Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | UKUPHELA SEKUSEDUZE YINI?

“Ukuphela” Kuyini?

“Ukuphela” Kuyini?

Nxa usizwa amazwi athi, “Ukuphela sekuseduze!” kuyini okucabangayo? Ucabanga umfundisi othwele iBhayibhili emi phambi kwabantu esontweni ekhuluma ekhwaza aze akhulume langezandla yini? Kumbe ubona umhlaba wethu utshabalaliswa ngumlilo olamalangabi avuthayo? Ukucabanga ngezinto lezi kungenza abanye abantu badlele evalweni. Abanye bangaba lokuthandabuza kumbe bezwe kubaqumbaqumba.

IBhayibhili liyatsho sibili ukuthi ‘kuzafika ukuphela.’ (UMathewu 24:14, The Holy Bible in Ndebele) Isehlakalo lesi siphinda sibizwe ngokuthi ‘lusuku olukhulu lukaNkulunkulu’ langokuthi ‘yi-Amagedoni.’ (ISambulo 16:14, 16) Indaba le ibatshayisa amakhanda abantu emasontweni futhi kulemibono eminengi engazwisisekiyo etshiya abantu bebona kumnyama phambili. Lanxa kunjalo, iBhayibhili liyayihluba indlubu ekhasini liveze mgceke ukuthi ukuphela kutshoni njalo liqondisa lemibono engayisiyo mayelana lendaba le. ILizwi likaNkulunkulu liyasinceda ukuthi sibone langabe ukuphela sekuseduze yini. Okuhle kakhulu yikuthi liyasifundisa lokuthi singenzani ukuze sisinde lapho ukuphela kufika! Kodwa kasiqaleni ngokuqondisa imibono engayisiyo mayelana lokuphela sichaze lokuthi vele kutshoni. IBhayibhili lithi “ukuphela” kuyini sibisibili?

 IQINISO MAYELANA LOKUPHELA

 1. UKUPHELA KAYISIKHO KUBHUJISWA KOMHLABA NGOMLILO.

  IBhayibhili lithi: “[UNkulunkulu] wawugxilisa umhlaba ezisekelweni zawo; ungeke wagudlulwa.” (IHubo 104:5) Okukhulunywa embhalweni lo lakweminye kwenza sibe leqiniso lokuthi uNkulunkulu ngeke awubhubhise umhlaba njalo kasoze avume ukuthi utshabalaliswe loba sekutheni.UmTshumayeli 1:4; U-Isaya 45:18.

 2. UKUPHELA KAYISISO SEHLAKALO ESINGAHLELWANGA ESIZAPHONGUVELA NJE.

  IBhayibhili liveza ukuthi uNkulunkulu umise isikhathi azaletha ngaso ukuphela, okutshengisa ukuthi kuhleliwe. Lithi: “Kakho owaziyo ngelanga lelo loba ukuthi yiliphi ihora, loba lezingilosi zasezulwini kumbe leNdodana, kodwa uBaba kuphela. Lindani! Qaphelani! Kalikwazi ukuthi sizafika nini lesosikhathi.” (UMakho 13:32, 33) Kuyacaca-ke ukuthi (“uBaba”) uNkulunkulu ubeke ‘isikhathi’ azaletha ngaso ukuphela.

 3. UKUPHELA NGEKE KUBANGELWE NGABANTU KUMBE YIKUWA KWEZINTO EZIVELA NGALE KOMKHATHI.

  Kuyini okuzaletha ukuphela? ISambulo 19:11 sithi: “Ngabona izulu livulekile njalo khonapho phambi kwami kwakulebhiza elimhlophe, umgadi walo ethiwa nguThembekile loQiniso.” Ivesi 19 yona ithi: “Ngabuya ngabona isilo lamakhosi asemhlabeni lamabutho awo ebuthanele ukulwa impi lomgadi webhiza kanye lebutho lakhe.” (ISambulo 19:11-21) Lanxa lapha kusetshenziswe ulimi oluzikileyo, nanku esikunanzelelayo: UNkulunkulu uzathuma ibutho lezingilosi zasezulwini ukuze zizobhubhisa izitha zakhe.

Okukhulunywa liBhayibhili mayelana lokuphela akusizo zindaba ezimbi kodwa zindaba ezinhle

PHO KUYINI UKUPHELA?

 1. YIKUPHELA KWABOHULUMENDE BABANTU.

  IBhayibhili lithi: “UNkulunkulu wasezulwini uzabeka  umbuso ongasoze wabhidlizwa lanini njalo ongasoze utshiyelwe abanye abantu. Uzayibhidliza yonke leyomibuso iphele, kodwa wona uzakuma laphakade.” (UDanyeli 2:44) Njengoba kucacisiwe emcijweni wesithathu ophezulu, kuzakuba lokutshabalaliswa ‘kwamakhosi asemhlabeni lamabutho awo’ azabe “ebuthanele ukulwa impi lomgadi webhiza kanye lebutho lakhe.”ISambulo 19:19.

 2. YIKUPHELA KWEZIMPI, UDLAKELA KANYE LOKUCINDEZELWA.

  “[UNkulunkulu] uyathulisa izimpi kuze kube semikhawulweni yomhlaba.” (IHubo 46:9) “Abaqotho bazahlala elizweni, labangasolekiyo bazasala kulo; kodwa izigangi zizasuswa elizweni, labangathembekanga bazakhutshwa kulo.” (IZaga 2:21, 22) “Ngenza izinto zonke zibe zintsha.”ISambulo 21:4, 5.

 3. YIKUPHELA KWEZINKOLO EZINGATHOKOZISI UNKULUNKULU NJALO EZIDUKISA ABANTU.

  “Abaprofethi batshumayela amanga, labapristi babusa ngokululeka kwabaprofethi. . . . Kodwa lizakwenza njani ekupheleni na?” (UJeremiya 5:31, The Holy Bible in Ndebele) “Abanengi bazakuthi kimi ngalolosuku, ‘Nkosi, Nkosi, kasiphrofethanga ngegama lakho na, njalo ngegama lakho sakhupha amadimoni senza lezimangaliso?’ Lapho-ke ngizabatshela kakuhle ngithi, ‘Ngivele kangilazi. Xekani kimi, lina benzi bobubi!’ ”UMathewu 7:21-23.

 4. YIKUPHELA KWABANTU ABASEKELA IZINTO EZIMBI EZENZAKALAYO EMHLABENI

  UJesu Khristu wathi: “Nanku ukuqunywa kwecala: Ukukhanya sekufikile emhlabeni, kodwa abantu bathanda ubumnyama kulokukhanya ngokuba imisebenzi yabo yayimibi.” (UJohane 3:19) IBhayibhili lisitshela ngembubhiso eyaba khona emhlabeni wonke ngesikhathi sikaNowa, indoda eyayithembekile. “Umhlaba wakulezozinsuku wakhukhulwa wachitheka. Ngalonalelolizwi amazulu akhathesi kanye lomhlaba kugcinelwe umlilo, kulindele usuku lokwahlulela lokubhujiswa kwabantu abangamesabiyo uNkulunkulu.”2 UPhetro 3:5-7.

Nanzelela ukuthi usuku “lokwahlulela lokubhujiswa” oluzayo lufaniswa lokubhujiswa ‘komhlaba’ okwaba khona ngesikhathi sikaNowa. Yiwuphi umhlaba owabhujiswayo? Umhlaba lo kawuzange utshabalaliswe kodwa ‘abantu abangamesabiyo uNkulunkulu,’ abayizitha zakhe, yibo ‘abakhukhulwayo.’ Yikho-ke ‘ngosuku lokwahlulela’ oluzayo uNkulunkulu uzabhubhisa abantu abangamlaleliyo, kodwa abangane bakhe bazasinda njengoba uNowa lemuli yakhe basinda.UMathewu 24:37-42.

Akucabange ukuthi umhlaba uyabe usumuhle njani lapho uNkulunkulu esesuse konke okubangela ububi! Kusegcekeni ukuthi okukhulunywa liBhayibhili mayelana lokuphela akusizo zindaba ezimbi kodwa zindaba ezinhle. Lanxa kunjalo, ungazibuza imibuzo le: IBhayibhili liyasitshela yini ukuthi ukuphela kuzafika nini? Sekuseduze yini? Ngingenzani ukuze ngisinde?