Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Idolobho le-Astana

 IZINDAWO LAMASIKO

Ukwethekelela KweleKazakhstan

Ukwethekelela KweleKazakhstan

ABANTU baseKazakhstan babengahlali endaweni eyodwa mdabuko wabo. Lamuhla bakhona abelusi bakhonale abayelusela izifuyo zabo emadlelweni atshiyeneyo kusiya ngokuthi yisiphi isikhathi somnyaka. Nxa kutshisa bazelusela emaqaqeni aqandelelayo kodwa nxa sekuqanda abelusi laba bayehla lazo izifuyo zabo baye ezindaweni ezikhudumalayo.

Abanye abantu baseKazakhstan bahlala emadolobheni. Lanxa kunjalo abawalahlanga amasiko abo. Lokhu kukhanya emikhubeni yabo, ekudleni abakudlayo lasezintweni zezandla abazenzayo. Bathanda izinkondlo, izingoma lomculo odlalwa ngamachacho abo.

Izindlu zabo zomdabu kuthiwa ngama-yurt. Ukuhlala  ezindlini lezi kwenza ukuthi umhlabathi ungasetshenziswa kubi. Abelusi balokhu behlala ezindlini lezi njalo labantu abahlala edolobheni bayazisebenzisa nxa kulemibuthano eqakathekileyo. Lezinye izivakatshi ezilanda ukubuka indawo zihlala kuzo. Nxa ungena phakathi kwendlu le uzabona ukuthi omama beKazakhstan baleminwe ekwenzeni amakhaphethi, ekwelukeni lasekuceciseni.

Phakathi kwe-yurt

Abahlala emaphandleni bayawaqakathekisa amabhiza abo. Kulamabala esiKazakh angaba ngu-21 atsho ibhiza njalo ngalinye lilomutsho otshiyene lamanye. Kuphinda kube lamabala lemitsho edlula 30 echaza imibala yebhiza. Ibhiza elihle liyadula njalo oliphiwa njengesipho uyathokoza sibili. Abafana abakhulela emaphandleni bafunda ukugada amabhiza besesebancane.

Ukudla kwesintu kweKazakhstan akujayelanga ukuba lezinto zokunandisa njalo inyama akumelanga iswelakale khonapho. Abantu bakhona bathanda okunathwayo okwenziwa ngochago lwebhiza okuthiwa yi-koumiss. Kuthiwa kuluncedo kakhulu emzimbeni. Bathanda lokunye okumunyu kancane okuthiwa yi-shubat, okwenziwa ngochago lwekamela.

Izivakatshi zikhululekile ukuvakatshela iwofisi yegatsha yaboFakazi bakaJehova ese-Almaty.

Ngesikhathi sebusika ingwe etholakala ezindaweni ezilongqwaqwane ihlala phezulu ezintabeni zeKazakhstan