Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Woba Lesihawu Njalo Uthobeke NjengoJesu

Woba Lesihawu Njalo Uthobeke NjengoJesu

“UKhristu walihluphekela, walitshiyela isibonelo, ukuba lilandele amanyathelo akhe.”1 PHET. 2:21.

1. Chaza ukuthi kungani ukulingisela indlela uJesu ayesenza ngayo kungasisondeza kuJehova.

KUJAYELEKILE ukuthi silingisele umuntu esimbona elobuntu njalo eziphatha kuhle. Kodwa ebantwini bonke abake baba khona emhlabeni, okumele simlingisele kakhulu nguJesu Khristu. Ngenxa yani? UJesu wathi: “Lowo ongibonileyo usembonile uBaba.” (Joh. 14:9) Indlela uJesu ayesenza ngayo yabuveza mgceke ubuntu bukaYise okokuthi ukubona ayekwenza kwakufanana lokubona ukuthi uYise unjani. Yikho-ke ukulingisela uJesu kusenza sisondele eduze kukaJehova uMdali wezinto zonke. Nxa singalingisela uJesu singathola umvuzo omangalisayo.

2, 3. (a) Kungani uJehova waphefumulela abantu ukuthi babhale ngempilo yeNdodana yakhe, njalo ukhangelele ukuthi senzeni? (b) Sizaxoxa ngani esihlokweni lesi lakwesilandelayo?

2 Kuyini okungasinceda ukuthi simazi uJesu? UJehova waphefumulela abantu ukuthi babhale mayelana lempilo kaJesu eMibhalweni yamaKhristu yesiGiriki, ngoba ufuna siyazi singayiphumputhi iNdodana yakhe ukuze siyilingisele. (Bala u-1 Phetro 2:21.) EBhayibhilini, isibonelo sikaJesu sifaniswa  ‘lamanyathelo.’ Ngamanye amazwi uJehova usitshela ukuthi silandele uJesu njalo sinyathele lapho ayenyathela khona. UJesu wasitshiyela isibonelo esihle sibili. Manje sizakwenelisa yini ukwenza njengaye njengoba sazalwa silesono? UJehova uyakwazi ukuthi ngeke simlingisele ngokugcweleyo uJesu. Kodwa ukhangelele ukuthi sizame ukwenza ubungcono bethu ukuze silingisele iNdodana yakhe.

3 Esihlokweni lesi sizaxoxa ngokuthobeka kukaJesu kanye lesihawu ayelaso. Kwesilandelayo sizaxoxa ngesibindi kanye lokuqedisisa kwakhe. Nxa sesikhangela izimpawu zobuntu lezi ezine sizaphendula imibuzo elandelayo: Lutshoni uphawu lobuntu lolu? UJesu walutshengisa njani? Thina singamlingisela njani?

UJESU UTHOBEKILE

4. Kuyini ukuthobeka?

4 Kuyini ukuthobeka? Emhlabeni lo ogcwele abantu abaziphakamisayo abanye bangacabanga ukuthi ukuthobeka kutshengisa ukuthi uligwala kumbe ukuthi awuzithembi. Kodwa umbono wabo unxele. Ukuthobeka kuchazwa ngokuthi “yikungabi ngumuntu ozikhukhumezayo loba oziphakamisayo,” yikho kudinga isibindi lokuzimisela. Indlela esizibona ngayo yiyo etshengisa ukuthi sithobekile yini kumbe hatshi. Esinye isichazamazwi seBhayibhili sithi: “Ukuthobeka yikwazi ukuthi kasilutho nxa siqathaniswa loNkulunkulu.” Nxa sithobekile phambi kukaNkulunkulu sizazama ukuthi singaqali ukuzibona singcono kulabanye abantu. (Rom. 12:3; Flp. 2:3) Kunzima ukuthi sithobeke ngoba sizalwa silesono. Kodwa singakufunda ukuzithoba nxa sicabangisisa ngobukhulu bukaNkulunkulu futhi silandela amanyathelo eNdodana yakhe.

5, 6. (a) Ngubani uMikhayeli ingilosi enkulu? (b) UMikhayeli wakutshengisa njani ukuthi uthobekile?

5 UJesu wakutshengisa njani ukuthi uthobekile? INdodana kaNkulunkulu yayivele ithobekile mdabuko wayo njalo lokhu yakutshengisa lapho isaseyingilosi elamandla ezulwini langesikhathi isilapha emhlabeni. Nanzi ezinye izibonelo.

6 Indlela ayezibona ngayo. Umlobi weBhayibhili uJuda wabhala indaba eyenzakala uJesu engakabuyi emhlabeni. (Bala uJuda 9.) UJesu, ingilosi enkulu ebizwa ngokuthi nguMikhayeli, ‘wayephikisana loSathane.’ Indaba le yayiphathelane ‘lesidumbu sikaMosi.’ UMosi wathi esefile uJehova wamngcwaba endaweni engaziwa muntu. (Dute. 34:5, 6) Kungenzeka ukuthi uDeveli wayefuna ukugila imikhuba ngesidumbu sikaMosi ukuze akhohlise abantu. Kungelani lokuthi wayefuna ukwenzani, uMikhayeli waba lesibindi sokumkhuza. Elinye ibhuku lichaza ukuthi ibala lesiGiriki elihunyutshwe ngokuthi ‘waphikisana’ lingasetshenziswa ukuchaza “ukuphikisana emthethwandaba,” njalo lingabe lisitsho ukuthi “uMikhayeli ‘watshela uDeveli ukuthi kalalungelo’ lokuthatha isidumbu sikaMosi.” Lanxa kunjalo, iNgilosi le eNkulu yakunanzelela ukuthi kayisikho kwayo ukuthi yahlulele. Yadlulisela indaba kuMahluli oMkhulu uJehova. UMikhayeli kazange athathe umthetho awufake ezandleni zakhe lanxa uDeveli wayesemcaphulile. Lokhu yikho ukuzithoba sibili!

7. Amazwi kaJesu kanye lezenzo zakhe kwatshengisa njani ukuthi wayethobekile?

7 Lapho uJesu esemhlabeni wayethobeke kakhulu. Lokhu kwakukhanya ezintweni ayezikhuluma layezenza. Amazwi akhe. Wayengakhulumi izinto ezazizakwenza ukuthi abantu bamphakamise. Kodwa wayekhazimulisa uYise kukho konke  ayekwenza. (Mak. 10:17, 18; Joh. 7:16) Wayengakhulumi kubi ngabalandeli bakhe kumbe abenze bazizwe bengelancedo. Kodwa wayebanika isithunzi, ebancoma ngokuhle ayebona bekwenza njalo wayetshengisa lokuthi uyabethemba. (Luk. 22:31, 32; Joh. 1:47) Izenzo zakhe. Kazange atshone egijimisana lenotho, kodwa wakhetha ukuziphilela njengomyanga. (Mat. 8:20) Wakhetha ukwenza umsebenzi owawukhangelelwa phansi ukwedlula yonke. (Joh. 13:3-15) Indlela ayelalela ngayo yatshengisa ukuthi wayethobekile sibili. (Bala uFiliphi 2:5-7 loHebheru 5:8.) UJesu kazange enze njengabantu ababezikhukhumeza bengafuni ukulalela, kodwa wathobeka wenza intando kaNkulunkulu “walalela kwaze kwaba sekufeni.” (Flp. 2:8) Kuyacaca-ke ukuthi iNdodana yomuntu ‘yayithobekile enhliziyweni.’Mat. 11:29.

THOBEKA NJENGOJESU

8, 9. Singatshengisa njani ukuthi sithobekile?

8 Singenzani ukuze sithobeke njengoJesu? Indlela esizibona ngayo. Nxa sithobekile ngeke senze izinto esingelalungelo lokuzenza. Ukunanzelela ukuthi kasilalungelo lokwahlulela kuzasinceda ukuthi singacabangeli abanye okubi lokuthi singagijimeli ukubachothoza nxa bephambanisa. (Luk. 6:37; Jak. 4:12) Ukuthobeka kuyasinceda lokuthi ‘singalungi sedlulise’ size seyise abanye esibabona bengelaziphiwo esilazo kumbe imisebenzi yenkonzo esiyiphiweyo. (UmTshu. 7:16) Abadala akumelanga bazibone bengcono kulabanye ebandleni. Kodwa kumele ‘bakhangele abanye njengabangcono kulabo’ njalo bazibone njengabancinyane.Flp. 2:3; Luk. 9:48.

9 Omunye umzalwane okuthiwa nguW J. Thorn waqalisa ukuhambela ngo-1894. Ngalesosikhathi abahambeli babebizwa kuthiwa ngama-pilgrim. Ngemva kokuhambela okweminyaka eminengi wabizwa ukuthi ayesebenzela eKingdom Farm eNew York. Wayesenza umsebenzi wokufuya inkukhu. Uthi: “Nxa ngangifikelwa ngokungumcabango kokuzibona ngingcono ngangihle ngizincwebe ngizikhumbuze ukuthi ngiluthuli, ngizibuze lokuthi kambe ngiyini mina ukuthi sengingazigqaja.” (Bala u-Isaya 40:12-15.) Indoda le yayithobekile sibili!

10. Amazwi ethu kanye lezenzo zethu kungatshengisa njani ukuthi sithobekile?

10 Amazwi ethu. Nxa sithobeke ngenhliziyo yonke kuzakhanya ezintweni esizikhulumayo. (Luk. 6:45) Kasisoze sihlale sixoxela abanye ngezinto esizenzileyo kumbe ngezibusiso zomsebenzi wenkonzo esilazo. (Zaga. 27:2) Kodwa sizakhangela okuhle okwenziwa ngabafowethu labodadewethu sibancome ngobuntu babo obuhle, iziphiwo abalazo kanye lomsebenzi omuhle abawenzayo. (Zaga. 15:23) Izenzo zethu. AmaKhristu azithobayo kawazihluphi ngokuba ngabantu abadumileyo emhlabeni lo. Akhetha ukuba ngabantu abaphansi njalo enza lemisebenzi ekhangelelwa phansi ukuze enelise ukusebenzela uJehova ngokugcweleyo. (1 Tim. 6:6, 8) Enye indlela eqakathekileyo esingatshengisa ngayo ukuthi sithobekile yikulalela. ‘Ukulalela abakhokheli bethu’ ebandleni lokwamukela imilayezo esiyinikwa yinhlanganiso kaJehova kanye lokuyisebenzisa kuba lula nxa sithobekile.Heb. 13:17.

UJESU ULESIHAWU

11. Kutshoni ukuba lesihawu?

11 Isihawu luphawu olutshengisa uthando olusenhliziyweni yomuntu. IMibhalo ikhuluma ngokuthi uJehova loJesu balesihawu sobubele kanye lothando. (Luk. 1:78;  2 Khor. 1:3; Flp. 1:8) Esinye isichazamazwi seBhayibhili sithi: “Ukuba lesihawu kayisikho kukhathazeka ngohlupho lomunye umuntu kuphela kumbe ukumzwela usizi nje. Yikuba lozwelo olukufuqa ukuthi usukume uyemnceda ngendlela ezantshintsha impilo yakhe.” Isihawu senza umuntu azizwe eledlabuzane lokunceda omunye. Umuntu olesihawu kathunywa ukuthi enze okuthile okuzakwenza ukuthi impilo yomunye ibe ngcono.

12. Kuyini okutshengisa ukuthi uJesu wayebazwela isihawu abantu, njalo ukuba lesihawu kwamfuqa ukuthi enzeni?

12 UJesu watshengisa njani ukuthi ulesihawu? Imizwa lezenzo zakhe. Wayebazwela isihawu abantu. Lapho ebona uMariya kanye labanye ababesesililweni sikaLazaro bekhala, uJesu laye “wakhala.” (Bala uJohane 11:32-35.) Wabazwela usizi njalo lokhu kwenza ukuthi aphinde enze isimangaliso asenza lapho ebona umfelokazi owayesefelwe yindodana yakhe. Wamvusa uLazaro. (Luk. 7:11-15; Joh. 11:38-44) Lokhu okwenziwa nguJesu kungabe kwanika uLazaro ithuba lokuyaphila ezulwini. Kungakenzakali lokhu, uJesu wayeke “wabazwela isihawu” abantu abanengi ababesiza kuye. Isihawu samenza ‘wabafundisa izinto ezinengi.’ (Mak. 6:34) Lokho ayekufundisa kwantshintsha izimpilo zabantu ababelalela. Siyabona-ke ukuthi isihawu sikaJesu sasingapheleli enhliziyweni kuphela, kodwa sasimfuqa ukuthi enze okuthile ukuze ancede abantu. (Mat. 15:32-38; 20:29-34; Mak. 1:40-42)

13. Indlela uJesu ayekhuluma ngayo yatshengisa njani ukuthi ulesihawu? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

13 Indlela ayekhuluma ngayo. Ukuthi uJesu ulesihawu kwakukhanya lasendleleni ayekhuluma ngayo labantu, ikakhulu ababecindezelwa. Lapho uMathewu ekhuluma ngoJesu wasebenzisa amazwi abhalwa ngu-Isaya athi: “Umhlanga ohluzukileyo akayikuwuquma, lentambo yesibane etsha kancane akayikuyicima.” (Isaya. 42:3; Mat. 12:20) UJesu wayekhuluma izinto ezazisenza ukuthi abantu basale bezizwa ngcono ikakhulu labo ababefaniswa lomhlanga ohluzukileyo kumbe intambo yesibane esizacima. Watshumayela umlayezo wethemba ukuze ‘abophe izinhliziyo ezidabukileyo.’ (Isaya. 61:1) Wakhuthaza ‘ababekhathele lababesindwa’ ukuthi baze kuye ebathembisa ukuthi ‘babezazuza ukuphumula.’ (Mat. 11:28-30) Wabenza baba leqiniso lokuthi uNkulunkulu uyabakhathalela bonke abamkhonzayo okugoqela ‘labancinyane,’ okutsho bonke abakhangelelwa phansi.Mat. 18:12-14; Luk. 12:6, 7.

WOBA LESIHAWU NJENGOJESU

14. Singenzani ukuze sibazwele isihawu abanye?

14 Ungenzani ukuze lawe ube lesihawu njengoJesu? Imizwa yethu. IBhayibhili lisikhuthaza ukuthi sizame ukuba lesihawu lanxa kungaba nzima. Ukuba ‘lesihawu’ ngokunye okutshengisa ukuthi umuntu uselobuntu obutsha obukhangelelwe ukuthi amaKhristu abembathe. (Bala uKholose 3:9, 10, 12.) Kuyini ongakwenza ukuze ubazwele isihawu abanye? Vula inhliziyo yakho ngokupheleleyo. (2 Khor. 6:11-13) Lalelisisa nxa omunye ekutshela indlela azizwa ngayo kanye lalokho okumhluphayo. (Jak. 1:19) Cabangisisa, uzibuze imibuzo enjengokuthi: ‘Ngabe bekuyimi bengizakuzwa njani? Bengingafuna ukwenzelwani?’1 Phet. 3:8.

15. Singabanceda njani abanjengomhlanga ohluzukileyo kumbe abanjengentambo yesibane etsha kancane?

15 Izenzo zethu. Ukuba lesihawu kusenza sifune ukunceda abanye ikakhulu abanjengomhlanga ohluzukileyo kumbe abanjengentambo  yesibane etsha kancane. Singabasiza njani? URoma 12:15 uthi: “Lilile lalabo abalilayo.” Abadanileyo bangabe befuna ukuthi sibatshengise ukuthi siyabazwela kulokuthi sihle sigijimele ukubanika amacebo okuxakulula okubahluphayo. Omunye udadewethu owayefelwe yindodakazi yakhe owaduduzwa ngabazalwane uthi: “Ukubuya kwabangane bami bezokhala lami nje, kwakusenza ukuthi ngizizwe ngcono kakhulu.” Okunye esingakwenza ukuze sitshengise ukuthi silesihawu yikwenzela abanye okuhle. Kulomfelokazi omaziyo yini ofuna ukulungiselwa okuthile endlini yakhe? KulomKhristu oseluphele yini ofuna ukuhanjiswa emihlanganweni, enkonzweni kumbe ukuphelekezelwa kudokotela? Lanxa kungakhanya kukuncane omenzele khona, uyabe untshintshe okuthile empilweni yomKhristu lo. (1 Joh. 3:17, 18) Okunye esingakwenza ukuze sitshengise ukuthi sibazwela isihawu abanye yikukhuthala emsebenzini wokutshumayela. Le yiyo indlela enkulu kulazo zonke esinganceda ngayo abantu abaqotho.

Uyabakhathalela ngenhliziyo yonke yini abafowethu labodadewethu? (Khangela indima 15)

16. Singathini ukuze sikhuthaze abadanileyo?

16 Amazwi ethu. Ukuzwela abanye isihawu kusenza ‘siqinise abadanileyo’ ngamazwi aduduzayo. (1 Thes. 5:14, The Holy Bible in Ndebele) Singathini ukuze sibakhuthaze? Singabatshela amazwi azakwenza babone ukuthi silendaba labo sibili. Singabancoma ngenhliziyo yonke ukuze babone ukuthi kukhona abenelisa ukukwenza lokuthi balobuntu obuhle. Singabakhumbuza ukuthi baligugu kuJehova yikho wabasondeza eNdodaneni yakhe. (Joh. 6:44) Kanti njalo singabanceda lokuthi bangathandabuzi ukuthi uJehova uyabakhathalela kakhulu abantu bakhe “abalezinhliziyo ezephukileyo” kumbe “abadabukileyo emoyeni.” (Hubo. 34:18) Amazwi ethu aduduzayo angabanceda kakhulu abangabe bedinga ukududuzwa.Zaga. 16:24.

17, 18. (a) UJehova ukhangelele ukuthi abadala baziphathe njani izimvu? (b) Sizaxoxa ngani esihlokweni esilandelayo?

17 Badala, uJehova ukhangelele ukuthi libe lesihawu ezimvini zakhe. (ImiSeb. 20:28, 29) Khumbulani ukuthi ngumsebenzi wenu ukuvuselela izimvu, ukuzikhuthaza kanye lokwenza ukuthi zizizwe ngcono. (Isaya. 32:1, 2; 1 Phet. 5:2-4) Umdala olesihawu kahlali elandelela izimvu loba ebeka imithetho engapheliyo kumbe esenza ukuthi izimvu zizibone zilecala, ecabanga ukuthi lokhu kuzakwenza zikhuthale ekukhonzeni lanxa zingasenelisi ukwenza njalo. Kodwa wenza okusemandleni akhe ukuze enze ukuthi izimvu zihlale zijabula njalo uyatshengisa lokuthi kathandabuzi ukuthi zizamkhonza ngokugcweleyo uJehova ngoba ziyamthanda kakhulu.Mat. 22:37.

18 Akuthandabuzwa ukuthi ukufunda ngokuthobeka lesihawu sikaJesu kusenze saba ledlabuzane lokuqhubeka silandela amanyathelo akhe. Esihlokweni esilandelayo sizaxoxa ngesibindi kanye lokuqedisisa kukaJesu. Lezi ngezinye futhi izimpawu zobuntu bakhe ezizasinceda kakhulu.