Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Hlala Ukhuthele Enkonzweni

Hlala Ukhuthele Enkonzweni

UKUTSHUMAYELA ngumsebenzi oqakatheke kulayo yonke emhlabeni lamuhla. Kumele ukuthi lawe ukubona kuyisibusiso ukuncedisa emsebenzini wokwenza abafundi njengoba uyinceku kaJehova. Lanxa kunjalo akulula ukuthi amaphayona labamemezeli bahlale bekhuthele enkonzweni ngenxa yokuthi bayake bahlangane lobunzima.

Kuyini okungakusiza ukuthi uhlale ukhuthele enkonzweni?

Abanye abamemezeli babathola nzima abantu abangaxoxa labo nxa betshumayela endlini ngendlu. Kungenzakala ukuthi abantu abanengi bayabe bengatholakali emizini yabo. Lanxa abanye bayabe bekhona sibili, bayabe bengafuni ukulalela baze babaphathe kubi abamemezeli. Abanye abamemezeli balensimu enkulu futhi elabantu abanengi abemukela izindaba ezinhle zoMbuso, kodwa bakhathazwa yikuthi bazafa bayiqeda yini insimu yabo. Kanti njalo abanye asebeleminyaka eminengi betshumayela bangabe sebephela amandla ngoba babengakhangelelanga ukuthi kuzaze kufike isikhathi lesi ukuphela kungakafiki.

Akusimangalisi ukuthi bonke abantu bakaJehova bahlangana lobunzima obenza ukuthi bacine bengasela dlabuzane emsebenzini wokutshumayela. Phela siphila emhlabeni obuswa ‘ngomubi’ uSathane uDeveli, yikho ukutshumayela umlayezo kaNkulunkulu osindisa abantu kungeke kube lula.1 Joh. 5:19.

Ungathandabuzi ukuthi uJehova angakusiza ukuze uphumelele kungelani lokuthi uhlangana labuphi ubunzima ekutshumayeleni izindaba ezinhle. Pho ungenzani ukuze uhlale ukhuthele enkonzweni yobuKhristu? Ake sehle lodaba sizwe.

NCEDA ABAMEMEZELI ABATSHA

Kubhaphathizwa abantu abanengi kakhulu umnyaka ngamunye besiba ngoFakazi bakaJehova. Mhlawumbe lawe usanda kubhaphathizwa. Akuthandabuzwa ukuthi ungafunda okunengi kulabo asebeleminyaka eminengi betshumayela. Kanti njalo nxa usuleminyaka eminengi ungummemezeli woMbuso, kungaba kuhle ukuthi uncedise abamemezeli abatsha.

UJesu wayekwazi ukuthi kwakumele anike abafundi bakhe imilayezo ukuze baphumelele emsebenzini wokutshumayela njalo wabatshengisa lokuthi kumele bawenze njani umsebenzi lo. (Luk.  8:1) Lathi lamuhla kumele sifundise abanye ukuze labo baphumelele emsebenzini wokutshumayela.

Akumelanga sibone angani ukuphuma ekutshumayeleni yikho kodwa okuzakwenza ukuthi ummemezeli omutsha enelise ukufundisa. Kuyabe kumele aqeqetshwe ngummemezeli olomusa lothando. Ummemezeli lo angamfundisa izinto lezi ezilandelayo: (1) ukuthi angalungiselela njani azakutsho ekutshumayeleni, (2) ukuthi angenzani ukuze enelise ukuxoxa labantu emgwaqweni kumbe endlini ngendlu, (3) ukupha abantu amabhuku, (4) ukuthi angenzani nxa esebuyela ebantwini ake waxoxa labo, (5) lokuqalisa izifundo zeBhayibhili. Ummemezeli omutsha angafunda okunengi nxa ekhangela ukuthi ummemezeli omncedisayo ufundisa njani abesemlingisela. (Luk. 6:40) Ummemezeli omutsha angathokoza kakhulu nxa kungaba lothile omlalelayo, abesemncedisa lapho alohlupho khona. Okunye okungasiza ummemezeli omutsha yikuthi simncome futhi simfundise izindlela zokutshumayela ezingamnceda.UmTshu. 4:9, 10.

XOXA LOMUNTU OSEBENZA LAYE EKUTSHUMAYELENI

Kwezinye izikhathi umuntu ongaxoxa laye ukholise kungaba ngumuntu osebenza laye ekutshumayeleni hatshi abantu obatshumayezayo kuphela. Khumbula ukuthi uJesu wathi ethuma abafundi bakhe ukuthi bayetshumayela wabathuma “ngababili.” (Mak. 6:7) Njengoba babesebenza bonke babekhuthazana njalo baphane idlabuzane. Yikho-ke ukusebenza lomuntu esikhonza laye enkonzweni kusinika ithuba ‘lokuqinisana.’Rom. 1:12.

Lingaxoxa ngani? Lingaxoxa ngezinto ezikhuthazayo elike lahlangana lazo. Mhlawumbe ungamtshela okuthile okuthole uzifundela uwedwa kumbe ulemuli yakho. Nxa kukhona okuzwe emihlanganweni okukhuthazayo lingaxoxa ngakho. Kwezinye izikhathi uyabe utshumayela lomuntu ongajayelanga ukuhamba laye. Uyakwazi yini ukuthi walithola njani iqiniso lokuthi kuyini okwamenza wangathandabuzi ukuthi le yinhlanganiso kaJehova? Lingaxoxa langemisebenzi yenkonzo ake wayenza kanye lokuthi yiziphi izinto ahlangane lazo ekukhonzeni uJehova. Lawe ungamtshela ngokuthi kuyini owahlangana lakho. Ukusebenza labanye enkonzweni kusinika ithuba elihle lokuqhubeka ‘sisakhana’ kungelani lokuthi abantu esibatholileyo bayalalela kumbe hatshi.1 Thes. 5:11.

THUTHUKISA INDLELA OTADITSHA NGAYO

Nxa sifuna ukuhlala sikhuthele enkonzweni, kumele sizame ukuthuthukisa indlela esitaditsha ngayo njalo sinamathele kulokho esikuhlelileyo. Kulezihloko ezinengi ezikhitshwa ‘yinceku ethembekileyo lehlakaniphileyo’ ongazisebenzisa nxa  utaditsha. (Mat. 24:45) Yikho-ke izinto ongazitaditsha ukuze uthole ulwazi lweBhayibhili yithaphutshiye. Ake sikhangele esinye isihloko esihle ongasihlola nxa ufunda uwedwa esithi: Kungani umsebenzi wokutshumayela uqakatheke kakhulu? Khangela ezinye izizathu ezisebhokisini.

Ukucabangisisa ngemicijo esebhokisini leli kungakukhuthaza ukuthi uqhubeke ukhuthele ekutshumayeleni. Kungaba kuhle ukuthi uzidingele eminye imicijo ubusuyibhala phansi ubone ukuthi uthole emingaki. Cabangisisa ngezizathu lezi langokuthi iMibhalo ithini ngazo. Lokhu kungakunceda sibili ukuthi uhlale ukhuthele enkonzweni.

SEBENZISA IZINDLELA ZOKUTSHUMAYELA ESIZIPHIWAYO

Inhlanganiso kaJehova ihlala isinika izindlela ezingasisiza ukuthi sithuthukise inkonzo yethu. Kasitshumayeli endlini ngendlu kuphela. Singatshumayela ngokubhala izincwadi langokusebenzisa ifoni. Kanti njalo singatshumayela emgwaqweni, ezindaweni ezihlala zilabantu lasezindaweni zamabhizimusi futhi singatshumayela lanxa singekho enkonzweni. Okunye esingakwenza yikuhlela kuhle ukuze senelise ukuyatshumayela lasezindaweni ezilabamemezeli abalutshwana kumbe ezingelabamemezeli.

Uzimisele yini ukusebenzisa izindlela lezi? Uke wazizama yini? Banengi abantu abake bazisebenzisa njalo bathola impumela emihle kakhulu. Ake sikhangele izibonelo ezintathu.

Isibonelo sokuqala sitshengisa ukuthi kusiza ngani ukulandela lokho okwake kwaphuma kuNkonzo YoMbuso mayelana lokuthi singaziqala njani izifundo zeBhayibhili. Omunye udadewethu okuthiwa ngu-April wakusebenzisa lokhu. Wacela ukufunda labantu abathathu ayesebenza labo. Wamangala futhi wathokoza kakhulu ebona bonke  bevuma ukufunda njalo beqalisa lokungena imihlangano yebandla.

Isibonelo sesibili siphathelane lokupha abantu amamagazini. Sakhuthazwa ukuthi sicinge abantu abangathanda izihloko ezithile eziphuma kumamagazini ethu. Omunye umbonisi wesiqinti e-United States wabika ukuthi wake wanika abaphathi bezitolo zonke ezithengisa amathaya i-Awake! eyayilesihloko esasikhuluma ngamathaya. Yena lomkakhe baphinda bathatha lamamagazini ayelesihloko esithi “Understanding Your Doctor” (Ukuzwisisa Udokotela Wakho) bawahambisa emawofisini abodokotela adlula 100 asesiqintini sabo. Wathi: “Ukubavakatshela kwasisiza ukuthi sazane lokuthi sibatshele ngamabhuku ethu. Kanti njalo ukuba lobungane labo kwasinceda ukuthi senelise ukuhlala sibathinta.”

Isibonelo sesithathu sona siphathelane lokutshumayela ngefoni. Omunye udadewethu okuthiwa nguJudy wabhalela emawofisini ethu amakhulu ebonga ngecebo esaliphiwayo lokuthi sisebenzise amafoni nxa sitshumayela. Wathi unina owayeleminyaka engu-86 njalo owayehlala egulagula wayejayele ukusebenzisa indlela le yokutshumayela futhi wayesethokoza kakhulu ngenxa yokuthi wayesefunda logogo owayeleminyaka engu-92 ngefoni!

Izindlela zokutshumayela esiziphiwayo ziyasebenza sibili. Zisebenzise! Zingakusiza ukuthi uqhubeke ukholisa njalo ukhuthele enkonzweni.

HLELA UKWENZA OKUSEMANDLENI AKHO

Akusikho ukuthi ukuphumelela ekutshumayeleni kukhanya ngokuthi sinika abantu amabhuku kumbe amamagazini amangaki kumbe ngokuthi silezifundo ezingaki loba ukuthi sesincede abantu abangaki ukuthi babe yizinceku zikaJehova. UNowa wazama ukunceda abantu ukuthi babe yizinceku zikaJehova, kodwa walalelwa yimuli yakhe kuphela. Lanxa kunjalo lokhu akutsho ukuthi kazange aphumelele enkonzweni. Kuyakhanya-ke ukuthi okuqakathekileyo yikuthi sikhonze uJehova sithembekile.1 Khor. 4:2.

Okunye okunceda abamemezeli boMbuso abanengi ukuthi bayithande inkonzo yikuhlela ukwenza lokho abangenelisa ukukwenza. Kuyini okunye esingahlela ukukwenza? Khangela ibhokisi.

Cela uJehova akusize ukuze uthole izindlela ezingenza ukuthi inkonzo yakho ibe lezithelo njalo ithokozise. Nxa ungenelisa ukwenza okuhlelileyo uzathokoza kakhulu njalo uzasuthiseka ngoba uyabe ukwazi ukuthi wenza konke ongakwenza ukuze utshumayele izindaba ezinhle.

Kuliqiniso sibili ukuthi akulula ukutshumayela izindaba ezinhle. Lanxa kunjalo, kukhona ongakwenza ukuze ukhuthale emsebenzini wokutshumayela ngoMbuso. Nxa lisenkonzweni, xoxani ngezinto ezingenza ukuthi liqinisane. Thuthukisa indlela otaditsha ngayo unamathele kulokho okuhlelileyo, sebenzisa izindlela zokutshumayela esiziphiwa yinceku ethembekileyo futhi uhlele ukwenza okusemandleni akho. Okuqakatheke kulakho konke yikuhlala ukhumbula ukuthi uNkulunkulu ukuphe isibusiso esikhulukazi sokuthi lawe ube nguFakazi wakhe omemezela izindaba ezinhle. (Isaya. 43:10) Akuthandabuzwa ukuthi uzathokoza sibili nxa ungahlala ukhuthele enkonzweni!