA watshengisa amandla akhe ngezindlela ezimangalisayo esebenzisa uJesu Khristu. AmaVangeli womane alandisa izindaba eziqinisa ukholo ezimayelana lezinye izimangaliso ezenziwa nguKhristu futhi kungenzeka ukuthi wenza ezinye ezinengi kakhulu. (Mat. 9:35; Luk. 9:11) Akuthandabuzwa ukuthi okwenziwa nguJesu kwaveza ukuthi uNkulunkulu ulamandla. Yikho umphostoli uPhawuli wathi ekhuluma ngoJesu wathi: ‘UKhristu ungamandla kaNkulunkulu.’ (1 Khor. 1:24) Manje thina zingasinceda ngani izimangaliso ezenziwa nguJesu?

2. Izimangaliso ezazisenziwa nguJesu zingasifundisani?

2 Umphostoli uPhetro wathi uJesu wenza ‘imimangaliso.’ (ImiSeb. 2:22) Imisebenzi yamandla uJesu ayenza elapha emhlabeni yayiyinzwisa nje yezibusiso ezimangalisayo azazilethela abantu nxa esebusa. Yayitshengisa ukuthi uJesu uzakwenzela abantu izimangaliso ezinengi emhlabeni omutsha kaNkulunkulu. Ziyasinceda lokuthi sibuzwisise ngendlela ezikileyo ubuntu bukaJesu lobukaYise. Ake sixoxeni ngezinye izimangaliso ezazisenziwa nguJesu njalo sibone lokuthi zingasinceda njani khathesi langesikhathi esizayo.

 ISIMANGALISO ESISIFUNDISA UKUPHA

3. (a) Chaza ukuthi kwakutheni uJesu aze enze isimangaliso sakhe sokuqala. (b) Kwakhanya njani ukuthi uJesu ungumuntu ophanayo lapho eseKhana?

3 UJesu wenza isimangaliso sakhe sokuqala edilini lomtshado elaliseKhana eGalile. Kumele ukuthi inani labantu ababuya emtshadweni lo latshaya ledlula lokho ababekukhangelele. Kungelani lokuthi babebanengi kumbe bebalutshwana, iwayini laphela. Omunye owayemenyiwe edilini leli nguMariya unina kaJesu. Akuthandabuzwa ukuthi uMariya wayeseleminyaka ecabangisisa ngeziphrofetho ezaziphathelane lendodana yakhe ayekwazi ukuthi yayizabizwa ngokuthi “yiNdodana yoPhezukonke.” (Luk. 1:30-32; 2:52) Mhlawumbe uMariya wayengabe ekholwa ukuthi indodana yakhe yayilamandla eyayingakaqalisi ukuwasebenzisa. Okwenzakala eKhana kutshengisa ukuthi uMariya loJesu babazwela isihawu abatshadayo njalo babengafuni ukuthi bayangeke. UJesu wayekwazi ukuthi abamenyiweyo kwakumele baphiwe ukudla. Yikho wenza isimangaliso, wantshintsha amanzi angaba ngamalitha angu-380 aba ‘liwayini elimnandi.’ (Bala uJohane 2:3, 6-11.) Kwakungumlandu wakhe yini ukuthi enze isimangaliso lesi? Hatshi. Wasenza ngenxa yokuthi wayebakhathalela abantu njalo elingisela uYise ophanayo.

4, 5. (a) Isimangaliso sokuqala esenziwa nguJesu sisifundisani? (b) Isimangaliso esenziwa eKhana sisifundisani ngekusasa?

4 Ngokuntshintsha amanzi abe liwayini, uJesu wenelisa ukunika abantu abanengi iwayini elimnandi futhi elalibenela bonke. Uyakubona yini ukuthi isimangaliso lesi sisifundisani? UJesu wenzela abantu into enhle kakhulu ngokuthanda kwakhe. Ngakho-ke lathi siba leqiniso lokuthi uJesu loYise balendaba lendlela abantu abazizwa ngayo. UJesu loYise abancitshani. Lokhu kwenza sibone ukuthi uJehova uzasebenzisa amandla akhe emhlabeni omutsha ukuze aphe “abantu bonke” emhlabeni idili lokudla okumnandi.Bala u-Isaya 25:6.

5 Isikhathi siyeza lapho abantu abangasoze baswele izinto eziqakathekileyo empilweni, ngokwesibonelo ukudla okwakha umzimba kanye lendawo yokuhlala. Sonke kasikulindeleni ngabomvu ukuthola izibusiso ezinhle kakhulu uJehova azasipha zona emhlabeni oliPharadayisi.

Nxa sisebenzisa isikhathi sethu ukuthi sisize abanye, siyabe sitshengisa ukuthi siyaphana njengoJesu (Khangela indima 6)

6. UJesu wawasebenzisa njani amandla akhe okwenza izimangaliso, njalo thina singamlingisela njani?

6 Kulomcijo omuhle endabeni eyenzakala lapho uDeveli elinga uJesu esithi kantshintshe amatshe abe yisinkwa. UKhristu wala ukusebenzisa amandla akhe ukuthi asuthise izifiso zakhe. (Mat. 4:2-4) Kodwa wayewasebenzisa ukuze ancede abanye. Wayebakhathalela ngenhliziyo yonke. Thina singamlingisela njani uJesu? Wakhuthaza izinceku zikaNkulunkulu wathi: “Phanini.” (Luk. 6:38) Yikho lathi singatshengisa ukuthi siyaphana ngokumema abanye emakhaya ethu ukuze sizokudla ndawonye njalo sixoxe ngezinto eziphathelane lokukhonza. Okunye esingakwenza yikusebenzisa isikhathi sethu nxa imihlangano isiphelile ukuze sincedise ofuna usizo, ngokwesibonelo singazinika  isikhathi sokulalela umzalwane oyabe elungiselela inkulumo yakhe. Kanti njalo singancedisa abanye ekutshumayeleni siphinde sibaqeqetshe. Ukunceda abanye nxa beswela kanye lokubancedisa ngezinto eziphathelane lokukhonza kusiya ngalokho esenelisa ukukwenza kuzatshengisa ukuthi siyamlingisela uJesu.

“BONKE BADLA BASUTHA”

7. Kuyini okuzahlala kukhona nxa umhlaba ulokhu usabuswa nguSathane?

7 Ubuyanga babuvele bukhona lakudala. UJehova watshela abako-Israyeli endulo ukuthi kwakuzahlala kulabantu abangabayanga elizweni. (Dute. 15:11) Ngemva kwamakhulu eminyaka uJesu laye wathi: “Abampofu lizahlala lilabo kokuphela.” (Mat. 26:11) Kambe uJesu wayesitsho ukuthi abayanga abasoze baphele emhlabeni? Hatshi, ayekutsho yikuthi ubuyanga buzahlala bukhona nxa umhlaba ulokhu usabuswa nguSathane. Yikho-ke kuyasiduduza ukwazi ukuthi izimangaliso ezenziwa nguJesu zaziyisiboniso sempilo enhle esizakuba layo sekubusa uMbuso kaNkulunkulu. Ukudla kuzabe sekuyithaphutshiye njalo bonke abantu bazakudla basuthe.

8, 9. (a) Kuyini okwenza uJesu wapha izinkulungwane zabantu ukudla? (b) Uzwa njani ngesimangaliso sikaJesu sokupha izinkulungwane zabantu ukudla?

8 Umhubi wahlabela ngoJehova wathi: “Uyavula isandla sakho usuthise izidingo zakho konke okuphilayo.” (Hubo. 145:16) Elingisela uYise, “uKhristu ongamandla kaNkulunkulu” wasivula kanengi isandla sakhe wasuthisa izidingo zabalandeli bakhe. Lokhu wayengakwenzeli ukutshengisa ukuthi ulamandla. Wakwenza ngenxa yokuthi wayebakhathalela ngenhliziyo yonke abanye. Asikhangeleni uMathewu 14:14-21. (Bala.) Abafundi bakaJesu bamlanda bakhuluma laye ngendaba yokudla. Lanxa abafundi babengabe sebephethwe liphango, ababekhathazeke ngakho kakhulu ngabantu abasebefile ngendlala njalo sebediniwe ngemva kokulandela uJesu ngezinyawo besuka emadolobheni. (Mat. 14:13) Manje uJesu wayezakwenzani?

9 UJesu wasebenzisa izinkwa ezinhlanu kanye lezinhlanzi ezimbili kuphela ukuze aphe amadoda angaba ngu-5 000 ukudla kanye labesifazana labantwana. Wena uzizwa njani nxa ucabanga indlela uJesu asebenzisa ngayo amandla akhe ukuze ancede izimuli zonke lezi kanye labantwana? Bonke abantu “badla basutha.” Lokhu kuveza ukuthi ukudla kwakukunengi kakhulu. UJesu kazange abanike ukudla kokuthi babambe umoya nje, kodwa wabanika ukudla okwakuzabenza benelise ukuhamba umango omude sebebuyela emakhaya. (Luk. 9:10-17) Phela kwaze kwasala okunye okwabuthwa kwagcwala izitsha ezilitshumi lambili.

10. Kuyini okuzakwenzakala ngobuyanga?

10 Lamuhla izigidi zabantu ziyaswela ngenxa yokuthi ababusi balobuhwaba lobugwelegwele. Lanxa abanye abafowethu belakho okokuthi baqhubaqhube, ‘kabasuthi.’ Kodwa sekuseduze ukuthi abantu abalalelayo bahlale kuhle emhlabeni ongelabugwelegwele lobuyanga. Ngabe wena ubulawo amandla okusuthisa zonke izifiso zabantu, ubuzakwenza na? UNkulunkulu uSomandla ulawo amandla kanye lesifiso sokophula abantu ebunzimeni futhi sekuseduze ukuthi enze njalo. Selidumela emansumpeni!Bala iHubo 72:16.

11. Kungani ungathandabuzi ukuthi sekuseduze ukuthi uKhristu asebenzise amandla akhe ukuze alungise izinto emhlabeni wonke, njalo lokhu kwenza uzimisele ukwenzani?

11 Ngesikhathi esesemhlabeni, uJesu watshumayela endaweni engankulu kangako okweminyaka emithathu lezinyanga eziyisithupha. (Mat. 15:24) Kodwa esikhathini esizayo uzabusa emagumbini amane omhlaba. (Hubo. 72:8) Izimangaliso zikaJesu zisisiza ukuthi sibe leqiniso lokuthi ulaso isifiso lamandla okusinceda. Lanxa singenelisi ukwenza izimangaliso, singakhuthala emsebenzini wokutshela abanye lokho okuseLizwini likaNkulunkulu  elaphefumulelwayo. Iziphrofetho eziseBhayibhilini zisinika isiqiniselo sokuthi impilo izakuba mnandi kakhulu. OFakazi bakaJehova abazinikele kuye balolwazi lolu oluqakathekileyo mayelana lekusasa. Nxa ungomunye wabo, uyakubona yini ukuthi ulomlandu wokunceda abanye? (Rom. 1:14, 15) Ngakho-ke kasicabangisiseni ngendaba le njalo sitshele abanye izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu.Hubo. 45:1; 49:3.

AMANDLA PHEZU KWEMVELO

12. Kuyini okwenza sibe leqiniso lokuthi uJesu uyayizwisisa ngokugcweleyo imvelo?

12 UNkulunkulu wasebenza leNdodana yakhe ezelwe yodwa, ‘ingumbumbi eceleni kwakhe’ ngesikhathi edala umhlaba lakho konke okukhona. (Zaga. 8:22, 30, 31; Kol. 1:15-17) Yikho uJesu eyizwisisa ngokugcweleyo imvelo. Uyakwazi ukuthi kumele isetshenziswe njani, inakekelwe njani njalo uyakwazi lokuthi izinto ezisemhlabeni zingabelwana njani ngendlela eqondileyo.

Kuyini okukuthokozisayo ngendlela uJesu asebenzisa ngayo amandla akhe? (Khangela izindima 13 lo-14)

13, 14. UKhristu watshengisa njani ukuthi ulamandla phezu kwemvelo?

13 Esesemhlabeni uJesu watshengisa ukuthi ‘ungamandla kaNkulunkulu’ ngokwenza izinto ezatshengisa ukuthi ulamandla laphezu kwemvelo. Nanku akwenzayo lapho kusiba lesiphepho esasingabulala abafundi bakhe. (Bala uMakho 4:37-39.) Esinye isifundiswa seBhayibhili sithi: “Ibala lesiGiriki [elithi ‘isiphepho’ elikuMakho 4:37] lisetshenziswa nxa kukhulunywa ngesiphepho esiyingozi kumbe izulu elilomoya omkhulu. Kalitsho isavunguzane nje, . . . kodwa litsho isiphepho esilamayezi amnyama ezulu elithwele othekwane njalo elilombane, elina likhukhule yonke into.”

14 Ake sikubone ngelihlo lengqondo okwenzakala lelolanga. UKhristu udinwe kazazi uvela tshumayela. Amagagasi atshaya isikepe, amanzi aze akhaphazele phakathi. Lanxa kulomsindo wesiphepho futhi isikepe siphetshulwa ngamagagasi sisiya le lale, uJesu uqhubeka ezithuzela ubuthongo. Ufuna ukuthi ake aphumule. Abafundi selubatshaye lwabeqa uvalo yikho bayamvusa bamemeze bathi: “Nanku sesigalula!” (Mat. 8:25) UJesu uyavuka akhuze umoya kanye lolwandle athi: “Zwi! Pholani!” Kusenjalo isiphepho sithula cwaka. (Mak. 4:39) Kuyamangalisa ukuthi lapha uJesu wayetshela umoya kanye lolwandle ukuthi kuthule, isiphepho siphele. Kwenzakalani ngemva kwalokho? ‘Umoya wathula kwasekuphola nya.’ UJesu ulamandla sibili!

15. Kukhanya njani ukuthi uNkulunkulu uSomandla ulamandla phezu kwemvelo?

15 UJehova nguye owanika uKhristu amandla. Lokhu kwenza sikholwe ukuthi uNkulunkulu uSomandla ulamandla phezu kwezinto zemvelo. Nanzi ezinye izibonelo. UZamcolo engakaqalisi uJehova wathi: “Ngemva kwezinsuku eziyisikhombisa kusukela manje ngizathumela izulu emhlabeni okwezinsuku ezingamatshumi amane lobusuku obungamatshumi amane.” (Gen. 7:4) Ku-Eksodusi 14:21 sitshelwa ukuthi “uJehova wafuqela ulwandle emuva ngomoya wempumalanga olamandla.” Kanti njalo kuJona 1:4 kuthiwa “uJehova wathumela isiphepho elwandle, kwaphenquka isivunguzane esasingathi sizawubhidliza umkhumbi.” Kuyasikhuthaza ukwazi ukuthi uJehova ulawo sibili amandla phezu kwezinto zemvelo njalo kuyakhanya ukuthi emhlabeni omutsha imvelo ngeke ibangele izingozi ebantwini.

16. Kungani kusiqinisa ukholo ukwazi ukuthi uMdali wethu leNdodana yakhe elizibulo balamandla phezu kwezinto zemvelo?

16 Kuqinisa ukholo ukucabangisisa ngamandla amangalisayo oMdali wethu kanye laweNdodana yakhe ‘eyayingumbumbi eceleni kwakhe.’ Nxa uJesu esebusa emhlabeni okweminyaka eyinkulungwane bonke abantu bazabe sebevikelekile. Izingozi zemvelo ezizwisa usizi kazisoze ziphinde zibe khona. Emhlabeni omutsha akusoze kube leziphepho, izikhukhula zamanzi ezibulala abantu, izintaba ezidubukayo zikhuphe umlilo lodaka olutshisayo kanye lokuzamazama komhlaba. Yikho  abantu bengeke bahlalele ovalweni. Siyathokoza kakhulu nxa sicabanga ngesikhathi lapho imvelo engasoze iphinde ibangele ukufa kumbe ukulimala ngoba “ikhaya likaNkulunkulu [liyabe] selisebantwini.” (Isam. 21:3, 4) Kasithandabuzi ukuthi lapho uKhristu esebusa okweminyaka eyinkulungwane, uzasebenzisa amandla awaphiwe nguNkulunkulu ukuze kungabi lezingozi zemvelo.

LINGISELA UNKULUNKULU LOKHRISTU KHATHESI

17. Kuyini okunye esingakwenza ukuze silingisele uNkulunkulu loKhristu?

17 Thina kasilawo amandla anjengakaJehova loJesu okuvikela izingozi zemvelo kodwa kukhona esenelisa ukukwenza. Pho singawasebenzisa njani amandla esilawo? Okunye esingakwenza yikusebenzisa okutshiwo kuZaga 3:27. (Bala.) Nxa abafowethu besebunzimeni singabapha abakuswelayo, sixoxe labo sizwe ukuthi bazizwa njani futhi sibaduduze ngeMibhalo. (Zaga. 17:17) Ngokwesibonelo singabancedisa nxa behlelwe ngumonakalo wemvelo. Zwana ukuthi omunye umfelokazi wathini lapho ebonga ngenhliziyo yonke usizo alutholayo ngemva kokuthi isiphepho sibhidlize umuzi wakhe. Wathi: “Ngiyabonga kakhulu ngokuthi ngisenhlanganisweni kaJehova ngoba iyangisiza ezintweni zokuziphilisa iphinde ingikhuthaze lasezintweni eziphathelane lokukhonza.” Omunye udade ongatshadanga waphelelwa lithemba njalo waswela lokuthi abambe ngaphi ngemva kokuthi isiphepho sibhidlize umuzi wakhe. Kodwa wathi esethole usizo wathi: “Angazi lokuthi ngingayichaza njani indlela engizizwa ngayo . . . Ngiyabonga Jehova!” Kuyasithokozisa kakhulu ukwazi ukuthi silabazalwane abasithandayo njalo abalendaba lezinswelo zethu. Kanti njalo okujabulisa kakhulu yikuthi uJehova loJesu Khristu bayasikhathalela.

18. UJesu wayehloseni lapho esenza izimangaliso?

18 Ngesikhathi uJesu etshumayela emhlabeni watshengisa ukuthi ‘ungamandla kaNkulunkulu.’ Wayehloseni? Kazange ake asebenzise amandla akhe ukuze abukwe ngabantu kumbe ukuthi enze izinto ezazizanceda yena kuphela. Izimangaliso zikaJesu zaveza ukuthi uyabathanda kakhulu abantu. Le yiyo indaba esizayihlafuna esihlokweni esilandelayo.