Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

IBHAYIBHILI LIYAMTSHINTSHA UMUNTU

Ngangihlala Ngithwele Umbhobho

Ngangihlala Ngithwele Umbhobho
  • UMNYAKA WOKUZALWA: 1958

  • ILIZWE AZALELWA KULO: ITALY

  • IMBALI: WAYEYISIGEBENGA ESITHANDA UDLAKELA

KUDALA KWAMI

: Ngazalelwa elokitshini eligcwele abantu abangabayanga edolobheni le-Rome. Impilo yayinzima. Angizange ngimazi umama ongizalayo futhi ngangingazwanani lobaba. Yikho impilo ngayifundela emgwaqweni.

Ngasengilisela ngingakafikisi leminyaka engu-10. Ngathi sengileminyaka engu-12 ngabaleka ngekhaya. Ubaba wabizwa okwezikhathi ezimbalwa ukuthi azongilanda emapholiseni. Ngangihlala ngizondile, ngixabana labantu futhi ngilodlakela. Ngathi sengileminyaka engu-14 ngabaleka ngekhaya futhi angizange ngibuyele. Ngaqalisa ukusebenzisa izidakamizwa. Njengoba ngangingasela ndawo yokuhlala ngangilala ezimoteni zabantu ngivuke ngiphuma ekuseni besengidinga indawo elamanzi ngigeze.

Ngokuhamba kwesikhathi ngasengiyingcitshi yokutshontsha loba yini, ngangijwamulela abantu izikhwama njalo ngigqekeza ezindlini. Ngasengiyisigebenga esaziwayo sibili futhi ngacina sengijoyina iqembu lezigebenga elalidume ngodlakela. Iqembu lethu lalitshontsha emabhanga. Ngasengihlonitshwa eqenjini leli ngenxa yokuthi ngangingumuntu olodlakela. Ngangihlala ngithwele umbhobho kungelani lokuthi ngingaphi. Kwakusithi nxa ngilala ngiwufake ngaphansi komqamelo. Ngangilodlakela, ngisebenzisa izidakamizwa, ngiphilela ukutshontsha, ngikhuluma inhlamba njalo ngiziphatha kubi kwezemacansini. Ngangihlala ngidingwa ngamapholisa. Yatshova iminyaka ngilokhu ngingena ngiphuma ejele.

INDLELA IBHAYIBHILI ELANGITSHINTSHA NGAYO

: Ngelinye ilanga sengikhululiwe ejele ngacabanga ukuvakatshela umama omncane. Ngangingakwazi ukuthi yena labantwabakhe basebengoFakazi bakaJehova. Banginxusa ukuthi ngihambe labo eWolu yoMbuso. Ngaphonguhamba labo ukuze ngiyebona ukuthi kwenzakalani. Sathi sifika ngacela ukuhlala emnyango ngisenzela ukubona kuhle bonke abangenayo labaphumayo. Ngangilombhobho wami njengenjayelo.

Engakubona eWolu yoMbuso mhlalokho kwangitshintsha. Ngangingakaze ngibabone abantu abanje. Bangibingelela bebobotheka, kukhanya ukuthi balomusa. Angisoze ngayikhohlwa indlela abangamukela ngayo. Babetshiyene kakhulu labantu engangibajayele.

Ngavuma ukuthi oFakazi bakaJehova bangifundise iBhayibhili. Engakufundayo kwangenza ngabona ukuthi kwakumele ngitshintshe impilo yami. Ngacabangisisa ngamazwi abhalwe kuZaga 13:20 athi: “Ohamba lezihlakaniphi uyahlakanipha, kodwa othandana leziwula uwela engozini.” Ngananzelela ukuthi kwasekumele ngitshiyane lezigebenga engangiphila lazo. Lanxa kwakunzima ukwenza njalo uJehova wangincedisa.

Khathesi sengiqala ngicabangisise ngaloba yini engifuna ukuyenza

Ngasebenza nzima ukuze ngitshiye imikhuba emibi engangilayo enjengokubhema lokusebenzisa izidakamizwa. Ngagela inwele zami ezinde, ngayekela ukugqoka amacici futhi ngatshiyana lenhlamba. Khathesi sengiqala ngicabangisise ngaloba yini engifuna ukuyenza.

Ngangingakuthandi ukubala yikho kwakunzima ukuthi ngibale iBhayibhili kodwa ngaqhubeka ngizama. Lokhu kwangenza ngamthanda uJehova njalo kwenza lomzwangedwa wami waqalisa ukungithonisisa. Kunengi engangizisola ngakho futhi ngangizibuza ukuthi uJehova wayezangithethelela yini. Okwangincedayo yikubona indlela uJehova athethelela ngayo uDavida.—2 USamuyeli 11:1–12:13.

Okunye okwakunzima kimi yikutshumayela endlini ngendlu. (UMathewu 28:19, 20) Ngangisesaba ukuthi ngizahlangana lomuntu engake ngamlimaza loba ngamtshontshela. Kodwa ngacina ngikunqobile ukwesaba futhi sengikukholisa kakhulu ukufundisa abantu ngoBaba wethu osezulwini othethelelayo.

INDLELA ENGISIZAKALE NGAYO

: Ukufunda ngoJehova kwangivikela. Abanye ababengabangane bami sebafa ikanti abanye basejele. Kodwa mina ngiyathokoza njalo ngilethemba lokuphila impilo emnandi kakhulu esikhathini esizayo. Lokhe ngilwisa ukuba ngumuntu othobekileyo, olalelayo longazondi masinyane. Lokhu kwenze ngaba lobudlelwano obuhle labanye abantu. Ngiyathokoza lonkosikazi wami uCarmen. Okusithokozisa kakhulu yikuncedisa abanye abantu ukuthi bafunde iBhayibhili.

Khathesi sengisebenza ukuze nginakekele imuli yami futhi kwezinye izikhathi ngingena lemabhanga, kodwa ngiyabe ngisiyaklina hatshi ukuyatshontsha.