Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 UMBONO WEBHAYIBHILI

Izimpi

Izimpi

Endulo ama-Israyeli ayesilwa izimpi esekelwa nguNkulunkulu wabo uJehova. Lokhu kutsho ukuthi uNkulunkulu uyazisekela yini izimpi ezikhona lamuhla?

Yindaba ama-Israyeli ayesilwa izimpi?

OKUTSHIWO NGABANYE

 

Ama-Israyeli ayekhonza unkulunkulu wempi ololunya.

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI

 

Izizwe ezanqotshwa ngama-Israyeli zazilodlakela, zilemikhuba emibi enjengokulala lezinyamazana, ukulala lezihlobo lokunikela ngabantwana. Ngemva kokuzinika ithuba lokuntshintsha uNkulunkulu wathi: “Yizo izindlela izizwe engizazidudula phambi kwenu ezazingcolisa ngazo.”​—ULevi 18:21-25; UJeremiya 7:31.

“Kungenxa yezono zalezozizwe, uJehova wakho uzazixotsha phambi kwakho.”​UDutheronomi 9:5.

Lamuhla uNkulunkulu uyasekela elinye icele yini nxa kulempi?

ENGXENYE WANANZELELA

 

Abafundisi bamaqembu amabili alwayo bathi uNkulunkulu uyabe esekela ilizwe labo. Elinye ibhuku elikhuluma ngezimpi lithi, “Ezimpini zonke ezibe khona amasonto ahlala elokuthile ayabe ekwenzile.”

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI

 

AmaKhristu awavunyelwa ukulwa lezitha zawo. Umphostoli uPhawuli wabhalela amaKhristu ukuthi: “Uma kusenzakala, kusiya mayelana lokubona kwenu, hlalani ngokuthula labantu bonke. Lingaphindiseli.”​—KwabaseRoma 12:18, 19.

Kulokuthi akhuthaze abalandeli bakhe ukuthi baye empini uJesu wabatshela ukuthi: “Thandani izitha zenu, libathandazele labo abalihluphayo, ukuze libe ngamadodana kaYihlo osezulwini.” (UMathewu 5:44, 45) AmaKhristu akumelanga athathe icele lanxa amazwe ahlala kiwo engaya empini ngoba ‘awasiwo awomhlaba.’ (UJohane 15:19) Manje uNkulunkulu angasekela njani elinye icele yena efuna ukuthi izinceku zakhe ezisemazweni wonke zithande izitha zazo njalo zingangeneli kwezomhlaba?

‘UMbuso wami kayisiwo walo umhlaba. Aluba kwakunjalo izinceku zami bezizakulwa ukuvalela ukuthi ngingabotshwa ngabaJuda. Kodwa hatshi, uMbuso wami uvela kwenye indawo.’​UJohane 18:36.

 Zizaphela yini izimpi?

OKUTSHIWO NGABANYE

 

Izimpi azisoze ziphele. Elinye ibhuku elikhuluma ngezimpi lithi: “Izimpi zizahlala zikhona. Akulalutho olungaqeda izimpi eminyakeni le.”

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI

 

Izimpi zizaphela nxa kungasela muntu ofuna ukulwa. Sekuseduze ukuthi uMbuso kaNkulunkulu onguhulumende obusa usezulwini ukhiphe zonke izikhali emhlabeni njalo ufundise abantu ukuthi bathande ukuthula. IBhayibhili lisitshela ukuthi uNkulunkulu ‘uzalamula lezingxabano zezizwe ezilamandla ezindaweni ezikhatshana. Bazakhanda izinkemba zabo zibe yimilomo yamakhuba, lemikhonto yabo ibe zingqamu zokuthena izihlahla. Isizwe kasiyikuhlomela esinye isizwe ngenkemba, loba zifundele ukulwa impi futhi.’​—UMikha 4:3.

IBhayibhili lifundisa ukuthi nxa uMbuso kaNkulunkulu usubusa kuyabe kungasela sizwe esikhonyayo, kungasela mithetho engabangela ukuthi abantu bavukele umbuso njalo kungasela bandlululo. Yikho akusoze kuphinde kube lezimpi futhi. UNkulunkulu uthembisa ukuthi, “Abayikulimaza loba badilize . . . ngoba umhlaba uzakuba usugcwele ulwazi lukaJehova njengamanzi egcwele ulwandle.”​—U-Isaya 11:9.

“Uyathulisa izimpi kuze kube semikhawulweni yomhlaba; uyalephula idandila avadlaze lomkhonto, utshisa izihlangu ngomlilo.”​IHubo 46:9.