Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Vumelani uJehova Aqinise Umtshado Wenu Njalo Awulondoloze

Vumelani uJehova Aqinise Umtshado Wenu Njalo Awulondoloze

“Ngaphandle kokuba uJehova awulinde umuzi, abalindi bawo balinda ize.”HUBO. 127:1b.

1, 2. (a) Kuyini okwabangela ukuthi ama-Israyeli angu-24 000 alahlekelwe yizibusiso ezinhle kakhulu? (b) Okwenzakala kwabako-Israyeli kuqakatheke ngani kithi?

KWASEKUSEDUZE ukuthi isizwe sako-Israyeli singene eLizweni Lesithembiso. Kodwa okudanisayo yikuthi amadoda amanengi “aqala ukuphinga labafazi bamaMowabi.” Lokhu kwenza ukuthi uJehova abasusele amanqe atshabalalise amadoda angu-24 000. Ithuba lokuthola ilifa labo abasebeleminyaka belilindele labaphunyuka sebeliphethe basebelahlekelwa yizibusiso ezinhle ngenxa yokuthi bawela esilingweni.AmaN. 25:1-5, 9.

2 Isehlakalo lesi salotshwa ‘njengesixwayiso kithi, osekufike ukugcwaliseka kwezikhathi.’ (1 Khor. 10:6-11) Sikhuluma nje izinceku zikaNkulunkulu sezisemnyango womhlaba omutsha ozahlala abantu abalungileyo ngoba phela sesimaphethelweni ‘ezinsuku zokucina.’ (2 Tim. 3:1; 2 Phet. 3:13) Kodwa okubuhlungu yikuthi ezinye izinceku zikaJehova ziyalibala besezibanjwa ngumjibila wobufebe okudala ukuthi zehlelwe yimpumela ebuhlungu kakhulu. Lokhu kungenza lokuthi zilahlekelwe yisibusiso sokuphila phakade ePharadayisi.

3. Kungani abatshadileyo bedinga ukukhokhelwa nguJehova kanye lokuvikelwa nguye? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

 3 Lamuhla abantu abanengi kabaziphathanga kwezemacansini. Yikho-ke amadoda labomkawo badinga ukukhokhelwa nguJehova kanye lokuvikelwa nguye ukuze baphumelele ukulondoloza imitshado yabo. (Bala iHubo 127:1.) Sizaxoxa ngokuthi abatshadileyo bangawuqinisa njani umtshado wabo ngokulinda izinhliziyo zabo, ukusondela kuNkulunkulu, ukuba lobuntu obutsha, ukuhlala bekhulumisana kuhle kanye lokugcwalisa umlandu wokuthathana.

LINDA INHLIZIYO YAKHO

4. Kuyini okwenza ukuthi amanye amaKhristu acine eseziphatha kubi?

4 Kwenzakala njani ukuthi umKhristu acine esewele ekuziphatheni okubi kwezemacansini? Kuqalisa ngelihlo. UJesu wathi: “Lowo okhangela owesifazana amfise usephinge laye enhliziyweni yakhe.” (Mat. 5:27, 28; 2 Phet. 2:14) Okwenza ukuthi amaKhristu amanengi awele ekuziphatheni okubi yikuthi ayabe evele engaselandaba lezimiso zikaNkulunkulu zokuziphatha ngenxa yokubukela iphonogirafi, ukubala amabhuku enza ukuthi umuntu acabange ngezemacansini, kumbe ukubukela imifanekiso yezemacansini engcolileyo ku-Internet. Kanti njalo abanye bazilibazisa ngamafilimu atshengisa abantu besemacansini, loba ezinye nje izinhlelo ezikuma-TV. Abanye baze bahambe kuma-nightclub, kumbe bayebukela abantu abagida bekhipha izigqoko baze basale benqunu, loba baye ezindaweni lapho abantu abaphululwa khona umzimba ngendlela evusa imizwa.

5. Kungani kumele silinde izinhliziyo zethu?

5 Abanye bawela esilingweni ngenxa yokuthi nxa kulokuthile okubahluphayo, basuka baye emuntwini abangatshadanga laye. Emhlabeni lo ogcwele abantu abangelakho ukuzithiba njalo ababona ukuziphatha okubi njengento encane, kulula kakhulu ukuthi inhliziyo ekhohlisayo njalo eyingozi icine isisenza ukuthi uthande umuntu ongatshadanga laye. (Bala uJeremiya 17:9, 10.) UJesu wathi: “Enhliziyweni kuphuma imicabango emibi, ukubulala, ukufeba, ukuphinga.”Mat. 15:19.

6, 7. (a) Kuyini okungenzakala nxa umuntu angavumela ukuthi izifiso ezimbi zikhule enhliziyweni yakhe? (b) Singenzani ukuze singoneli uJehova?

6 Nxa izifiso ezimbi sezithe khoxo ezinhliziyweni zabantu ababili asebefunana, bangacina sebexoxa ngezinto umuntu okumele axoxe ngazo lomuntu atshade laye kuphela. Ngesikhatshana nje bayabe sebedinga amathuba okuthi babe ndawonye njalo bayabe sebetshona behlangana kodwa besenza angani baphongutshayisana nje. Nxa imizwa isibaphandlile, kuba nzima ukuthi bazibambe. Kanti njalo kucina sekunzima ukuthi bayekele lokho abayabe sebekuqalisile lanxa bekwazi ukuthi akuqondanga.Zaga. 7:21, 22.

7 Basuka bazilibale kancane kancane izimiso zikaJehova zokuziphatha. Izifiso zabo ezimbi kanye labakuxoxayo kuyabe sekusenza ukuthi babambane izandla, baqabujane, baphululane, babambane ngendlela evusa imizwa yokuya emacansini njalo benze lokunye nje okumele kwenziwe kuphela ngabantu ababili abatshadileyo. Bacina ‘belingwa yinkanuko yabo embi, lapho bedonselwa kude behugwa.’ Ngakho nxa inkanuko isiyemule, “izala isono” okutsho ukuziphatha kubi kwezemacansini. (Jak. 1:14, 15) Kuyadanisa kakhulu lokhu! Aluba abantu laba ababili bebevumele ukuthi uJehova abancedise ukuthi bahloniphe ubungcwele bomtshado bebengasoze bone. Kodwa bebengamvumela njani ukuthi abancedise?

QHUBEKA USONDELA KUNKULUNKULU

8. Ukuba ngumngane kaJehova kungamsiza njani umuntu ukuthi ahlale emsulwa?

8 Bala iHubo 97:10. Okuqakatheke kakhulu okungenza ukuthi uhlale umsulwa yikuba ngumngane kaJehova. Nxa  siqhubeka sifunda ngezimpawu zobuntu bukaNkulunkulu njalo sizama ngamandla ethu wonke ukuthi ‘sibe ngabalingiseli bakaNkulunkulu, njengabantwana abathandwa kakhulu, siphila impilo yothando,’ sizaba lesibindi sokungenzi “ukuxhwala kobufebe, loba yikuphi ukungcola.” (Efe. 5:1-4) Abatshadileyo abakwaziyo ukuthi ‘uNkulunkulu uzakwahlulela izifebe labo bonke abayiziphingi’ bazama ngazo zonke izindlela ukuthi umtshado wabo uhlale uhlonipheka lokuthi ungangcoliswa.Heb. 13:4.

9. (a) Kuyini okwanceda uJosefa ukuthi ahlale emsulwa futhi eqotho? (b) Okwenziwa nguJosefa kusifundisani?

9 Ezinye izinceku zikaNkulunkulu ezithembekileyo zicina zingasaziqakathekisi izimiso zakhe zokuziphatha ngenxa yokuthi nxa sezitshayisile emisebenzini zikwejisa labantu ezisebenza labo abangayisibo boFakazi. Kodwa lasemsebenzini kungaba lezilingo. Ngokwesibonelo, uJosefa wananzelela ngesikhathi esemsebenzini ukuthi umkamqhatshi wakhe wayemfela. Wayezama nsuku zonke ukumhuga ukuthi alale laye. Ekucineni, “umkaPhothifa wambamba ngesigqoko wathi, ‘Woza engutsheni lami!’ ” Kodwa uJosefa waphunyuka wambalekela. Kuyini okwenza ukuthi uJosefa enelise ukuhlala eqotho esehlaselwe yisilingo esingaka? Wahlala emsulwa futhi eqotho ngenxa yokuthi wayezimisele ukuthi angaphambanisi ubuhlobo bakhe loNkulunkulu. Ukuthembeka kwakhe kwenza ukuthi aphelelwe ngumsebenzi lokuthi avalelwe ejele engelacala, kodwa uJehova wambusisa. (Gen. 39:1-12; 41:38-43) UmKhristu otshadileyo akumelanga azifake esilingweni ngokuba lomuntu angatshadanga laye kungelani lokuthi kusemsebenzini loba kwenye indawo nje engelabantu.

WOBANI LOBUNTU OBUTSHA

10. Ukuba lobuntu obutsha kubanceda njani abatshadileyo ukuthi bangaweli ekuziphatheni okubi kwezemacansini?

10 Okunye okuqakatheke kakhulu okungenza ukuthi abatshadileyo bangaweli ekuziphatheni okubi kwezemacansini yikuba lobuntu obutsha “obadalelwa ukuba njengoNkulunkulu ekulungeni okuqotho lobungcwele.” (Efe. 4:24) Asebelobuntu obutsha ‘babulala’ amalunga omzimba wabo ngokulwisa ukuthi bangabi ‘lokuxhwala kobufebe, ukungcola, inkanuko, izifiso ezimbi kanye lobuhwaba.’ (Bala uKholose 3:5, 6.) Ibala elithi “kubulaleni” litshengisa ukuthi kumele silwise sibili ukuthi singaweli ekuziphatheni okubi kwezemacansini. Asisoze senze loba yini ezakwenza ukuthi sifise ukuya emacansini lomuntu esingatshadanga laye. (Jobe. 31:1) Nxa sisenza okufunwa nguNkulunkulu kukho konke empilweni yethu sifunda ‘ukuzonda okubi’ futhi ‘sibambelele kokulungileyo.’Rom. 12:2, 9.

11. Ubuntu obutsha buwuqinisa njani umtshado?

11 Ubuntu obutsha ‘buyisifanekiso soMdali,’ uJehova. (Kol. 3:10) Nxa abatshadileyo beqinisa umtshado wabo ngokuzembesa ‘ngesihawu, umusa, ukuzithoba, ubumnene kanye lokubekezela,’ uJehova uyababusisa kakhulu. (Kol. 3:12) Kanti njalo bayazwanana sibili nxa bevumela ukuthi ‘ukuthula kukaKhristu kubuse ezinhliziyweni zabo.’ (Kol. 3:15) Kuyanceda kakhulu ukuthi abatshadileyo ‘bazimisele omunye komunye ngothando.’ Kwenza kube lula kubo ukuthi ‘bahloniphane okudlula ukuzihlonipha.’Rom. 12:10.

12. Yiziphi izimpawu zobuntu ozibona ziqakathekile ezenza abantu abatshadileyo bathokoze?

12 Lapho enye indoda okuthiwa nguSid ibuzwa ukuthi yiziphi izimpawu zobuntu ezenza ukuthi yena lomkakhe uSonja bathokoze emtshadweni wabo yathi: “Thina esizama kakhulu ukuthi sibe lakho luthando. Okunye futhi esikubona kuqakatheke kakhulu yibumnene.” USonja laye wakuvuma lokhu njalo wengezelela wathi: “Ukuba lomusa kuqakatheke kakhulu sibili. Okunye esizama ukukwenza yikuzithoba, lanxa kunzima kwezinye izikhathi.”

 HLALANI LIKHULUMISANA KUHLE

13. Kuyini okuqakatheke kakhulu okwenza ukuthi umtshado uqine, njalo kungani kuqakathekile?

13 Okunye okuqakatheke kakhulu okwenza ukuthi umtshado uqine yikukhulumisana ngomusa. Kuyadanisa kakhulu nxa abantu abatshadileyo besehluleka ukukhulumisana kuhle kodwa bekhuluma kuhle labantu abangabaziyo ngitsho. Nxa bejikijelana ngamazwi ahlabayo ngenxa ‘yenzondo, lokuthukuthela, lolaka, lokuxabana,’ bangenza ukuthi kancane kancane umtshado wabo ube sengozini yokudilika. (Efe. 4:31) Abatshadileyo akumelanga baphambanise umtshado wabo ngokuhlala bechothozana kodwa kumele baqinise ubuhlobo babo ngokukhulumisana ngomusa langesihawu.Efe. 4:32.

14. Kuyini okungamelanga kwenziwe ngabatshadileyo?

14 IBhayibhili lithi ‘kulesikhathi sokuthula.’ (UmTshu. 3:7) Lokhu akutsho ukuthi sekumele uvale owakho ngengcino, kucine kungasela kukhulumisana endlini. Omunye umama waseGermany uthi, “Nxa omunye wakho engafuni ukukhuluma lawe, kuba buhlungu kakhulu.” Kodwa uphinda athi: “Kwezinye izikhathi nxa uzondile kungaba nzima ukuthi uzibambe, kodwa akukuhle ukuthi uphongukhupha loba yini emlonyeni. Kungenza ukuthi ukhulume into obungahlosanga ukuyitsho kumbe wenze okuthile okungazwisa umuntu otshade laye ubuhlungu njalo lokhu kwenza ukuthi indaba itshise kakhulu.” Amadoda labomkawo akumelanga balungisise izinhlupho zabo ngokuhwabhelana kumbe ngokungakhulumisani. Kodwa kufanele baqinise umtshado wabo ngokutshiyana lomkhuba wokuhlala bephikisana njalo bangavumeli ukuthi izimpikiswano lezi zibaxabanise.

15. Ukukhulumisana kuhle kungabanceda njani abatshadileyo?

15 Abatshadileyo baba lobuhlobo obuqinileyo nxa bezinika isikhathi sokuxoxelana indlela abazizwa ngayo kanye lemibono yabo. Okukhulumayo kungabe kuqakathekile sibili, kodwa indlela ozakukhuluma ngayo layo iqakathekile. Yikho-ke lanxa kulokungazwisisani okuthile, zama ngamandla akho wonke ukuthi ungatshingi kodwa usebenzise ilizwi elilomusa futhi ukhethe kuhle amabala. Lokhu kuzakwenza kube lula ukuthi omunye wakho akulalele. (Bala  uKholose 4:6.) Indoda lomkayo bangalondoloza umtshado wabo ngokukhulumisana kuhle, bekhuluma ‘okusizayo ekwakheni mayelana leziswelo zabo ukuba kusize’ omunye lomunye emtshadweni wabo.Efe. 4:29.

Indoda lomkayo bangaqinisa umtshado wabo nxa bekhulumisana kuhle (Khangela indima 15)

GCWALISA UMLANDU WOKUTHATHANA

16, 17. Kungani kuqakathekile ukuthi abatshadileyo babe lendaba lokufunwa ngomunye ezindabeni zemacansini kanye lokwenza ukuthi omunye azizwe ethokoza?

16 Abatshadileyo bangaqinisa umtshado wabo nxa omunye lomunye eqakathekisa okufunwa ngomunye ukwedlula okufunwa nguye. (Flp. 2:3, 4) Amadoda kanye labafazi kumele babe lendaba lokufunwa ngomunye ezindabeni zemacansini kanye lokwenza ukuthi omunye azizwe ethokoza.Bala u-1 Khorinte 7:3, 4.

17 Kodwa kuyadanisa ukuthi abanye abatshadileyo abafuni ukutshengisana uthando futhi abanye bayancitshana ezindabeni zamacansi. Kanti njalo amanye amadoda aphatha abafazi njengemitshina, kalandaba lokuthi bazizwa njani. Kubo ukuphatha umfazi kuhle yikuba yisithutha sendoda. IBhayibhili lithi: “Lani madoda zamani ukubazwisisa abafazi elihlala labo.” (1 Phet. 3:7, Phillips) Indoda kumele izwisise ukuthi ukugcwalisa umlandu wokuthathana kayisikho kuya emacansini kuphela. Okungenza ukuthi umfazi akholise kwezemacansini yikuthi indoda imtshengise ukuthi iyamthanda lanxa kungayisiso sikhathi sokuya emacansini. Nxa bonke betshengisana ukuthi bayakhathalelana, akuthandabuzwa ukuthi bonke bazathokoza njalo basuthisane.

18. Amadoda labafazi bangenzani ukuze baqinise umtshado wabo?

18 Akuqondanga sibili ukuthi umuntu angathembeki kotshade laye. Kodwa nxa kuyikuthi omunye kamphathi kuhle omunye wakhe futhi engawugcwalisi umlandu wokuthathana, kungabangela ukuthi ayedinga uthando lecansi phandle. (Zaga. 5:18; mTshu. 9:9) Yikho iBhayibhili likhuthaza abatshadileyo ukuthi: “Lingancitshani [umlandu wokuthathana] ngaphandle kokuba kungokuvumelana njalo okwesikhatshana.” Ngani? “Ukuze uSathane angalilingi ngenxa yokusilela kokuzithiba kwenu.” (1 Khor. 7:5) Kungaba kubi kakhulu nxa abatshadileyo bengavumela ukuthi uSathane enze ‘basilele ekuzithibeni’ abesebangela ukuthi omunye phakathi kwabo awele esilingweni sokufeba. Abatshadileyo bangaqinisa umtshado wabo ngokutshengisana kwabo uthando kwezemacansini ngendlela ethokozisayo. Kodwa lokhu bangakwenza nxa phakathi kwabo kungela ‘ozidingela okuhle, kodwa okuhle komunye’ njalo bonke begcwalisa umlandu wokuthathana ngenxa yokuthi bayathandana, hatshi ukuphongukwenzela umthetho nje.1 Khor. 10:24.

QHUBEKA ULONDOLOZA UMTSHADO WAKHO

19. Kumele sizimisele ukwenzani, njalo kungani kumele sizimisele ukukwenza?

19 Sekuseduze kakhulu ukuthi singene emhlabeni omutsha ozabe ulabantu abalungileyo. Yikho kungamelanga sinqotshwe yizifiso zenyama ngoba okwenzakala emadodeni ako-Israyeli ayeyi-24 000 ngesikhathi esemagcekeni aseMowabi kungenzakala lakithi. ILizwi likaNkulunkulu nxa liqeda ukuchaza isehlakalo leso esabangela ukuthi abantu batshabalale lisixwayisa lisithi: “Uma licabanga ukuthi limi liqinile, qaphelani ukuba lingawi.” (1 Khor. 10:12) Siyabona-ke ukuthi kuqakatheke kakhulu ukuthi siqinise imitshado yethu ngokuhlala sithembekile kuBaba wethu osezulwini kanye lasemuntwini esitshade laye. (Mat. 19:5, 6) Khathesi yiso sibili isikhathi sokuthi ‘senze imizamo yonke ukuba sitholakale singelasici, singelacala njalo sihlalisane ngokuthula.’2 Phet. 3:13, 14.