Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Imibuzo yeBhayibhili Iyaphendulwa

Imibuzo yeBhayibhili Iyaphendulwa

Kuyini okwenza abantu abanengi bakholwe ukuthi uMdali ukhona?

Ukuphila komuntu kuyamangalisa!

Eminyakeni engaba ngu-3 000 eyadlulayo enye imbongi yathi: “Ngabunjwa ngesimanga esesabekayo.” (IHubo 139:14) Kumele ukuthi lawe uyamangala kakhulu nxa ucabanga indlela umntwana akhula ngayo kusukela esibelethweni sikanina. Abantu abanengi bayakuvuma ukuthi izinto ezikhona zitshengisa ukuthi uMdali ukhona.Bala IHubo 139:13-17 loHebheru 3:4.

UMdali wezulu lomhlaba nguye owenza ukuthi kube lempilo emhlabeni. (IHubo 36:9) Kusukela kudala wayekhuluma labantu njalo kabafihleli ukuthi ungubani.Bala u-Isaya 45:18.

Savela ezinyamazaneni yini?

Imizimba yabantu leyezinyamazana iyahambelana ngezindlela ezinengi. Lokhu kungenxa yokuthi uMdali nguye owabumba abantu lezinyamazana ukuze zonke izidalwa lezi zihlale emhlabeni. Kazange enze ukuthi umuntu aqalise eyinyamazana, kodwa wabumba umuntu wokuqala ngothuli lomhlabathi.Bala uGenesisi 1:24; 2:7.

Nanzi izinto ezimbili eziqakathekileyo ezitshengisa ukuthi abantu batshiyene lezinyamazana. Okokuqala, abantu bayenelisa ukumazi uMdali futhi bayenelisa ukumthanda kanye lokumhlonipha. Okwesibili, izinyamazana azidalwanga ukuthi ziphile kuze kube nini lanini, kodwa abantu badalwa ukuze baphile phakade. Lanxa kunjalo, okwakhathesi abantu bayafa ngenxa yokuthi umuntu wokuqala kazange alalele umlayo ayewunikwe nguMdali.Bala uGenesisi 1:27; 2:15-17.