Yeqa uye kokuphakathi

INGXOXO LOMAKHELWANE

Kungani UNkulunkulu Evumela Ukuhlupheka?

Kungani UNkulunkulu Evumela Ukuhlupheka?

Engxoxweni elandelayo sizabona ukuthi uFakazi kaJehova angaxoxa njani lomuntu ofuna ukufunda iBhayibhili. Asithi omunye uFakazi okuthiwa nguMaNyathi uvakatshele emzini womunye umama okuthiwa nguMaGumede.

UNKULUNKULU UZWA NJANI NXA ESIBONA SIHLUPHEKA?

UMaNyathi: Unjani MaGumede. Ngiyathaba ukukufica ukhona.

UMaGumede: Lami ngiyathaba ukukubona.

UMaNyathi: Sicina ukubonana sasixoxe ngokuthi uNkulunkulu uzwa njani nxa esibona sihlupheka. * Ngisakhumbula ungitshela ukuthi le yindaba owawulokhu uzibuza yona kusukela umamakho aze alimale engozini yemota. Usenjani kodwa yena khathesi?

UMaGumede: Ulezikhathi, kwamanye amalanga uyabe esebuhlungwini sibili. Kodwa namuhla ungcono.

UMaNyathi: Ngiyathaba ukuzwa ukuthi namuhla ungcono. Khona ukugulelwa akulula uyazi.

UMaGumede: Uqinisile. Kwezinye izikhathi ngiyake ngizibuze ukuthi uzahlupheka kuze kube nini.

UMaNyathi: Khona kunjalo vele. Nxa usakhumbula sicina ukubonana ngakutshiyela umbuzo othi kungani uNkulunkulu evumela ukuhlupheka yena elamandla okukuqeda.

UMaGumede: Ngiyakhumbula.

UMaNyathi: Singakezwa ukuthi iBhayibhili lithini asiqale sikhumbuzane ngalokho esaxoxa ngakho sicina ukubonana.

UMaGumede: Kulungile.

UMaNyathi: Sabala ngeyinye indoda eBhayibhilini eyayithembekile, layo eyake yazibuza ukuthi kungani uNkulunkulu evumela ukuhlupheka. UNkulunkulu kazange ayizondele futhi kazange ayitshele ukuthi kayilakholo.

UMaGumede: Kwakuyinto entsha kimi leyo.

UMaNyathi: Safunda lokuthi uJehova uNkulunkulu kathokozi nxa esibona sihlupheka. Ngokwesibonelo, iBhayibhili lisitshela ukuthi lapho ebona abantu bakhe behlupheka laye waba losizi. * Akukududuzi yini ukuthi uNkulunkulu uyasizwela nxa esibona sihlupheka?

UMaGumede: Kuyangiduduza sibili.

UMaNyathi: Sacina sivumelana ukuthi njengoba uMdali wethu elamandla amakhulu uyenelisa ukuthi aqede ukuhlupheka loba nini.

UMaGumede: Yikho engingakuzwisisiyo khonokho. Yindaba uNkulunkulu evumela ukuthi izinto ezimbi zenzakale yena elamandla okuthi aziqede?

NGUBANI OWAYEKHULUMA IQINISO?

UMaNyathi: Impendulo yakho singayithola ngokukhangela ibhuku lokuqala eBhayibhilini, uGenesisi. Uyake uyizwe yini indaba ka-Adamu lo-Eva lesithelo okwakungamelanga basidle?

UMaGumede: Ye, ngake ngayizwa indaba leyo e-Sunday school. UNkulunkulu wayethe kulesithelo okwakungamelanga basidle kodwa bona basidla.

UMaNyathi: Yikho kanye. Khathesi asixoxe ngokuthi kwahamba njani ukuze u-Adamu lo-Eva bacine bewonile. Indaba le yenza sibone ukuthi kungani sihlupheka. Ngicela ubale uGenesisi isahluko ngu-3, ivesi ngu-1 kusiya ku-5?

UMaGumede: Kulungile. Ithi: “Inyoka yayiliqili okudlula zonke izinyamazana zeganga uNkulunkulu ayezenzile. Yathi kowesifazana: “Kambe uNkulunkulu watsho ngeqiniso wathi, ‘Lingadli noma yisiphi isihlahla esivandeni’?” Owesifazana wathi enyokeni: “Singadla izithelo zezihlahla esivandeni, kodwa uNkulunkulu watsho wathi, ‘Lingazidli izithelo zesihlahla esiphakathi laphakathi kwesivande, njalo lingasithinti, funa life.’” Inyoka yathi kowesifazana, ‘Kalisoze life ngempela. Ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi lingasidla amehlo enu azavuleka, beselisiba njengoNkulunkulu, lazi okuhle lokubi.’

UMaNyathi: Ubale kuhle. Khathesi asikhangelisise lokho okusemavesini lawa. Okokuqala, nanzelela ukuthi inyoka yakhuluma lowesifazana, u-Eva. Kuleyinye ivesi eBhayibhilini etshengisa ukuthi uSathane uDeveli nguye owakhuluma lo-Eva esebenzisa inyoka. * USathane wabuza u-Eva ukuthi uNkulunkulu wayebatsheleni ngesihlahla esithile esasisesivandeni. Unanzelele yini ukuthi uNkulunkulu wayethe kuzakwenzakalani nxa u-Adamu lo-Eva bangadla izithelo zesihlahla leso?

UMaGumede: Wathi babezakufa.

UMaNyathi: Yikho kanye. Nanzelela ukuthi emazwini akhe alandelayo uSathane wathi “kalisoze life ngempela,” okutsho ukuthi wayesithi uNkulunkulu ungumqambimanga!

UMaGumede: Ngangingakaze ngikunanzelele lokhu.

UMaNyathi: Futhi lapho uSathane esithi uNkulunkulu ngumqambimanga, wavusa indaba eyayizathatha isikhathi ukuthi ilungiswe. Uyananzelela ukuthi yindaba?

UMaGumede: Hmm. Hayi.

UMaNyathi: Ukuze uyizwisise kuhle indaba leyi, ake ngikunike umzekeliso. Nxa ngingabuya kuwe ngikutshele ukuthi ngiqinile ukwedlula wena ungatshengisa njani ukuthi ngilamanga?

UMaGumede: Mhlawumbe kuyabe kumele senze okuthile.

UMaNyathi: Ye, yikho sibili. Mhlawumbe singadinga ulutho olusindayo besesibona ukuthi ngubani phakathi kwethu ozaluphakamisa. Kulula ukutshengisa ukuthi ngubani olamandla.

UMaGumede: Ngiyakubona okutshoyo.

UMaNyathi: Kodwa ake sithi ngibuye kuwe ngithi ngikhuluma iqiniso wena ulamanga, kungabalula yini ukutshengisa ukuthi ngubani okhuluma iqiniso phakathi kwethu?

UMaGumede: Hayi, akulula.

UMaNyathi: Phela ukutshengisa ukuthi umuntu ukhuluma iqiniso kunzima kulokutshengisa ukuthi ngubani olamandla.

UMaGumede: Kunzima sibili.

UMaNyathi: Kuyabe sokumele siyekele kudlule isikhathi ukuze abanye babone ukuthi ngubani okhuluma iqiniso phakathi kwami lawe.

UMaGumede: Ye, kulengqondo sibili lokho.

UMaNyathi: Khathesi ngicela ukhangelisise indaba le kuGenesisi, uSathane wathi yena ulamandla ukwedlula uNkulunkulu yini?

UMaGumede: Hayi kazange atsho njalo.

UMaNyathi: Phela kwakuzaba lula ukuthi uNkulunkulu ahle amtshengise uSathane ukuthi ulamandla kulaye. Kodwa le kwakuyindaba yokuthi ngubani oqinisileyo. Kufanana lokuthi uSathane wayesithi ku-Eva, ‘uNkulunkulu ukuqambela amanga mina yimi engikutshela iqiniso.’

UMaGumede: Kuyezwakala okutshoyo.

UMaNyathi: UNkulunkulu walungisa indaba le ngendlela etshengisa ukuthi ulenhlakanipho. Wayekela kwadlula isikhathi. Futhi wayekwazi ukuthi lokho kuzakwenza kucace ukuthi ngubani owayekhuluma iqiniso futhi ngubani owayekhuluma amanga.

INDABA EQAKATHEKILEYO

UMaGumede: Kodwa ukufa kuka-Eva akuzange kutshengise yini ukuthi uNkulunkulu nguye owayekhuluma iqiniso?

UMaNyathi: Ye, singatsho njalo kodwa ayisikho kodwa uSathane ayekutsho. Khangela futhi uvesi 5. Uyananzelela yini ukuthi kuyini okunye uSathane akutshela u-Eva?

UMaGumede: Wathi nxa angadla isithelo amehlo akhe ayezavuleka.

UMaNyathi: Ye, futhi abesesiba “njengoNkulunkulu azi okuhle lokubi.” USathane wayesithi kukhona okuhle uNkulunkulu akuncitsha abantu.

UMaGumede: Worayithi ngiyakuzwa.

UMaNyathi: Futhi leyo kwakungayisondaba encane.

UMaGumede: Utshoni?

UMaNyathi: Amazwi kaSathane atshengisa ukuthi uSathane wayesithi u-Eva—kanye labo bonke abantu babengahlala kuhle nxa kungasoNkulunkulu obabusayo. Lalapha uJehova wabona ukuthi kwakudinga isikhathi ukuze kukhanye ukuthi uSathane wayeqinisile yini. UNkulunkulu wasevumela ukuthi uSathane abuse umhlaba lo okwesikhathi esithile. Yikho sibona kulokuhlupheka okungaka emhlabeni. USathane nguye obusayo hatshi uNkulunkulu. * Kodwa kulezindaba ezinhle.

UMaGumede: Yiziphi?

UMaNyathi: IBhayibhili lisitshela izinto ezimbili ezithokozisayo mayelana loNkulunkulu. Okokuqala, uNkulunkulu uzimisele ukusincedisa nxa sihlupheka. Ngokwesibonelo, cabanga ngamazwi eNkosi uDavida akuHubo 31:7. UDavida wahlupheka kakhulu kodwa nanzelela ukuthi wathini lapho ethandaza kuNkulunkulu. Ngicela uyibale ivesi leyo.

UMaGumede: Kulungile. Ithi: “Ngizathaba ngijabule othandweni lwakho, ngokuba wakubona ukuhlupheka kwami wabazi ubuhlungu bomphefumulo wami.”

UMaNyathi: Lanxa uDavida wahlupheka kakhulu, kwakumduduza ukuthi uJehova wayekubona konke okwakumkhathaza. Wena kuyakududuza yini ukwazi ukuthi uJehova uyakubona konke okugoqela lemizwa ebuhlungu abanye abantu abangeke bayizwisise.

UMaGumede: Ye, kuyangiduduza.

UMaNyathi: Okwesibili okusithokozisayo yikuthi uNkulunkulu kasoze avumele ukuthi siqhubeke sihlupheka kuze kube nini lanini. IBhayibhili lithi sokuseduze ukuthi akhiphe umbuso lo kaSathane obangela ububi emhlabeni futhi uzakhipha zonke izinto ezimbi ezenzakalayo okugoqela lezinhlupho wena lomamakho elihlangane lazo. Ngicela ukuphenduka ngeviki elizayo sizobona ukuthi kungani singaba leqiniso lokuthi sokuseduze ukuthi uNkulunkulu akhiphe konke ukuhlupheka? *

UMaGumede: Akulahlupho ungaphenduka.

Ikhona yini indaba eseBhayibhilini oyake uzibuze ngayo? Kukhona yini okunye ozibuza khona mayelana lalokho okukholwa ngoFakazi bakaJehova? Nxa kunjalo ungathikazi ukubuza omunye uFakazi kaJehova ngalokho. UFakazi lowo uzathokoza ukuxoxa lawe ngendaba leyo.

^ indima 7 Khangela isihloko esithi “Ingxoxo Lomakhelwane—“UNkulunkulu Ulendaba Lokuhlupheka Kwethu Yini?” kumagazini kaJuly 1, 2013, iyatholakala lakuwebhusayithi i-www.jw.org.

^ indima 61 Ukuze uthole okunengi, khangela isahluko 9 sebhuku elithi IBhayibhili Lisifundisani? elidindwa ngoFakazi BakaJehova. Liyatholakala laku-www.jw.org.