Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Lukhona Yini Uthando Lweqiniso?

Lukhona Yini Uthando Lweqiniso?

“[Uthando] luyatshisa njengomlilo obhebha kakhulu, njengelangabi elivuthayo.”INGOMA. 8:6.

1, 2. Ngobani abangancedakala ngokuhlolisisa iNgoma Yezingoma, njalo kungani lokhu kungabanceda? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

UMDALA osanda kubatshadisa uyabona ukuthi uthando lwabo luyavutha sibili ikakhulu nxa ekhangele indlela abakhangelane ngayo lendlela ababambane ngayo. Sebesedilini lomtshado, uyabakhangela begida kamnandi abesezibuza imibuzo le, ‘Kambe umtshado wabo uzahlala yini? Uthando lwabo luzaqhubeka luvutha yini kumbe luzaphelela emoyeni?’ Nxa uthando oluphakathi kwendoda lowesifazana luqinile njalo lungapheli kuba mnandi kakhulu. Kodwa abanengi bayazibuza ukuthi uthando olungapheliyo lukhona yini sibili ngenxa yokuthi babona imitshado eminengi ichitheka.

2 Lasesikhathini seNkosi uSolomoni eyabusa ko-Israyeli endulo, uthando lweqiniso lwalutholakala gqo. USolomoni wakhuluma ngokuthi abantu babeziphatha njani ngalesosikhathi, wathi: “Ngafumanisa indoda eyodwa elungileyo kwabayinkulungwane, kodwa ngitsho loyedwa umfazi oqondileyo kubo. Yilokhu kuphela esengikufumene: UNkulunkulu wamenza umuntu waba qotho, kodwa abantu basuka bazenzele okwabo.” (UmTshu. 7:26-29) Abesifazana bezizweni ababekhonza uBhali babesenza ukuthi abantu abanengi baziphathe kubi okokuthi kwakunzima ukuthi uSolomoni atsho ukuthi yiyiphi  indoda kumbe owesifazana owayeziphethe kuhle. * Lanxa kunjalo, eminyakeni engu-20 kungakenzakali lokhu wayeke wabhala enye inkondlo okuthiwa yiNgoma Yezingoma, eyayitshengisa ukuthi indoda lowesifazana bangaba lothando olungapheliyo. Ikubeka kucace ukuthi uthando lunjani kanye lokuthi umuntu angalutshengisa njani. Izinceku zikaJehova ezitshadileyo lezingatshadanga zingafunda okunengi ngothando nxa zihlolisisa ibhuku elibizwa ngokuthi yiNgoma Yezingoma elitholakala eBhayibhilini.

LUKHONA UTHANDO LWEQINISO!

3. Kungenzakala yini ukuthi indoda lowesifazana babe lothando lweqiniso? Chaza.

3 Bala iNgoma Yezingoma 8:6. EMbhalweni lo, kwamanye amaBhayibhili kusetshenziswa umutsho othi “ilangabi likaJah” njalo umutsho lo uluchasisa kuhle kakhulu uthando. Uthando lweqiniso ‘yilangabi likaJah’ ngoba uJehova nguye owenza ukuthi kube lothando olunjalo. Wadala abantu ngomfanekiso wakhe besenelisa ukuthi bathande. (Gen. 1:26, 27) Indoda yokuqala, u-Adamu, yahaya inkondlo ngesikhathi uNkulunkulu eyinika umfazi. Akuthandabuzwa ukuthi u-Eva, owesifazana wokuqala, wayithanda kakhulu indoda le “ngokuba wathathwa” kuyo. (Gen. 2:21-23) Ngakho-ke kungenzakala sibili ukuthi indoda lowesifazana babe lothando oluqinileyo futhi olungapheliyo ngenxa yokuthi uJehova wadala abantu besenelisa ukutshengisa ukuthi bayathandana.

4, 5. Landisa ngamafitshane indaba emunyethwe kuNgoma Yezingoma.

4 Sesibonile ukuthi kungenzakala ukuthi uthando olubakhona phakathi komuntu oyindoda lomuntu wesifazana lungapheli. Kodwa kulokunye futhi okuphathelane lothando lolu okubhalwe ngendlela ehlabusayo kuNgoma Yezingoma. Ibhuku leli labhalwa sangoma njalo limumethe indaba ephathelane lothando olwaluphakathi kwentombi eyayivela emzini waseShunemi kumbe waseShulemi, kanye lejaha layo elalingumalusi. USolomoni wabona intombi le ngesikhathi ilinde izivini yasilethwa esihonqweni sakhe ngenxa yokuthi ubuhle bayo benza ukuthi ayihawukele. Kodwa kusukela ekuqaliseni kwakuzikhanyela ukuthi yona iyalithanda sibili ijaha layo elingumalusi. USolomoni wathi esazama ukuyihuga, yona yamtshela ikhululekile ukuthi ifisa ukuba lesithandwa sayo. (INgoma. 1:4-14) Umalusi wayilandela esihonqweni senkosi bafika batshelana amazwi amnandi kakhulu lentombi yakhe.INgoma. 1:15-17.

5 INkosi uSolomoni yathi isibuyela eJerusalema yahamba lentombi le kodwa umalusi wayilandela. (INgoma. 4:1-5, 8, 9) Yazama isazama ukuhuga intombi le kodwa yakha phansi. (INgoma. 6:4-7; 7:1-10) Yikho-ke inkosi yacina isiyivumele ukuthi ibuyele ngekhaya. Ingoma le iphetha ngentombi le isifuna ukuthi isithandwa sayo sigijime “njengembabala” sisiza kuyo.INgoma. 8:14.

6. Kungani kunzima ukubona ukuthi ngobani abalingiswa kungoma yezingoma?

6 “Ingoma yezingoma” eyabhalwa nguSolomoni ibhalwe kuhle kakhulu njalo imnandi. Kodwa engomeni le, kunzima ukwazi ukuthi ngubani osekhuluma ngoba uSolomoni kazange awafake amabizo abalingiswa. (INgoma. 1:1) Esinye isichazamazwi seBhayibhili okuthiwa yi-New Interpreter’s Dictionary of the Bible sithi “ukulandelana kwezehlakalo ezibumba indaba, indaba yakhona, lendlela elandiswe ngayo kanye labalingiswa akuqakathekanga kangako.” Amabizo abalingiswa kazange abhalwe  ukuze ulimi olusankondlo lolusangoma luzwakale kuhle. Kodwa singabona ukuthi ngubani osekhuluma nxa sikhangela lokho akutshoyo kumbe amazwi aqondiswe kuye.

“UTHANDO LWAKHO LUYATHANDEKA KULEWAYINI”

7, 8. Umalusi lentombi yakhe babetshengisana njani ukuthi bayathandana? Nika izibonelo.

7 KuNgoma Yezingoma sibona kanengi intombi kanye lomalusi ‘betshengisana uthando.’ (NW) Lokhu kusifundisa okunengi njalo indlela ababezizwa ngayo siyayizwisisa lanxa kwenzakala ntolontolo, eminyakeni engaba yi-3 000 eyadlulayo. Ngokwesibonelo, umalusi ubuka amehlo entombi yakhe amahle kakhulu esithi “angamajuba.” (INgoma. 1:15) Intombi yona ithi amehlo omalusi anjengejuba, hatshi ukuthi anjengamehlo ejuba. (Bala iNgoma Yezingoma 5:12.) Umbala wamehlo ejaha lakhe wawumuhle kakhulu kuye sajuba ligeza ngochago.

8 Kodwa akusikho ukuthi wonke amazwi othando abawatshelanayo engomeni le akhuluma ngokubukeka kwabo kuphela. Khangela ukuthi umalusi uthini ngendlela intombi yakhe ekhuluma ngayo. (Bala iNgoma Yezingoma 4:7, 11.) Uthi izindebe zayo “ziconsa ubumnandi njengoluju” aphinde athi “uchago loluju kungaphansi kolimi [lwayo.]” Lokhu kutsho ukuthi indlela ekhuluma ngayo inhle njalo imnandi njengoluju kanye lochago. Kuyacaca-ke ukuthi umalusi kacabangi ngobuhle bangaphandle kuphela nxa etshela intombi yakhe esithi: ‘Umuhle ikonke yonke yakho, kakulasiyinga kuwe.’

9. (a) Uthando oluphakathi kwabantu abatshadileyo lugoqelani? (b) Kungani kuqakathekile ukuthi abatshadileyo batshengisane ukuthi bayathandana?

9 Nxa abantu betshada akutsho ukuthi baphongusayina isivumelwano bengathandani. Phela uthando luyinsika emitshadweni yamaKhristu. Kodwa luthando olunjani lolu? Ngolusekelwe ezimisweni zeBhayibhili yini? (1 Joh. 4:8) Luthando lwemvelo yini, olunjengokuthandana kwabantu abazalwa bonke? Lufanana loluphakathi kwabangane beqiniso abazwanana kakhulu yini? (Joh. 11:3) Ngoluphakathi kwendoda lomfazi yini? (Zaga. 5:15-20) Impendulo yikuthi uthando lweqiniso olungapheliyo phakathi kwabantu abatshadileyo lugoqela konke lokhu. Izenzo yizo ezenza umuntu abone ukuthi uyathandwa. Yikho-ke kuqakatheke kakhulu ukuthi abatshadileyo bangahlali bephatheke kakhulu okokuthi basala bengaselasikhathi sokutshengisana ukuthi bayathandana. Ukutshengisana uthando kuyabanceda ukuthi bathokoze emtshadweni wabo njalo bahlale bengelavalo lokuthi ungavuka uchithekile. Kwezinye izindawo abantu bayadingelwa umuntu wokutshada laye. Yikho-ke indoda lomfazi bangabe bengazani kangako bengakatshadi. Kodwa nxa behlala betshelana amazwi othando, kuzanceda ukuthi bathandane kakhulu futhi baphumelele emtshadweni wabo.

10. Kuyini okunye okwenzakalayo nxa abatshadileyo behlala betshengisana ukuthi bayathandana?

10 Kulokunye futhi okuhle okwenzakalayo nxa abatshadileyo bezinika isikhathi sokutshengisana ukuthi bayathandana. INkosi uSolomoni yathembisa umShulamithi ukuthi izamupha “amacici egolide ebalazwe ngesiliva.” Yambuka kakhulu yamtshela lokuthi ‘muhle njengenyanga, ukhazimula njengelanga.’ (INgoma. 1:9-11; 6:10) Kodwa umShulamithi wayethembekile ejaheni lakhe elalingumalusi. Kuyini okwamduduzayo njalo kwamenza ukuthi ahlale ethembekile lanxa babengekho ndawonye? Uyasitshela.  (Bala iNgoma Yezingoma 1:2, 3.) Wayekhumbula izikhathi ezimnandi lapho ijaha lakhe elingumalusi ‘limtshengisa uthando.’ (NW) Kuye izenzo zothando lezi ‘zazithandeka kulewayini’ elenza ukuthi inhliziyo ithokoze, njalo ibizo lakhe lalisenza ukuthi abe njengomuntu okholisa ‘amakha achathazwe’ ekhanda. (Hubo. 23:5; 104:15) Siyabona-ke ukuthi nxa umuntu angatshengiswa uthando uyakholisa nxa ekhumbula isenzo lesi, besekusenza ukuthi aqhubeke emthanda kakhulu omunye wakhe. Kuqakatheke kakhulu ukuthi abatshadileyo bahlale betshengisana uthando zikhathi zonke.

LINGALUVUSI UTHANDO “LUZE LUZITHANDELE”

11. AmaKhristu angakatshadi angafundani kulokho okwakhulunywa yintombi engumShulamithi?

11 INgoma Yezingoma iphinda ibe lezifundo kumaKhristu angatshadanga, ikakhulu lawo adinga umuntu wokutshada laye. Intombi esikhuluma ngayo yayingamthandi uSolomoni. Yaqonqosela amadodakazi aseJerusalema yathi: “Lingaluvusi lokuba liluphazamise uthando luze luzithandele.” (INgoma. 2:7; 3:5) Ngani? Ngoba akuqondanga ukuthi umuntu aphonguthandana lomuntu wonke nje. Lokhu kutshengisa ukuthi nxa umKhristu efuna ukutshada kumele abekezele, amelele umuntu azamthanda ngenhliziyo yonke.

12. Kuyini okwakusenza ukuthi intombi engumShulamithi imthande umalusi?

12 Kuyini okwakusenza ukuthi intombi engumShulamithi imthande umalusi? Wayelijaha elihle sibili, efanana ‘lempala’; izingalo zakhe zaziqinile, ‘ziyimiqwayi yegolide’; njalo imilenze yakhe yayimihle, iqinile, ‘iyizinsika zelitshe.’ Kodwa kulokunye ayemthandela khona. “Njengesihlahla se-aphula phakathi kwezihlahla zeganga,” sasinjalo ‘isithandwa sakhe phakathi kwamajaha.’ UmShulamithi wayethembekile kuJehova. Kuyakhanya-ke ukuthi okwakusenza ukuthi alithande kakhulu ijaha lakhe yikuthi lalo lalimthanda uJehova.INgoma. 2:3, 9; 5:14, 15.

13. Kuyini okwakusenza ukuthi umalusi ayithande intombi engumShulamithi?

13 Intombi engumShulamithi yona-ke? Yayilitshatshazi sibili, yikho yaze yahawukelwa yinkosi ngalesosikhathi ‘eyayilamakhosikazi angamatshumi ayisithupha, labanye abafazi beceleni abangamatshumi aficamibili, lezintombi ezipheleleyo ezingelakubalwa.’ Kodwa yona yayizibona ‘ililuba  laseSharoni,’ okwakuliluba elijayelekileyo nje elingamangalisiyo. Intombi le yayithobeke okwamagama futhi yayingazigqaji. Yikho umalusi wayeyibona ingafanani ngitsho lezinye izintombi waze wathi, ‘injengembali phakathi kwameva.’ Yayithembekile kuJehova.INgoma. 2:1, 2; 6:8.

14. UmKhristu ofuna ukutshada angafundani kumalusi kanye lasentombini engumShulamithi?

14 EMibhalweni kulesixwayiso esikhulu sokuthi umKhristu kumele atshade lomuntu ‘oseNkosini’ kuphela. (1 Khor. 7:39) UmKhristu ofuna ukutshada akumelanga athandane lomuntu ongayisuye Fakazi njalo kufanele adinge umuntu angatshada laye phakathi kwezinceku zikaJehova ezithembekileyo. Kanti njalo ukuba lokholo kanye lokuzinikela kuNkulunkulu yikho okunceda abatshadileyo ukuthi bahlale bemanyene futhi beqinile ekukhonzeni kungelani lokuthi bahlangana laziphi izinhlupho empilweni. Ngakho-ke nxa ufuna ukutshada, kuqakatheke kakhulu ukudinga umuntu olokholo njalo omthandayo uJehova. Yikho kanye okwenziwa ngumalusi lomShulamithi.

UmKhristu kaqali ukuhawukela umuntu ongayisuye Fakazi (Khangela indima 14)

UMLOBOKAZI WAMI “UYISIVANDE ESIBIYELWEYO”

15. Amadoda labesifazana abangakatshadi futhi abesaba uNkulunkulu bangafundani entombini engumShulamithi?

15 Bala iNgoma Yezingoma 4:12. Kungani umalusi esithi isithandwa sakhe sifanana ‘lesivande esibiyelweyo’? Insimu ebiyelweyo ayingenwa nguwonke wonke nje. Umuntu angangena ngentuba kuphela. UmShulamithi wayenjengensimu leyo ngoba uthando lwakhe lwalungolwejaha ayezatshada lalo kuphela. Ngesikhathi esala ukuhugwa yinkosi, watshengisa ukuthi wayengafanani ‘lomnyango’ othe gengelezi, kodwa ‘wayengumduli.’ (INgoma. 8:8-10) Yikho-ke, amadoda labesifazana abafuna ukutshada futhi abesaba uNkulunkulu abaphongulutshaphaza uthando lwabo, kodwa bayazigcina besenzela abazatshada labo.

16. INgoma Yezingoma iwafundisani amaKhristu athandanayo?

16 Lapho umalusi ecela intombi yakhe engumShulamithi ukuthi bake baphume bahambahambe bebabili, abanewabo bentombi abayivumelanga ukuthi ihambe. Bayipha umsebenzi wokulinda izivini. Ngani? Babengamthembi yini udadewabo? Babecabanga ukuthi uzafika enze isono yini? Babengamcabangeli okubi kodwa babefuna ukuthi bamvikele ukuthi angaweli esilingweni. (INgoma. 1:6; 2:10-15) Nansi-ke isifundo esiya kumaKhristu asefuna ukutshada: Ekuthandaneni kwenu zamani ngazo zonke izindlela ukuthi lihlale limsulwa. Lingaqali ukuba lodwa endaweni engelabantu. Akulalutho olubi ngokuthi litshengisane uthando ngendlela emsulwa, kodwa kumele liqaphele ukuthi lingaweli esilingweni.

17, 18. Kukuncede ngani ukuhlola iNgoma Yezingoma?

17 Izikhathi ezinengi nxa amaKhristu etshada ayabe esethandana kakhulu. UJehova wayevele ehlose ukuthi umtshado uhlale kuze kube nininini. Yikho kuqakathekile ukuthi indoda lomfazi bazame ngamandla abo wonke ukuthi ilangabi lothando lwabo lihlale livutha njalo benze izinto ezizakwenza ukuthi uthando lolu lukhule.Mak. 10:6-9.

18 Nxa udinga umuntu ongatshada laye, akuthandabuzwa ukuthi uyabe ufuna umuntu ozamthanda ngenhliziyo yakho yonke, ubususenza ukuthi uthando lolo luvuthe njengalolo okukhulunywa ngalo kuNgoma Yezingoma. Kungelani lokuthi udinga umuntu wokutshada laye kumbe usutshadile, sifisa ukuthi uthole uthando lweqiniso ‘oluyilangabi likaJah.’INgoma. 8:6NW.

^ ndima 2 Khangela iNqabayokulinda ka-January 15, 2007, ikhasi 31.