Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

2. Indlala

2. Indlala

 2. Indlala

“Kuzakuba lokuswelakala kokudla.”—UMAKHO 13:8.

● Enye indoda yasuka lapho eyayihlala khona yaqonda esigabeni seQuaratadji eNiger ibalekela indlala. Izihlobo zendoda le lazo zasuka lapho ezazihlala khona zibalekela indlala le eyayisibhahile. Kodwa indoda le isihlala yodwa. Ngenxa yani? Induna yesigaba lesi okuthiwa nguSidi ithi indoda le kayenelisi ukondla imuli yayo njalo kayifuni kubona abantwabayo bebulawa yindlala.

UBUFAKAZI BUTSHENGISANI? Emhlabeni wonke, ebantwini abayisikhombisa kulomuntu oyedwa ongenelisi ukuthola ukudla okweneleyo nsuku zonke. Kwamanye amazwe ase-Africa khona kunzima kakhulu ngoba ebantwini abathathu, oyedwa wakhona kenelisi ukuthola khona okokufaka emlonyeni. Ukuze sikuzwisise lokhu cabanga ngemuli elobaba lomama lomntwana. Nxa kuyikuthi ukudla abalakho ngokwabantu ababili kuphela, ngubani ongasoze adle? Ngubaba yini? Ngumama yini? Ngumntwana yini? Lobu yibunzima obubonwa zimuli ezinengi emazweni la.

OKUJAYELE UKUKHULUNYWA NGABANGAVUMELANI LESIPHROFETHO LESI. Umhlaba ulokudla okwenela wonke umuntu. Okudingakalayo kuphela yikuthi izinto ezisemhlabeni ziphathwe kuhle.

ABAKUTSHOYO KULIQINISO YINI? Kuliqiniso ukuthi abalimi sebevuna ukudla okunengi kulakudala njalo bayenelisa ukukuhambisa ezindaweni ezitshiyeneyo. Ohulumende bangenelisa ukwabela abantu ukudla lokho ukuze bangabulawa yindlala. Kodwa lanxa sekuleminyaka leminyaka bezama, behlulekile ukukwenza lokho.

UCABANGANI? UMakho 13:8 uyagcwaliseka yini? Lanxa kuqhubeka kusiba lentuthuko kwezempucuko, abantu emhlabeni wonke bayakuthola yini ukudla?

Ukuzamazama komhlaba lendlala kayisizo zodwa izibonakaliso ezitshengisa ukuthi sisensukwini zokucina.

[Umfanekiso osekhasini 5]

“Aluba abantwana bebethola ukudla okweneleyo futhi okwakha umzimba, bebengeke babulawe ngumkhuhlane we-pneumonia lesihudo kanye leminye imikhuhlane.”—U-ANN M. VENEMAN, OWAKE WABA NGUMAQHUZU WE-UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND.

[Picture Credit Line on page 5]

© Paul Lowe/Panos Pictures