Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | UNGENZANI UKUZE UKUKHOLISE UKUSEBENZA?

Ukusebenza Gadalala?—Yikudla Ngoludala Yini?

Ukusebenza Gadalala?—Yikudla Ngoludala Yini?

U-Alex uwisa iphika njengoba ephakamisa elinye ibhokisi elithi qithi phakathi kwemota yenkampani asebenza kuyo elayitsha impahla zabantu. Uyazibuza athi, ‘Kanti vele ngifelani ngingasoze ngithole lutho? Ngizaze ngiphumelele nini lami empilweni? Impilo ibizabe imnandi ngabe ngidla ngihlezi nje ngingasebenzi.’

Banengi abantu abacabanga njengo-Alex lamuhla, kabakukhwabithi ukusebenza gadalala. Enye indoda elungisa izimota okuthiwa ngu-Aaron ithi, “Abantu abanengi bazitshela ukuthi eminye imisebenzi ‘ngeyabantukazana,’ bona ayibafanelanga. Ubezwa besithi, ‘Lokhu ngokokuthi ngiqhubaqhube nje, kungavuka okungcono ngiyatshiya.’ ”

Kuyini okwenza ukuthi abanengi bacabange ukuthi ukusebenza nzima akubafanelanga? Mhlawumbe bathatheka ngalokhu abakubona kumaTV labakuzwa emisakazweni kuchazwa ukuthi impilo “kuzwa” yikuzihlalela buntofontofo, uphakathi komhlane lembeleko. Indoda okuthiwa nguMatthew esebenza ukulungisa izakhiwo, imitshina lokunye nje ithi, “Abantu bathi nxa kumele usebenze nzima ukuze uphile, kutsho ukuthi uzazifela ungumyanga.” Kanti njalo uShane osebenza ukulinda usekunanzelele ukuthi lo yiwo umcabango osebantwini. Uthi, “Abantu bafuna ukuhola imali enengi ngapha besenza umsebenzi omncane.”

Lanxa kunjalo, abanengi abaphumelelayo empilweni bayakukholisa ukusebenza gadalala. Enye indoda okuthiwa nguDaniel eleminyaka engu-25 esebenza ukwakha ithi, “Ngibona angani ukusebenza gadalala kuyanceda sibili ikakhulu nxa ukwazi ukuthi usebenzelani.” U-Andre oleminyaka engu-23 laye uthi, “Ngibona angani nxa umuntu efuna ukuthokoza lokukholisa, kumele asebenze. Kodwa nxa ulivila ngeke uthokoze empilweni.”

Kuyini okwenza ukuthi uDaniel, u-Andre kanye labanye bakuthande ukusebenza gadalala? Yikusebenzisa lokho abakufunde eBhayibhilini. IBhayibhili kalitsho ukuthi umuntu kumele ahlalele izandla angasebenzi, kodwa likhuthaza abantu ukuthi basebenze ngokuzimisela bangadeli. Kanti njalo kalisitsheli ukuthi sisebenze kuphela. Liyasitshengisa lokuthi singawukholisa njani umsebenzi wethu.

Pho iBhayibhili lingakusiza njani ukuthi usuthiseke emsebenzini wakho? Sicela ubale isihloko esilandelayo uzizwele.