Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ibizo likaNkulunkulu elilotshwe ngezinhlamvu zesiHebheru sakudala liyatholakala kanengi emibhalweni yakuqala yeBhayibhili

 UMBONO WEBHAYIBHILI

Ibizo LikaNkulunkulu

Ibizo LikaNkulunkulu

Abantu abanengi babiza uNkulunkulu ngamabizo okuhlonipha anjengathi Nkosi loba Nkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu ulalo ibizo. Kumele silisebenzise yini ibizo lelo?

Ibizo likaNkulunkulu ngubani?

OKUTSHIWO NGABANYE

 

Abanengi abazithi bangamaKhristu bakholwa ukuthi ibizo likaNkulunkulu nguJesu. Abanye bathi akulasidingo sokuthi abizwe ngebizo lakhe njengoba evele emunye uNkulunkulu uSomandla. Abanye bathi akuqondanga ukumbiza ngebizo lakhe.

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI

 

Ibizo elithi Jesu ayisilo likaNkulunkulu uSomandla ngoba uJesu kayisuye uNkulunkulu uSomandla. Yikho uJesu wafundisa abanye ayekhonza labo ukuthi bakhuleke kuNkulunkulu bathi: “Baba, kalidunyiswe ibizo lakho.” (ULukha 11:2) UJesu ngokwakhe wathandaza kuNkulunkulu wathi: “Baba, khazimulisa ibizo lakho!”​UJohane 12:28.

EBhayibhilini uNkulunkulu uthi: “Mina nginguJehova, lelo yilo ibizo lami! Ubukhosi bami angiyikubunika omunye.” (U-Isaya 42:8) Ibizo elithi “Jehova” lihunyutshwe lithathelwa kubongwaqa abane besiHebheru u-YHWH abamela ibizo likaNkulunkulu. Ibizo lelo litholakala izikhathi ezingaba ngu-7 000 eMibhalweni yesiHebheru eyaziwa langokuthi yiThestamente Elidala. * Litholakala kanengi ukwedlula amabizo okuhlonipha anjengokuthi “Nkulunkulu,” “Somandla” loba “Nkosi” njalo lidlula lamanye amabizo anjengathi Abhrahama, Mosi kumbe Davida.

Akulavesi eBhayibhilini lapho uJehova athi abantu bangalisebenzisi ibizo lakhe. Kodwa iMibhalo iveza ukuthi ibizo likaNkulunkulu lalisetshenziswa yilabo ababemkhonza kudala. Babelifaka emabizweni ababewapha abantwababo njengelithi Elija elitsho ukuthi “UNkulunkulu Wami NguJehova,” lelithi Zekhariya elitsho ukuthi “UJehova Ukhumbulile.” Kanti njalo babelisebenzisa ibizo likaNkulunkulu nxa babexoxa.​—URuthe 2:4.

UNkulunkulu ufuna silisebenzise ibizo lakhe. IBhayibhili lisikhuthaza lisithi, “bongani uJehova, memezani ibizo lakhe.” (IHubo 105:1) Kanti njalo ulendaba labantu ‘abahlonipha loba abacabangisisa ngebizo lakhe.’​—UMalaki 3:16.

“Yenza bakwazi ukuthi wena, obizo lakho unguJehova​—ukuthi wena wedwa ungoPhezukonke emhlabeni wonke.”​IHubo 83:18.

 Ibizo likaNkulunkulu litshoni?

Ezinye izikhwicamfundo zikholwa ukuthi ibizo elithi Jehova ngesiHebheru litsho ukuthi “Wenza Ukuthi Kube Khona.” Lokhu kutsho ukuthi uNkulunkulu angenza loba yini kumbe enze ukuthi indalo yakhe ibe yilokhu akhetha ukuthi ibe yikho ukuze intando yakhe igcwaliseke. UMdali onguSomandla nguye ongenelisa ukwenza okutshiwo libizo lakhe.

UKWAZI LOKHO KUYAKUNCEDA YINI?

 

Ukwazi ibizo likaNkulunkulu kuzantshintsha indlela ombona ngayo. Kuzaba lula ukuthi usondele kuye. Phela kunzima ukuthi usondele emuntwini ungalazi ibizo lakhe. Yikho uNkulunkulu ekutshele ibizo lakhe ngoba ufuna ukuthi usondele kuye.​—UJakhobe 4:8.

Ungaba leqiniso lokuthi uJehova uyakwenza konke okutshiwo libizo lakhe ngoba unguNkulunkulu ogcwalisa zonke izithembiso zakhe. Yikho iBhayibhili lisithi: “Labo abalaziyo ibizo lakho bazathemba kuwe.” (IHubo 9:10) Uzamthemba uJehova nxa ungabona ukuthi unguNkulunkulu olothando oluqotho, olomusa, isihawu lowahlulela ngokulunga. (U-Eksodusi 34:5-7) Kuyasithokozisa ukwazi ukuthi uJehova uzazigcina izithembiso zakhe futhi kasoze enze lutho oluphikisana lobuntu bakhe.

Kuyacaca-ke ukuthi ukwazi ibizo likaNkulunkulu uSomandla kuyisibusiso esikhulu. Kungakwenza uthole izibusiso khathesi lasesikhathini esizayo. UNkulunkulu uthi: “Ngizamvikela, ngokuba uyalinaka ibizo lami.”​—IHubo 91:14.

“Loba ngubani okhuleka ebizweni likaJehova uzasindiswa.”​UJoweli 2:32.

Ibizo likaNkulunkulu libhalwe ngezindimi ezitshiyeneyo

^ indima 9 AmaBhayibhili amanengi ayalikhipha ibizo likaNkulunkulu afake elokuhlonipha elithi “NKOSI” libhalwe ngamabala amakhulu, ikanti amanye ayalifaka ibizo likaNkulunkulu kwamanye amavesi kumbe emabaleni angaphansi. Kodwa i-New World Translation of the Holy Scriptures iyalifaka ibizo likaNkulunkulu lapho elitholakala khona emibhalweni yakuqala.