Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Woba Lesibindi Lokuqedisisa NjengoJesu

Woba Lesibindi Lokuqedisisa NjengoJesu

“Lanxa lingambonanga, liyamthanda; njalo lanxa lingamboni khathesi, liyakholwa kuye.”1 PHET. 1:8.

1, 2. (a) Singenzani ukuze sisindiswe? (b) Kuyini okungasisiza ukuthi singaphambuki endleleni eya ekusindisweni?

NXA usiba ngumlandeli kaKhristu uyabe uqalisa uhambo olungakwenza uthole impilo engapheliyo emhlabeni kumbe ezulwini. UJesu wathi: “Lowo oma aqine kuze kube sekupheleni [okutsho ukuthi kuze kube sekufeni loba ekupheleni komhlaba lo] uzasindiswa.” (Mat. 24:13) Yikho-ke nxa singahlala sithembekile endleleni le esikuyo sizathola ithuba lokusindiswa. Kodwa njengoba siqhubeka ngohambo lwethu kumele sinanzelele ukuthi asikhubeki lokuthi kasilahleki. (1 Joh. 2:15-17) Singenzani ukuze singaphambuki endleleni le esikuyo?

2 Indlela ibuzwa kwabaphambili. Endleleni esikhuluma ngayo ophambili nguJesu. Umlando ophathelane lohambo lwakhe ulotshiwe eBhayibhilini. Nxa singawubala sizakwazi ukuthi uJesu unjani futhi sizamthanda njalo sibe lokholo kuye. (Bala u-1 Phetro 1:8, 9.) Khumbula ukuthi uPhetro wathi uJesu wasitshiyela isibonelo ukuze silandele amanyathelo akhe kukho konke esikwenzayo. (1 Phet. 2:21) Nxa singazama ngazo zonke izindlela ukulandela  amanyathelo kaJesu sizasindiswa. Lo yiwo “umvuzo” wokholo lwethu. * Esihlokweni esidlulileyo sixoxe ngokuthi singenzani ukuze sithobeke njalo sibe lesihawu njengoJesu. Kulesi asixoxeni ngokuthi singenzani ukuze sibe lesibindi lokuqedisisa njengaye.

UJESU ULESIBINDI

3. Kutshoni ukuba lesibindi, njalo singasithola njani?

3 Isibindi yikuba lethemba elenza siqinisele njalo sibambelele entweni ethile. Sichazwa ngokuthi “yikuma uqine lanxa usebunzimeni,” “yikubambelela kokulungileyo,” “lokulwisana lobunzima ngokholo, ungethuki lutho.” Ukuba lesibindi kugoqela ukwesaba, ithemba kanye lothando. Njani? Ukwesaba uNkulunkulu kwenza singesabi abantu. (1 Sam. 11:7; Zaga. 29:25) Ukulindela uJehova loba ukuba Iethemba kusisiza ukuthi sicabange ngekusasa lethu elihle kulokuthi sitshone sizihlupha ngobunzima esikubo. (Hubo. 27:14) Uthando oluqotho lwenza umuntu azinikele ukuba lesibindi lanxa akwenzayo kungafaka impilo yakhe engozini. (Joh. 15:13) Yikho-ke okungenza sibe lesibindi yikuthemba uNkulunkulu lokulandela amanyathelo eNdodana yakhe.Hubo. 28:7.

4. UJesu watshengisa njani ukuthi ulesibindi lapho ‘ephakathi kwabafundisi’ ethempelini? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

4 UJesu waba lesibindi sokubambelela kokulungileyo esesemncane. Cabanga ngalokho okwenzakala eleminyaka engu-12, ‘esemagumeni ethempeli, ehlezi phakathi kwabafundisi.’ (Bala uLukha 2:41-47.) Abafundisi laba babewazi mhlophe uMthetho kaMosi, kodwa babephinda babe yizazi zamasiko abantu ayesenza ukuthi kube nzima ukulandela uMthetho lo. Lanxa kunjalo, uJesu kazange abesabe; ‘wayebabuza imibuzo.’ Wayengababuzi imibuzo yobuntwana nje. Kodwa kumele ukuthi wayebuza izinto ezazisenza ukuthi abafundisi laba bajule emcabangweni njalo balalelisise. Lanxa babengazama ukumphica ngemibuzo ephithanisa ingqondo babengeke baphumelele. Lokhu sikubona ngokuthi abafundisi kanye labanye abantu ababemlalele ‘bamangala ngokuzwisisa kwakhe kanye lezimpendulo zakhe.’ Akuthandabuzwa ukuthi izimpendulo zakhe zazisekela iqiniso eliseLizwini likaNkulunkulu.

5. UJesu watshengisa njani ukuthi wayelesibindi ngesikhathi etshumayela?

5 UJesu waba lesibindi langesikhathi etshumayela. Kazange atshone ethikaza ukutshela abakhokheli benkolo ukuthi babekhohlisa abantu ngezimfundiso zamanga. (Mat. 23:13-36) Kazange ayengwe ngabantu bomhlaba lo ababengamphambukisa. (Joh. 16:33) Waqhubeka etshumayela kungelani lokuthi izitha zazimthwalise nzima. (Joh. 5:15-18; 7:14) Wahlambulula ithempeli kabili exotsha bonke abantu ababesenza imikhuba engalunganga eyayiphambanisa ukukhonza okumsulwa.Mat. 21:12, 13; Joh. 2:14-17.

6. UJesu watshengisa njani isibindi ngelanga abulawa ngalo?

6 Ukuhlola lokho uJesu akwenzayo langesikhathi esebunzimeni kungaluqinisa ukholo lwethu. Cabanga ngokuthi watshengisa njani isibindi ngelanga abulawa ngalo. Wayekwazi ukuthi kwakuzakwenzakalani nxa uJudasi angamthengisa. Kodwa lapho uJesu enanza iPhasika labafundi bakhe, wathi kuJudasi: “Lokho osufuna ukukwenza, wohlukwenze masinyane.” (Joh. 13:21-27) Esivandeni saseGetsemane uJesu kazange awacatshele amasotsha ayezombopha. Lanxa lokhu kwakufanana lokulanda ukufa ekukhangele wawaqonda wakhuluma lawo ukuze avikele abafundi bakhe. (Joh. 18:1-8) Lapho ethonisiswa yiSanihedirini kazange  esabe kodwa wabatshela ukuthi unguKhristu lokuthi uyiNdodana kaNkulunkulu, lanxa wayekwazi ukuthi umphristi ophezulu wayedinga isizatho sokumbulala. (Mak. 14:60-65) Waba lesibindi sokuhlala eqotho kwaze kwaba sekufeni. Lapho esesifa wamemeza ngelizwi eliphezulu wathi: “Sekuphelile.”Joh. 19:28-30.

WOBA LESIBINDI NJENGOJESU

7. Bantwana lizizwa njani ngokuthi libizwa ngebizo likaJehova, njalo lingatshengisa njani ukuthi lilesibindi?

7 Singenzani ukuze sibe lesibindi njengoJesu? Esikolo. Bantwana nxa litshela elifunda labo kanye labanye ukuthi lingoFakazi bakaJehova liyabe litshengisa ukuthi lilesibindi lanxa lokhu kungabangela ukuthi balihleke. Liyabe litshengisa lokuthi liyaziqhenya ngokuthi libizwa ngegama likaJehova. (Bala iHubo 86:12.) Mhlawumbe abanye bangafuna ukuthi livume ukuthi izinto ezikhona azidalwanga, zazenzakalela. Kodwa iBhayibhili aliqambimanga nxa lisithi izinto zadalwa nguNkulunkulu. Lingasebenzisa ibhukwana elithi The Origin of Life—Five Questions Worth Asking (Ukuphila Kwavela NgaphiImibuzo Emihlanu Okumele Ibuzwe) ukuze liphendule abantu abafuna ukwazi “isizathu ngethemba elilalo.” (1 Phet. 3:15) Lokhu kuzalenza lithokoze ngoba liyabe libambelele eqinisweni eliseLizwini likaNkulunkulu.

8. Kuyini okusenza sibe lesibindi sokuqhubeka sitshumayela?

8 Ekutshumayeleni. Kumele ‘sikhulumele iNkosi ngesibindi’ ngoba singamaKhristu eqiniso. (ImiSeb. 14:3) Kuyini okusenza sibe lesibindi nxa sitshumayela? Yikuthi siyakwazi ukuthi esikutshela abantu kuliqiniso ngoba kuvela eBhayibhilini. (Joh. 17:17) Siyananzelela lokuthi “siyizisebenzi kanye loNkulunkulu” kanye lokuthi sincediswa ngumoya wakhe ongcwele. (1 Khor. 3:9; ImiSeb. 4:31) Kanti njalo siyakwazi ukuthi nxa sitshiseka ekutshumayeleni siyabe sitshengisa ukuthi sizinikele kuJehova lokuthi siyabathanda omakhelwana bethu. (Mat. 22:37-39) Akulamuntu ongasivala umlomo ngoba isibindi esilaso siyamangalisa. Sizimisele lokuveza egcekeni wonke amanga enkolo abangela ukuthi abantu bangaliboni iqiniso. (2 Khor. 4:4) Kanti njalo asisoze siyekele ukutshumayela izindaba ezinhle lanxa abantu bengasilaleli, besichothoza kumbe besihlukuluza.1 Thes. 2:1, 2.

9. Singatshengisa njani ukuthi silesibindi nxa sisebunzimeni?

9 Nxa sisebunzimeni. Ukuthemba uNkulunkulu kusenza sibelokholo kanye lesibindi nxa sisebunzimeni. Nxa singafelwa, siyahlulukelwa kodwa kasilahli ithemba. Siba lethemba lokuthi ‘uNkulunkulu wenduduzo yonke’ uzasinika amandla. (2 Khor. 1:3, 4; 1 Thes. 4:13) Nxa singahlaselwa ngumkhuhlane oyingozi kumbe silimale, siyezwa ubuhlungu sibili kodwa asiphambuki emthethweni kaNkulunkulu. Asivumi lokwelatshwa ngendlela ephikisana lezimiso eziseBhayibhilini. (ImiSeb. 15:28, 29) Nxa kulokuthile okusikhathazayo, ‘izinhliziyo zethu zingasilahla,’ kodwa kasikhalali ngoba siyamethemba uNkulunkulu ‘oseduze labalezinhliziyo ezephukileyo.’ *1 Joh. 3:19, 20; Hubo. 34:18.

UJESU ULOKUQEDISISA

10. Kuyini ukuqedisisa, njalo kuyini okwenziwa yinceku kaJehova eqedisisayo?

10 Ukuqedisisa yikwahlulela okuhle, okutsho ukuthi umuntu uyabe esenelisa ukubona umahluko phakathi kokuhle lokubi, abesekhetha okuhle. (Heb. 5:14) Kuchazwa ngokuthi “yikwenelisa ukwahlulela kuhle ezindabeni  eziphathelane lokukhonza.” Inceku kaNkulunkulu eqedisisayo ikhuluma ngendlela emthokozisayo futhi yenza lezinto ezimthokozisayo. Nxa ikhuluma, ikhetha amabala azanceda abanye hatshi azabalimaza. (Zaga. 11:12, 13) ‘Iyaphuza ukuthukuthela.’ (Zaga. 14:29, The Holy Bible in Ndebele) ‘Ihamba ngendlela eqondileyo’ kukho konke ukuphila kwayo. (Zaga. 15:21) Pho singenzani ukuze sibe lokuqedisisa? Kumele sitaditshe iLizwi likaNkulunkulu besesisebenzisa esikufundayo. (Zaga. 2:1-5, 10, 11) Kungasinceda kakhulu ukulandela isibonelo sikaJesu, indoda eyayilokuqedisisa ukwedlula bonke abantu emhlabeni.

11. Amazwi kaJesu ayekutshengisa njani ukuthi wayeqedisisa?

11 UJesu wayelokuqedisisa kukho konke ayekwenza layekukhuluma. Amazwi akhe. Ngesikhathi etshumayela izindaba ezinhle wayesahlulela kuhle, ekhetha ‘amazwi amnandi’ ayemangalisa abantu ayebafundisa. (Luk. 4:22; Mat. 7:28) Wayengakhulumi ayezicabangela khona kodwa wayesebenzisa iLizwi likaNkulunkulu, elibala, ecaphuna amavesi akulo njalo ekhetha imibhalo eyiyo ukuze agcizelele ayekukhuluma. (Mat. 4:4, 7, 10; 12:1-5; Luk. 4:16-21) Kanti njalo uJesu wayechaza iMibhalo ngendlela eyayisenza ukuthi amazwi akhe athophele ezinhliziyweni zababemlalele. Wathi esevusiwe, wakhuluma labafundi bakhe ababili ababesiya e-Emawusi “wabachazela okwatshiwo eMibhalweni mayelana laye.” Yikho abafundi bakhe bathi: ‘Konje izinhliziyo zethu bezingatshiseki yini, esivulela iMibhalo na?’Luk. 24:27, 32.

12, 13. Kuyini okutshengisa ukuthi uJesu wayephuza ukuthukuthela kanye lokuthi wayezwisisa?

12 Wayezibamba njalo ephatha abanye kuhle. Ukuqedisisa kwanceda uJesu ukuthi enelise ukuzibamba njalo kwakumsiza lokuthi ‘aphuze ukuthukuthela.’ (Zaga. 16:32, The Holy Bible in Ndebele) ‘Wayemnene.’ (Mat. 11:29) Wayebabekezelela sonke isikhathi abafundi bakhe lanxa babephambanisa. (Mak. 14:34-38; Luk. 22:24-27) Wayengaphindiseli nxa abantu bemphatha kubi.1 Phet. 2:23.

13 Ukuqedisisa kwakumnceda lokuthi abe ngumuntu ozwisisayo. UJesu wayekuzwisisa ukuthi kungani abantu baphiwa uMthetho kaMosi yikho wayesenelisa ukuphatha abanye kuhle. Ngokwesibonelo, khangela indaba ekuMakho 5:25-34. (Bala.) Owesifazana owayehlutshwa yikopha wadlula phakathi kwexuku labantu, wasefika wathinta ijazi likaJesu wasila. Kwakungamelanga owesifazana lo athinte omunye umuntu ngoba uMthetho wawusithi ungcolile. (Levi. 15:25-27) Kodwa uJesu kazange amtshingele ngokuthi wayelithintelani ijazi lakhe ngoba ukuqedisisa kwamenza wabona ukuthi ‘izinto eziyisiqokoqela somthetho’ zazigoqela ukuba ‘lomusa kanye lokwethembeka.’ (Mat. 23:23) Wakhuluma ngomusa wamtshela wathi: “Ndodakazi, ukholo lwakho lukusilisile. Hamba ngokuthula ukhululeke ekuhluphekeni kwakho.” Kuyakhanya-ke ukuthi ukuqedisisa kukaJesu kwamenza waphatha abanye ngomusa.

14. UJesu wakhetha ukwenzani, njalo kuyini okwamnceda ukuthi azinikele enkonzweni?

14 Indlela ayephila ngayo. UJesu watshengisa ukuthi wayelokuqedisisa ngokukhetha indlela eqondileyo lokunamathela kuyo. Wazinikela ekutshumayeleni izindaba ezinhle, wakwenza kwaba ngumsebenzi oyisiqokoqela empilweni yakhe. (Luk. 4:43) Kanti njalo uJesu kazange aphambuke endleleni, wayesenza izinqumo ezazingasoze zimphambanise emsebenzini wakhe lezazizakwenza ukuthi enelise ukuwuqeda. Kazange atshone ezihlupha ngokubuthelela inotho ngoba wayefuna ukusebenzisa isikhathi sakhe kanye lamandla akhe ekutshumayeleni. (Luk. 9:58) Ukuqedisisa kwamenza wabona lokuthi kufanele aqeqetshe abanye ukwenzela ukuthi baqhubeke ngomsebenzi  nxa yena esefile. (Luk. 10:1-12; Joh. 14:12) Wathembisa abalandeli bakhe ukuthi wayezakuba labo emsebenzini lo “kuze kube sekucineni kwesikhathi.”Mat. 28:19, 20.

WOBA LOKUQEDISISA NJENGOJESU

Ukuqedisisa kuzakwenza unanzelele ukuthi abantu bafunani ubusukhetha kuhle amazwi akho (Khangela indima 15)

15. Singatshengisa njani ukuthi silokuqedisisa nxa sikhuluma?

15 Ake sikhangele okunye esingakwenza ukuze silingisele uJesu. Amazwi ethu. Nxa sikhuluma lesikhonza labo, sisebenzisa amazwi ayakhayo hatshi ahlabayo. (Efe. 4:29) Nxa sitshela abanye ngoMbuso kaNkulunkulu, sifaka “itshwayi” emazwini ethu. (Kol. 4:6) Ukuba lokuqedisisa kusenza sibone ukuthi kuyini okungabe kubakhathaza lokuthi kuyini abangabe befisa ukukuzwa besesikhetha kuhle amazwi ethu. Kumele sihlale sikhumbula ukuthi amazwi alomusa angenza ukuthi basilalele njalo enze lokuthi esikukhulumayo kuthophele ezinhliziyweni zabo. Kanti njalo nxa sichasisa esikukholwayo, siyazama ukusebenzisa iBhayibhili zikhathi zonke kulokukhuluma esikucabangayo. Sifuna lona lizikhulumele. Siyananzelela lokuthi okumunyethwe liBhayibhili kulamandla ukwedlula loba yini esingayikhuluma.Heb. 4:12.

16, 17. (a) Singatshengisa njani ukuthi siyaphuza ukuthukuthela kanye lokuthi siyazwisisa? (b) Singenzani ukuze kungabi lokuthile okusiphambanisayo enkonzweni yethu?

16 Ukuzibamba lokuphatha abanye kuhle. Ukuqedisisa kusinceda ukuthi sizibambe lokuthi ‘siphuze ukuthukuthela.’ (Jak. 1:19) Nxa abanye bangasiphambanisa, siyazama ukunanzelela ukuthi indlela abenze ngayo kumbe abakhulume ngayo ingabe ibangelwa ngokuthile yini esingakuboniyo. Lokhu kusenza sincibilike kusincede lokuthi ‘singanaki ukuqalwa.’ (Zaga. 19:11) Ukuqedisisa kuyasinceda lokuthi sibe ngabantu abazwisisayo. Yikho-ke sizahlala sikhumbula ukuthi labo bayaphambanisa lokuthi kungabe kulokuthile okubahluphayo esingeke sikuzwisise kuhle. Siyazimisela ukulalela imibono yabo, njalo nxa kusenza, senze izinto ngendlela ababona ngayo.Flp. 4:5.

17 Indlela esiphila ngayo. Ngenxa yokuthi singabalandeli bakaJesu, siyananzelela ukuthi akulasibusiso esikhulu ukwedlula esokutshumayela izindaba ezinhle. Siba leqiniso lokuthi konke esikukhethayo ezimpilweni zethu akusoze kuphambanise inkonzo yethu. Siqakathekisa ukukhonza ukwedlula zonke izinto futhi asizihluphi ngokuba lezinto ezinengi ngoba sifuna ukuzinikela emsebenzini oqakatheke kakhulu wokutshumayela ukuphela kungakafiki.Mat. 6:33; 24:14.

18. Kuyini okuzasinceda ukuthi singaphumi endleleni eya ekusindisweni, njalo uzimisele ukwenzani?

18 Ukukholisile yini ukuhlola izimpawu zobuntu bukaJesu ebesixoxa ngazo? Kungakunceda kakhulu ukutaditsha ezinye zakhona lokufunda ukuthi ungamlingisela njani. Asizimiseleni-ke ukulandela amanyathelo akhe kukho konke esikwenzayo. Nxa singenza njalo, asisoze siphume endleleni eya ekusindisweni njalo sizasondela kuJehova onguye owayelingiselwa nguJesu.

^ ndima 2 Amazwi aku-1 Phetro 1:8, 9 ayevele ebhalelwe amaKhristu alethemba lokuyaphila ezulwini. Kodwa ayasebenza lakulabo abalethemba lokuphila emhlabeni.

^ ndima 9 Ukuze ubone izibonelo zabantu ababa lesibindi ngesikhathi besebunzimeni, khangela iNqabayokulinda ka-December 1, 2000, amakhasi 24-28 kanye le-Awake! ka-April 22, 2003, amakhasi 18-21; leka-January 22, 1995, amakhasi 11-15.