Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | UHULUMENDE ONGELABUGWELEGWELE

UMbuso kaNkulunkulu—Uhulumende Ongelabugwelegwele

UMbuso kaNkulunkulu—Uhulumende Ongelabugwelegwele

Isikhulu esibona ngezindaba elizweni laseNicaragua sachaza ukuthi kungani sibona angani ubugwelegwele obukuhulumende abusoze bafa baphela. Sathi isizatho esikhulu esenza kube lobugwelegwele yikuthi iziphathamandla zikahulumende ngabantu esihlala labo emphakathini. Kanti njalo saqhubeka sathi nxa umphakathi ulobugwelegwele kutsho ukuthi leziphathamandla zizakuba labo.

Kumele ukuthi lawe uyavumelana lakho ukuthi nxa abantu emphakathini belobugwelegwele, uhulumende obunjwa yibo uyabe elabo. Nxa kunjalo, kutsho ukuthi uhulumende ongelabugwelegwele kumele avele kwenye indawo. IBhayibhili lisitshela ukuthi uhulumende lo nguMbuso kaNkulunkulu njalo uJesu wafundisa abalandeli bakhe ukuthi bawuthandazele.UMathewu 6:9, 10.

UMbuso kaNkulunkulu nguhulumende okhona sibili obusa usezulwini. Uzasusa bonke ohulumende abasemhlabeni besekubusa wona. (IHubo 2:8, 9; ISambulo 16:14; 19:19-21) UMbuso lo uzasusa bonke ubugwelegwele babohulumende. Asikhangeleni izinto eziyisithupha eziphathelane lawo ezenza sibe leqiniso lokuthi uzakwenza lokho.

1. AMANDLA

UHLUPHO OLUKHONA: Ohulumende bathola imali ebantwini babo ikakhulu ngokubhadalwa kwemithelo kanye lezimali ezibhadalwa nxa kungeniswa impahla elizweni. Izimali lezi zenza ukuthi ezinye iziphathamandla zibe sesilingweni sokuntshontsha njalo ezinye ziyavuma ukufumbathiswa ngabantu abayabe befuna ukwehliselwa imithelo le, kumbe ukwehliselwa ezinye izimali okumele zibhadalwe kuhulumende. Lokhu kucina kusenza ukuthi uhulumende akhweze imithelo ngoba izimali ziyabe zingaseneli besekubangela ukuthi ubugwelegwele buqhubeke. Nxa lokhu kusenzakala, abantu abenza izinto ngendlela esemthethweni yibo abathwala nzima kakhulu.

LUZAPHELA NJANI? UMbuso kaNkulunkulu uphiwa amandla nguNkulunkulu olamandla amakhulu, uJehova. * (ISambulo 11:15) Yikho akudingakali ukuthi uze ubhadalise abantu imithelo engancedisa ukwenza izinhlelo zawo. Kodwa ‘ukuqina kwamandla’ kaNkulunkulu kanye lomusa wakhe yikho okuzakwenza ukuthi uMbuso wakhe unike abantu bawo zonke izinswelo zabo.U-Isaya 40:26; IHubo 145:16.

2. UMBUSI

UHLUPHO OLUKHONA: USusan Rose-Ackerman esike sakhuluma ngaye uthi uhlupho lobugwelegwele kumele luqedwe “kwabasezikhundleni eziphezulu kuqala.” Abantu bacina bengasamthembi uhulumende ozama ukulwisana lobugwelegwele obenziwa ngamapholisa kumbe obezisebenzi ezibona ngokungeniswa kwezimpahla elizweni kodwa eyekela abasezikhundleni eziphezulu bezenzela abakufunayo. Lanxa umbusi ezama ngazo zonke izindlela ukwenza izinto eziqondileyo, okusalayo yikuthi laye ngumuntu owazalwa elesono. IBhayibhili lithi “akulamuntu loyedwa olungileyo emhlabeni owenza okulungileyo ongazake enze isono.”UmTshumayeli 7:20.

 

LUZAPHELA NJANI? UJesu Khristu ukhethwe nguNkulunkulu ukuthi abe nguMbusi. Kangeke alingeke ukuthi enze izinto ezimbi ngoba kafanani labantu abazalwa belesono. Wakutshengisa lokhu ngokwala lapho uSathane ezama ukumfumbathisa ngokuthi wayezamnika “yonke imibuso yomhlaba lobukhazikhazi bayo.” UJesu wathenjiswa ukuthi wayezakuthola konke lokhu nxa wayengakhothama nje akhonze uDeveli, umbusi womhlaba lo. (UMathewu 4:8-10; UJohane 14:30) Kanti njalo uJesu wahlukuluzwa kabuhlungu ngabantu abebefuna ukumbulala. Kodwa wazimisela ukuhlala eqotho okokuthi wala isidakamizwa esasingamdaka lanxa sasingenza ukuthi angafuthelwa kangako. (UMathewu 27:34) Khathesi uJesu usezulwini, njalo ukutshengisile ukuthi nguye sibili ofanele ukubusa eMbusweni kaNkulunkulu.KwabaseFiliphi 2:8-11.

3. UMBUSO UZAKUMA NINI LANINI

UHLUPHO OLUKHONA: Emazweni amanengi kuhlala kuvotwa njalo kuyabe kucatshangwa ukuthi ukuvota kuzakwenza ukuthi kukhitshwe iziphathamandla ezilobugwelegwele. Kodwa iqiniso yikuthi ekukhankaseni kanye lasekuvoteni, kungaba lobugwelegwele njalo lokhu kwenzakala lasemazweni ame kuhle kwezomnotho. Izinothi zingancedisa ngemali kumbe ngezinye izinto nje ukuze kungene abantu ezibafunayo ezikhundleni kanye labayabe bezangena kwelizayo.

UJohn Paul Stevens onguMahluli emthethwandaba wedale laphezulu e-United States wabhala wathi okwenziwa yizinothi lezi kwenza ukuthi “uHulumende abe ngumbuso oxegayo njalo owenza izinto ezingekho emthethweni kuphinde kwenze lokuthi abantu bangamthembi.” Yikho abantu abanengi emhlabeni wonke becabanga ukuthi amaqembu ezombusazwe yiwo alobugwelegwele ukwedlula zonke izinhlanganiso.

LUZAPHELA NJANI? EMbusweni kaNkulunkulu akusoze kube lobuqili kwezokuvota lasemikhankasweni ngoba uMbuso lo uzakuma kuze kube nini lanini. (UDanyeli 7:13, 14) Awusoze uqiniswe lukhetho njalo kawusoze ugenqulwe ngoba uMbusi wawo ukhethwe nguNkulunkulu. Ukuthi uzakuma nini lanini kwenza sibe leqiniso lokuthi okuzakwenziwa nguMbuso lo kuzanceda abantu bawo okwesikhathi eside.

4. IMITHETHO

UMbuso kaNkulunkulu nguhulumende okhona sibili obusa usezulwini

UHLUPHO OLUKHONA: Mhlawumbe ungacabanga ukuthi ukubekwa kwemithetho emitsha kungenza ukuthi izinto zibe ngcono. Kodwa izingcitshi zithi ukwengezelela imithetho eminenginengi kujayele ukwenza ukuthi kube lobugwelegwele obunengi. Kanti njalo akulula ukubeka imithetho yokunciphisa ubugwelegwele futhi ayintshintshi lutho olutheni.

LUZAPHELA NJANI? Imithetho yoMbuso kaNkulunkulu iphakeme kakhulu kuleyabohulumende basemhlabeni. Ngokwesibonelo, kulokuthi siphiwe imithetho eminenginengi ephathelane lalokho okumele sikwenze lokungamelanga sikwenze, uJesu wasipha umthetho ojayelekileyo ebantwini abanengi othi: “Kuzo zonke izinto yenzani kwabanye lokho elifuna bakwenze kini.” (UMathewu 7:12) Esingakutsho yikuthi imithetho yoMbuso ikhangela kakhulu lokho okufuqa abantu ukuthi benze okuthile kanye lezenzo zabo. UJesu wathi: “Thanda umakhelwana wakho njengalokhu uzithanda wena.” (UMathewu 22:39) Yikho-ke akula omunye umuntu ongasipha imilayo le ngaphandle kukaNkulunkulu ohlola inhliziyo.1 USamuyeli 16:7.

5. OKUFUQA ABANTU

UHLUPHO OLUKHONA: Okuyikho okufuqa abantu ukuthi benze ubugwelegwele yibuhwaba kanye lokuzicabanga bona bodwa. Ubuntu obunjalo bujayelekile kakhulu kuziphathamandla zikahulumende kanye lasebantwini. Okwabangela ukuthi isitolo esikhulu saseSeoul esikhulume ngaso esihlokweni esidlulileyo sidilike yikuthi iziphathamandla zikahulumende zavuma ukufumbathiswa ngababesakha njalo abantu laba babekwazi ukuthi ukufumbathisa kwakungasoze kudule kulokusebenzisa izinto zokwakha eziyizo kanye lokulandela imithetho evikela ukuthi kungabi lezingozi nxa kusakhiwa.

Abantu kumele baqale bafundiswe ukuthi basuse bonke ubuhwaba abalabo njalo babelendaba labanye abantu ukuze ubugwelegwele buphele. Kodwa ohulumende basemhlabeni kabalaso isifiso sokufundisa abantu njalo kabenelisi ukukwenza lokhu.

LUZAPHELA NJANI? UMbuso kaNkulunkulu ususa khona kanye okubangela ubugwelegwele ngokufundisa abantu ukuthi balahle lokho okubafuqa ukuthi benze umkhuba lo. * Lokhu kubanceda ukuthi ‘benziwe babe batsha esimeni sezingqondo [zabo.]’ (Kwabase-Efesu 4:23) Bayafunda lokuthi bangabi lobuhwaba njalo bangazicabangi bona bodwa, kodwa ukuthi basuthiseke njalo babe lendaba labanye abantu.KwabaseFiliphi 2:4; 1 KuThimothi 6:6.

6. ABABUSWAYO

UHLUPHO OLUKHONA: Lanxa singahlala endaweni engcono elabantu abafundiswa ukwenza izinto ngendlela eqondileyo, abantu abangathembekanga kanye labalobugwelegwele abasoze baswelakale. Izingcitshi ziyavuma ukuthi lokhu yikho okwenza ukuthi ohulumende bangenelisi ukubuqeda. Kodwa balethemba lokuthi bangabunciphisa baphinde banciphise lomonakalo odalwa yibugwelegwele lobu.

LUZAPHELA NJANI? Emhlanganweni owawuphathelane lokulwisana lobugwelegwele owenziwa ngamalunga enhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba okuthiwa yi-United Nations, kwakhulunywa ngokuthi ohulumende kumele bakhuthaze abantu ukuthi “babeqotho, bathembeke njalo benze izinto ngendlela eqondileyo” ukuze ubugwelegwele buphele. Lokhu kuhle sibili, kodwa uMbuso kaNkulunkulu wona ufuna abasekeli bawo babe lobuntu lobu, kawupheleli ekuthini ubakhuthaze nje kuphela. IBhayibhili lithi “izihwaba” kanye ‘labaqamba amanga’ abasoze balidle ilifa loMbuso.1 KwabaseKhorinte 6:9-11; ISambulo 21:8.

Kungenzakala ukuthi abantu bafunde ukwenza izinto ngendlela eqondileyo njengamaKhristu okuqala. Ngokwesibonelo, umfundi okuthiwa nguSimoni wazama ukufumbathisa abaphostoli ukuthi bamuphe umoya ongcwele kodwa bala ukwenza lokhu, basebesithi kuye: “Phenduka kulobububi.” USimoni wathi esebone ukuthi isifiso sakhe esibi sasiyingozi wacela abaphostoli ukuthi bamthandazele ukuze asinqobe.ImiSebenzi 8:18-24.

UNGENZANI UKUZE LAWE UBE NGAPHANSI KOMBUSO KANKULUNKULU?

Lawe ulethuba lokuthi ube ngaphansi koMbuso kaNkulunkulu, kungelani lokuthi ungowasiphi isizwe. (ImiSebenzi 10:34, 35) Kulemfundo esiyiphiwa nguMbuso lo etholakala emhlabeni wonke engakunceda ukuthi ubone ukuthi ungenzani ukuze ube ngaphansi kwawo. OFakazi bakaJehova bangakutshengisa ukuthi balifunda njani iBhayibhili labantu mahala njalo ingxoxo yenu ingathatha imizuzu elitshumi ngeviki. Okunye ongakufunda ‘yizindaba ezinhle’ zoMbuso kaNkulunkulu kanye lokuthi uzabususa njani ubugwelegwele obukubohulumende. (ULukha 4:43) Siyakucela ukuthi ukhulume laboFakazi abasendaweni yakini kumbe uye kuWebhusayithi yethu, i-jw.org.

Uyafuna yini ukuthi othile azoxoxa lawe ngeBhayibhili mahala?

^ ndima 8 IBhayibhili lithi ibizo likaNkulunkulu nguJehova.

^ ndima 22 Ngokwesibonelo, khangela isihloko esithi “Is It Possible to Be Honest in a Corrupt World?” (“Kungenzakala Yini Ukuthi Uthembeke Emhlabeni Olobugwelegwele?”) kuNqabayokulinda ka-October 1, 2012.