Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Ngubani uGogi waseMagogi okukhulunywa ngaye kuHezekheli?

Sekuleminyaka eminengi amabhuku ethu echasisa ukuthi uGogi waseMagogi libizo elaphiwa uSathane uDeveli ngemva kokuxotshwa kwakhe ezulwini. Sasichasisa ngendlela le ngenxa yokuthi ibhuku leSambulo lithi uSathane uDeveli nguye ozabe ekhokhela ngesikhathi abantu bakaNkulunkulu sebehlaselwa emhlabeni wonke. (Isam. 12:1-17) Yikho kwakucatshangwa ukuthi uGogi ngelinye ibizo likaSathane.

Kodwa indlela le ebesichasisa ngayo yenze kwaba leminye imibuzo eqakathekileyo. Ngani? Cabanga ngalokhu: Lapho uJehova ekhuluma ngesikhathi uGogi azanqotshwa ngaso wathi: “Ngizakunikela kuzinhlobo zonke zezinyoni ezidla ingcuba kanye lasezinyamazaneni zeganga.” (Hez. 39:4) UJehova waphinda wathi: “Ngalolosuku uGogi ngizamupha indawo yokungcwabela ko-Israyeli . . . uGogi lamaxuku akhe wonke bazangcwatshwa khonapho.” (Hez. 39:11) Kodwa kungenzakala njani ukuthi isidalwa somoya sidliwe ‘yizinyoni ezidla ingcuba kanye lezinyamazana zeganga’? Kambe uSathane angayiphiwa “indawo yokungcwabela” emhlabeni? IBhayibhili liyakucacisa ukuthi uSathane uzaphoselwa emgodini ongelamkhawulo okweminyaka eyinkulungwane, hatshi ukuthi uzadliwa kumbe angcwatshwe.Isam. 20:1, 2.

Sitshelwa ukuthi ngemva kweminyaka eyinkulungwane uSathane uzakhitshwa egodini elingelamkhawulo “aphume ukuyakhohlisa izizwe emagumbini amane omhlaba—uGogi loMagogi—ukuba abaqoqele impi.” (Isam. 20:8) Kodwa uSathane angamkhohlisa njani uGogi nxa kuyikuthi nguye uGogi? Yikho-ke nxa kukhulunywa ‘ngoGogi’ esiphrofethweni sikaHezekheli lasebhukwini leSambulo kuyabe kungakhulunywa ngoSathane.

Manje ngubani uGogi waseMagogi? Umbuzo lo singawuphendula ngokuchwayisisa iMibhalo ukuze sibone ukuthi ngubani ohlasela abantu bakaNkulunkulu. IBhayibhili likhuluma ngokuhlasela ‘kukaGogi waseMagogi,’ kanye lokuhlasela ‘kwenkosi yaseNyakatho,’ liphinde likhulume langokuhlasela ‘kwamakhosi asemhlabeni.’ (Hez. 38:2, 10-13; Dan. 11:40, 44, 45; Isam. 17:14; 19:19) Ukuhlasela lokhu kwehlukene yini? Akungeke kube kwehlukene. Kukhanya iBhayibhili lisebenzisa amabizo atshiyeneyo kodwa lisitsho ukuhlasela okukodwa. Kuyini okungenza sitsho njalo? Yikuthi iMibhalo isitshela ukuthi ekuhlaseleni kokucina okuzavusa impi ye-Amagedoni,  izizwe zonke zomhlaba lazo zizahlasela abantu bakaNkulunkulu.Isam. 16:14, 16.

Nxa sikhangele yonke iMibhalo le ekhuluma ngokuhlaselwa kokucina kwabantu bakaNkulunkulu, kuyacaca ukuthi ibizo elithi uGogi waseMagogi alitsho uSathane kodwa litsho izizwe ezizabe zilenhloso yinye yokuhlasela abantu bakaNkulunkulu. Izizwe lezi zizabe zikhokhelwa ‘yiNkosi yaseNyakatho’ okukhulunywa ngayo esiphrofethweni yini? Asingeke sitsho. Kodwa umcijo lo ukhanya uhambelana lalokho uJehova akutshoyo mayelana loGogi. Wathi: “Uzakuza uvela endaweni yakho khatshana le enyakatho, wena kanye lezizwe ezinengi ezilawe, zonke zigade amabhiza, ixuku elikhulukazi, ibutho elilamandla.”Hez. 38:6, 15.

Umphrofethi uDanyeli owaphila ngesikhathi sikaHezekheli laye wakhuluma ngenkosi yasenyakatho wathi: “Imibiko evela empumalanga lasenyakatho izayethusa ibisiphuma ngolaka olukhulu ukuyabulala lokutshabalalisa abanengi. Izamisa amathente ayo obukhosi phakathi kolwandle lentaba engcwele enhle. Kodwa kuzafika okwayo ukuphela, engasekho ongayisiza.” (Dan. 11:44, 45) Lokhu kuyahambelana sibili lalokho okuchazwa ebhukwini likaHezekheli mayelana lokuzakwenziwa nguGogi.Hez. 38:8-12, 16.

Nxa abantu bakaNkulunkulu sebehlaselwe, kuyini okuzakwenzakala? UDanyeli uthi: “Ngalesosikhathi uMikhayeli, [uJesu Khristu] umbusi omkhulu olinda abantu bakini [kusukela ngo-1914], uzavela [ngesikhathi se-Amagedoni.] Kuzakuba khona isikhathi sokuhlukumezeka [esokuhlupheka okukhulu] okungazange kube khona kulokhu kwadabuka izizwe kuze kube yiso. Kodwa kulesosikhathi abantu bakini—bonke labo abalamabizo azafunyanwa elotshiwe encwadini bazahlengwa.” (Dan. 12:1) Inyathelo leli elizathathwa ngummeli kaNkulunkulu, uJesu, lichazwa lakuSambulo 19:11-21.

Kodwa ngubani “uGogi loMagogi” okukhulunywa ngaye kuSambulo 20:8? Ekuvivinyweni kokucina ngemva kweminyaka eyinkulungwane, abazahlamukela uJehova labo bazakuba lengqondo yokubulala ‘enjengekaGogi waseMagogi,’ okutsho izizwe lezo ezizahlasela abantu bakaNkulunkulu ekupheleni kokuhlupheka okukhulu. Abantu laba abazahlamuka labo bazabhujiswa phakade njengezizwe lezo ezizabhujiswa nge-Amagedoni. (Isam. 19:20, 21; 20:9) Kukhanya kulengqondo-ke ukuthi bonke abazahlamuka ngemva kweminyaka eyinkulungwane babizwe ngokuthi ‘nguGogi loMagogi.’

Sikukhuthalele ukuhlolisisa okutshiwo yiLizwi likaNkulunkulu yikho sikulindele ngabomvu ukubona ukuthi ngubani ozakuba ‘yinkosi yaseNyakatho.’ Kodwa kungelani lokuthi ngubani ozakhokhela izizwe ezizamanyana ukuze zihlasele abantu bakaNkulunkulu, nanku esingakuthandabuziyo: (1) UGogi waseMagogi lamabutho akhe bazanqotshwa babhujiswe; (2) uJesu Khristu, iNkosi yethu esibusa, uzahlenga abantu bakaNkulunkulu abesebakhokhela ukuthi bangene emhlabeni omutsha ozabe ulokuthula lokuvikeleka.Isam. 7:14-17.