Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Kungani Sinanza iSidlo seNkosi Sakusihlwa?

Kungani Sinanza iSidlo seNkosi Sakusihlwa?

“Yenzani lokhu ukuba lingikhumbule.”1 KHOR. 11:24.

1, 2. Kuyini okwenziwa nguJesu ngobusuku bukaNisan 14, ngomnyaka ka-33 C.E.? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

KWAKUSEBUSUKU ngoNisan 14 ngomnyaka ka-33 C.E., njalo inyanga egcweleyo yayikhanya eJerusalema. UJesu labaphostoli bakhe babesanda kunanza iPhasika bekhumbula ukukhululwa kwabako-Israyeli ebugqilini baseGibhithe, okwasekuleminyaka engu-1 500 kwenzakala. Ngalelolanga uJesu wasungula isidlo esiqakathekileyo ekanye labaphostoli bakhe abathembekileyo abangu-11 njalo yiso ababezakhumbula ngaso ukufa kwakhe njengoba wayezabulawa mhlalokho. *Mat. 26:1, 2.

2 UJesu wabonga waseqhubela abaphostoli bakhe isinkwa esingelamvubelo wathi: “Thathani lidle.” Wasethatha inkomitshi eyayilewayini wabonga, wasesithi: “Nathani kuyo lonke.” (Mat. 26:26, 27) UJesu kazange aphinde abaqhubele okunye ukudla abalandeli bakhe abathembekileyo, kodwa wabatshela izinto ezinengi ngalobobusuku obuqakathekileyo.

3. Esihlokweni lesi sizahlola yiphi imibuzo?

 3 Lokhu yikho uJesu akwenza lapho eqalisa iSikhumbuzo sokufa kwakhe esibizwa langokuthi ‘yiSidlo seNkosi.’ (1 Khor. 11:20) Mhlawumbe abanye bangabuza bathi: Manje kungani kumele sikhumbule ukufa kukaJesu? Isinkwa lewayini kumelani? Singenzani ukuze silungiselele iSikhumbuzo? Ngobani okumele badle isinkwa banathe lewayini? Kanti njalo amaKhristu angatshengisa njani ukuthi ayaliqakathekisa ithemba lawo?

KUNGANI SIKHUMBULA UKUFA KUKAJESU?

4. Ukufa kukaJesu kusivulela ithuba lani?

4 Sonke siyafa njalo sizalwa silesono esasithola kukhokho wethu u-Adamu. (Rom. 5:12) Akulamuntu olesono ongahlenga impilo yakhe kumbe akhuphele abanye inhlawulo kuNkulunkulu. (Hubo. 49:6-9) Kodwa lapho uJesu esifa wabhadala inhlawulo eyayifuneka. Inhlawulo le kwakungumzimba wakhe owawuphelele kanye legazi lakhe elachithekayo. UJesu wafika wethula umhlatshelo wokuphila kwakhe phambi kukaNkulunkulu. Wasivulela ithuba lokuthi sikhululwe esonweni lasekufeni lokuthi sithole ithemba lokuphila okungapheliyo.Rom. 6:23; 1 Khor. 15:21, 22.

5. (a) Kungani singathandabuzi ukuthi uNkulunkulu loKhristu bayabathanda abantu? (b) Kungani kumele sibekhona eSikhumbuzweni sokufa kukaJesu?

5 Inhlawulo itshengisa ukuthi uNkulunkulu uyabathanda abantu. (Joh. 3:16) Ukuzinikela kukaJesu ukufela abantu kutshengisa ukuthi laye uyasithanda. Langesikhathi engakabuyi emhlabeni, ‘esasengumbumbi eceleni’ kukaNkulunkulu, ‘wayejabuliswa yibukhona babantu.’ (Zaga. 8:30, 31) Siyafisa sibili ukubonga uNkulunkulu leNdodana yakhe, yikho kumele sibekhona eSikhumbuzweni sokufa kukaJesu. Nxa singenza njalo siyabe silalela umlayo lo othi: ‘[“Qhubekani,” NW ] likwenza lokhu ukuba lingikhumbule.’1 Khor. 11:23-25.

ISINKWA LEWAYINI KUMELANI?

6. Yiliphi iqiniso elikhona mayelana lesinkwa lewayini okusetshenziswa eSikhumbuzweni?

6 Abanye abantu emasontweni bakholwa ukuthi kwenzakala isimangaliso, isinkwa santshintsha saba ngumzimba kaJesu lewayini yaba ligazi lakhe ngenxa yokuthi bathi uJesu wathi: “Lo ngumzimba wami,” waphinda wathi: “Leli ligazi lami.” Kodwa lokhu kakusilo qiniso ngoba uJesu wayekhona khonapho phambi kwabafundi bakhe abathembekileyo, njalo lesinkwa esingelamvubelo ababezasidla sasiphambi kwabo. Kuyakhanya-ke ukuthi esitsho lokhu wayefanekisa, njengoba wayejayele ukukwenza lokhu.Joh. 2:19-21; 4:13, 14; 10:7; 15:1.

7. Isinkwa esingelamvubelo esisetshenziswa eSikhumbuzweni simelani?

7 Embuthanweni lo oqakathekileyo owenziwa ngo-33 C.E., uJesu wasebenzisa isinkwa esingelamvubelo esasisele esidlweni sePhasika. (Eks. 12:8) Kwezinye izikhathi nxa kukhulunywa ngemvubelo eMibhalweni iyabe imela ukonakala kumbe isono. (Mat. 16:6, 11, 12; Luk. 12:1) Yikho-ke ukusebenzisa kukaJesu isinkwa esingelamvubelo kwakufanele sibili ngoba sasimela umzimba wakhe ongelasono. (Heb. 7:26) Lathi lamuhla sisebenzisa isinkwa esingelamvubelo nxa sinanza iSikhumbuzo.

8. Limelani iwayini elisetshenziswa eSikhumbuzweni?

8 Iwayini elasetshenziswa nguJesu ngoNisani 14, 33 C.E., lalimela igazi lakhe. Lalamuhla iwayini esilisebenzisayo eSikhumbuzweni limela igazi likaJesu. Endaweni okuthiwa yiGoligotha eyayiphandle kweJerusalema, igazi likaJesu lachitheka ukuze abantu ‘bathethelelwe izono.’ (Mat. 26:28; 27:33) Siyakwazi ukuthi isinkwa lewayini kumela umhlatshelo kaJesu oligugu owanikelwa ngenxa yethu njalo siyasiqakathekisa kakhulu isipho lesi esihle kangaka. Ngakho-ke kungaba kuhle nxa munye ngamunye wethu engalungiselela ukuyananza iSidlo seNkosi Sakusihlwa esenziwa minyaka yonke.

 UNGALUNGISELELA NJANI?

9. (a) Kungani kuqakathekile ukubala amavesi alungiselelwe ukuthi siwabale ngesikhathi seSikhumbuzo? (b) Wena uzizwa njani ngenhlawulo?

9 Ngesikhathi seSikhumbuzo kulamavesi afakwa ebhukwini elithi Examining the Scriptures Daily (Ukuhlola iMibhalo Nsuku Zonke). Ukubala amavesi la kuzasinceda ukuthi sicabangisise ngalokho okwenziwa nguJesu ngesikhathi esezakufa, futhi kuzasenza silungise izinhliziyo zethu singakayi eSikhumbuzweni. * Omunye udadewethu wabhala wathi, “Sihlala sisilindele ngabomvu iSikhumbuzo. Minyaka yonke iSikhumbuzo siba ligugu kakhulu. Ngikhumbula ngisemotsha . . . ngikhangele ubaba, ngakubona sibili ukuthi inhlawulo iqakatheke kakhulu. . .. Ngangikwazi ukuthi iMibhalo ithini njalo ngangikwazi lokuyichasisa! Kodwa ubuhlungu bokufelwa yibo obangenza ngacabangisisa ngalokho esizakuthola ngenxa yenhlawulo, futhi lokho kwangenza ngaba lenhlansi yentokozo.” Yikho-ke nxa silungiselela iSikhumbuzo kungasinceda kakhulu ukucabangisisa ngokuthi umhlatshelo kaJesu usikhulula njani esonweni lasekufeni.

Sebenzisa amabhuku lokunye esikuphiwayo ukuze ulungiselele iSikhumbuzo (Khangela indima 9)

10. Ungasilungiselela njani iSikhumbuzo?

10 Okunye ongakwenza nxa ulungiselela iSikhumbuzo yikwenza okunengi enkonzweni, mhlawumbe ngokuba liphayona elisizayo ngesikhathi seSikhumbuzo. Njengoba sizabe sinxusa esifunda labo iBhayibhili kanye labanye abantu ukuthi babuye eSidlweni seNkosi Sakusihlwa, kuzasijabulisa kakhulu ukukhuluma ngoNkulunkulu langeNdodana yakhe kanye lokubatshela ngezibusiso ezigcinelwe abathokozisa uJehova njalo abamdumisayo.Hubo. 148:12, 13.

11. Kuyini okungaqondanga okwakusenziwa ngabanye ababesebandleni laseKhorinte?

11 Nxa ulungiselela iSidlo seNkosi Sakusihlwa cabanga langalokho umphostoli uPhawuli akubhalela amaKhristu ayesebandleni laseKhorinte. (Bala u-1 Khorinte 11:27-34.) UPhawuli wakhuluma ngokuthi loba ngubani odla isinkwa kumbe anathe iwayini ngokungafanelanga “uzakuba lecala lokwenza isono ngomzimba langegazi leNkosi” uJesu Khristu. Yikho umuntu ogcotshiweyo kumele “azihlole” engakadli isinkwa futhi engakanathi lewayini ngoba nxa engasenzanga njalo, uyabe ‘esidla anathe ukwahlulelwa kwakhe.’ Abanengi ebandleni laseKhorinte ‘basebebuthakathaka begula, njalo lenengana laselifile [ekukhonzeni]’ ngenxa yokuthi babesenza izinto ezingafanelanga. Kungenzeka ukuthi abanye babesidla kakhulu baphinde banathe bedlulise amalawulo ngesikhathi bengakayi eSikhumbuzweni kumbe sebekhonale.  Lokhu kwakungabe kuphambanisa izingqondo zabo lokukhonza kwabo. UNkulunkulu kazange athokoze ngoba indlela ababesidla ngayo isinkwa njalo benatha ngayo iwayini eSikhumbuzweni yayingaqondanga.

12. (a) UPhawuli wasifanisa lani iSikhumbuzo, njalo wabaxwayisa wathini abadlayo? (b) Umuntu odlayo kumele enzeni nxa enze isono esikhulu?

12 UPhawuli wafanisa iSikhumbuzo lokudla okudliwa abantu bendawonye, wasexwayisa abadlayo wathi: “Kalingeke linathe inkomitsho yeNkosi lenkomitsho yamadimoni njalo, alingeke libe lokuhlanganyela etafuleni leNkosi lasetafuleni lamadimoni.” (1 Khor. 10:16-21) Nxa umuntu odlayo eSidlweni seNkosi Sakusihlwa enze isono esikhulu kuyabe kumele ayebona abadala ukuze bamsize. (Bala uJakhobe 5:14-16.) Uma ezisola ‘ethela izithelo ezihambelana lokuphenduka’ uyabe engawudeleli umhlatshelo kaJesu ngokudla isinkwa kanye lokunatha iwayini eSikhumbuzweni.Luk. 3:8.

13. Kuzakusiza ngani ukuthandaza ngethemba olalo?

13 Kungaba kuhle ukuthi lapho ulungiselela iSikhumbuzo uthandaze nxa ucabangisisa ngethemba olalo, kungaba ngelokuyaphila ezulwini loba emhlabeni. Akulamuntu ozinikele kuJehova njalo ongumlandeli othembekileyo weNdodana yakhe ongadla isinkwa anathe lewayini yena engelabufakazi obugcweleyo bokuthi ungomunye wamaKhristu agcotshiweyo, ngoba lokhu kuyabe kutshengisa ukuthi kawuhloniphi umhlatshelo kaJesu. Pho ungakwazi njani ukuthi kumele udle loba hatshi?

NGOBANI OKUMELE BADLE NJALO BANATHE?

14. Kuyini okwenziwa ngabagcotshiweyo eSikhumbuzweni okutshengisa ukuthi basesivumelwaneni esitsha?

14 Abadlayo eSikhumbuzweni kabathandabuzi ukuthi bakhona esivumelwaneni esitsha. UJesu wakhuluma ngewayini wathi: ‘Inkomitsho le [“imela,” NW ] isivumelwano esitsha egazini lami.’ (1 Khor. 11:25) UNkulunkulu wasebenzisa umphrofethi uJeremiya ukuze abike ukuthi wayezakwenza isivumelwano esitsha esingafanani lesivumelwano soMthetho ayesenze labako-Israyeli. (Bala uJeremiya 31:31-34.) Isivumelwano esitsha wasenza lo-Israyeli kaNkulunkulu, okutsho amaKhristu agcotshiweyo. (Gal. 6:15, 16) Sisebenza ngenxa yomhlatshelo kaKhristu langenxa yegazi lakhe elachithekayo. (Luk. 22:20) UJesu unguMmeli wesivumelwano esitsha njalo abagcotshiweyo abathembekileyo abasesivumelwaneni lesi baphiwa ilifa lokuyaphila ezulwini.Heb. 8:6; 9:15.

15. Ngobani abasesivumelwaneni soMbuso, njalo bazatholani nxa bangahlala bethembekile?

15 Okumele badle isinkwa njalo banathe iwayini eSikhumbuzweni bayakwazi ukuthi sebakhethwa ukuthi babengamalunga esivumelwano soMbuso. (Bala uLukha 12:32.) Abangabalandeli bakaJesu abagcotshiweyo njalo abaqhubeka bemlandela ngokuthembeka, behlanganyela ekuhluphekeni kwakhe, bazakuba ngamakhosi babuse kanye laye. (Flp. 3:10) Abagcotshiweyo abathembekileyo bazakuba ngamakhosi babuse loKhristu kuze kube nini lanini ngenxa yokuthi basesivumelwaneni soMbuso. (Isam. 22:5) Laba yibo abalelungelo lokudla isinkwa lokunatha iwayini eSidlweni seNkosi Sakusihlwa.

16. Chaza ngamafitshane ukuthi uRoma 8:15-17 utshoni.

16 Abadlayo eSikhumbuzweni yilabo kuphela abafakazelwa ngumoya ukuthi bangabantwana bakaNkulunkulu. (Bala uRoma 8:15-17.) Nanzelela ukuthi uPhawuli wasebenzisa ibala lesi-Aramaic elithi Abha,” elitsho ukuthi “O Baba!” Umntwana angalisebenzisa ibala leli lapho ebiza uyise ngenxa yokuthi libala elitshengisa ukuthi yena loyise bayathandana kakhulu, njalo litshengisa lokuthi uyamhlonipha njengalapho embiza esithi “baba.” ‘Abamukela umoya wobudodana’ bangamadodana kaNkulunkulu agcotshwe ngomoya. Umoya wakhe uyafakazelana labo njalo lokhu kwenza bananzelele ukuthi  bangabantwana bakaJehova abagcotshiweyo sibili. Akusiyo ndaba yokuthi sebediniwe ngokuhlala emhlabeni. Bakwazi mhlophe ukuthi nxa bangathembeka kuze kube sekufeni bazakuba yizindlalifa kanye loJesu eMbusweni wezulu. Phakathi kwabalandeli bakaKhristu abathembekileyo abangu-144 000 ‘abagcotshwe ngoNgcwele,’ uJehova, balutshwana asebesele emhlabeni lamuhla. (1 Joh. 2:20; Isam. 14:1) Bamemeza ngomoya wakhe besithi: “Abha, Baba!” Ubuhlobo babo loNkulunkulu buyamangalisa sibili!

KUMELE WENZENI NGETHEMBA LAKHO ELISEMIBHALWENI?

17. Abagcotshiweyo balaliphi ithemba njalo bathini ngalo?

17 Nxa ungumKhristu ogcotshiweyo kumele ithemba lakho libe yindaba eyisiqokoqela okhuluma ngayo sikhathi sonke nxa uthandaza uwedwa. Lapho iMibhalo ikhuluma ‘ngesithembiso sokwendiselwa’ kuMyeni wasezulwini, uJesu Khristu, kuyakucacela ukuthi kuyabe kutshiwo wena njalo ukhangelele ukuba lilunga ‘lomlobokazi’ kaKhristu. (2 Khor. 11:2; Joh. 3:27-29; Isam. 21:2, 9-14) Nxa uNkulunkulu ecacisa eLizwini lakhe ukuthi uyabathanda abantwabakhe abagcotshiweyo lawe uhle uthi, “Kutshiwo mina.” Kanti njalo lapho iLizwi likaJehova linika amadodana akhe agcotshiweyo imilayezo, umoya ongcwele ukwenza ulalele, uze uvume ngenhliziyo uthi, “Lokhu kutshelwa mina.” Lapho-ke umoya kaNkulunkulu uyabe ufakazelana lawe ukuthi ulethemba lokuyaphila ezulwini.

18. “Ezinye izimvu” zilaliphi ithemba, njalo wena uzizwa njani ngalo?

18 Nxa ungomunye “wexuku elikhulukazi” elibunjwa ‘ngezinye izimvu,’ uNkulunkulu ukunike ithemba lokuphila emhlabeni. (Isam. 7:9; Joh. 10:16) Lawe uyakufuna ukuphila ePharadayisi kuze kube nini lanini njalo kuyakujabulisa ukucabangisisa ngalokho iBhayibhili elikutshoyo mayelana lokuthi impilo izabe injani emhlabeni. Ukhangelele ukukholisa ukuphila sekulokuthula, ulezihlobo zakho kanye labanye abantu abalungileyo. Kanti njalo ukulindele ngabomvu ukubona izinto ezihlupha abantu zingasekho, kungaba yikuswelakala kokudla, ubuyanga, ukuhlupheka, ukugula kanye lokufa. (Hubo. 37:10, 11, 29; 67:6; 72:7, 16; Isaya. 33:24) Kawukufisi yini ukuhlangabeza abazavuswa sebelethemba lokuphila emhlabeni bengasafi? (Joh. 5:28, 29) Akuthandabuzwa ukuthi uyambonga uJehova ngokuthi ukubusisile ngethemba lokuphila emhlabeni! Lanxa ungadli isinkwa lewayini eSikhumbuzweni, uba khona ukuze utshengise ukuthi uyabonga ngomhlatshelo wenhlawulo kaJesu Khristu.

UZABE UKHONA YINI?

19, 20. (a) Kumele wenzeni ukuze ithemba lakho olinikwe nguNkulunkulu ligcwaliseke? (b) Kuyini okuzakwenza ukuthi uye eSidlweni seNkosi Sakusihlwa?

19 Kungelani lokuthi ulethemba lokuyaphila ezulwini kumbe emhlabeni, ithemba lakho lizagcwaliseka kuphela nxa ulokholo kuJehova uNkulunkulu, lakuJesu Khristu kanye lasemhlatshelweni wenhlawulo. Ukuba khona eSikhumbuzweni kuzakunika ithuba lokucabangisisa ngethemba lakho lelokunakana ngokuqakatheka kokufa kukaJesu. Yikho-ke woba leqiniso lokuthi uba khona lapho okuyabe kunanzwa khona iSidlo seNkosi Sakusihlwa kungaba seWolu loMbuso loba kwezinye izindawo lapho esiyabe sisenzelwa khona. Sizakwenziwa ngoLwesihlanu, mhlaka 3 April 2015 ngemva kokutshona kwelanga njalo kuzabe kulabantu abanengi.

20 Ukubakhona eSikhumbuzweni kuzakwenza ukuthi uwuqakathekise kakhulu umhlatshelo wenhlawulo kaJesu. Ukulalelisisa inkulumo kuzakwenza ukuthi ube ledlabuzane lokutshengisa omakhelwana bakho ukuthi uyabathanda ngokubatshela lokho okufundileyo ngothando lukaJehova langezinto ezinkulu ahlose ukuzenzela abantu. (Mat. 22:34-40) Woba leqiniso lokuthi awusikhuthi iSidlo seNkosi Sakusihlwa.

^ ndima 1 Ngokubala kwamaHebheru, usuku lwaluqalisa ilanga litshona luze luyephela kusisa ilanga litshona.

^ ndima 9 Khangela i-Appendix B12 ku-New World Translation.