Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 UMBONO WEBHAYIBHILI

Ukubonga

Ukubonga

Sonke kumele sizijayeze ukuhlala sibonga ngoba sekunanzelelwe ukuthi ukubonga kwenza sibe lempilakahle njalo singahlali sidanile.

Ukubonga kungakunceda njani ukuthi ube lempilakahle?

OKUTSHIWO YISAYENSI YEZOKWELAPHA

I-Harvard Mental Health Letter ithi, “Ukubonga lokuthokoza kungamathe lolimi. Ukubonga kwenza umuntu akholise impilo, angahlali edanile, enelise ukulwisana lobunzima njalo abe lobudlelwano obuhle labanye.”

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI

IBhayibhili lisikhuthaza ukuthi sibe ngabantu ababongayo. Umphostoli uPhawuli wayeyisibonelo esihle kulokho yikho waze wathi, “bongani.” Ngokwesibonelo ‘wambonga kokuphela uNkulunkulu’ ngesikhathi abantu belemukela kuhle ivangeli ayelitshumayela. (KwabaseKholose 3:15; 1 KwabaseThesalonika 2:13) Okwenza sithokoze sonke isikhathi yikubonga ngenhliziyo yonke hatshi ukukutsho ngomlomo kuphela. Kanti njalo ukubonga kwenza ukuthi singazikhukhumezi, singabi lomhawu njalo singahlali sidanile, phela abantu bangasibalekela nxa sinjalo besekubangela ukuthi sihlale sidanile.

UMdali wethu uyisibonelo esihle endabeni yokubonga ngoba uze asibonge lathi. UHebheru 6:10 uthi: “UNkulunkulu kasuye ongalunganga; kasoke awukhohlwe umsebenzi wenu lothando elamtshengisa lona.” Yikho-ke kuyacaca ukuthi uMdali wethu ukubona kukubi ukungabongi.

“Thokozani kokuphela. Bongani kukho konke.”1 KwabaseThesalonika 5:16, 18.

 Ukubonga kungabuthuthukisa njani ubudlelwano bethu labanye?

OKWENZAKALAYO KUSITSHELANI

Ukubonga umuntu osiphe isipho loba osikhuthazileyo kumbe osincedileyo kwenza abone ukuthi siyamthanda njalo siyamqakathekisa. Nxa abantu esingabaziyo bangasitshengisa umusa njengokusinika indawo yokuhlala, bayathaba singababonga.

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI

UJesu Khristu wathi: “Phanini, lani lizaphiwa. Kuzathiwa qithi kini kugcwaliswe phamu, kwabandezelwa, kwakhuhluzwa kwaze kwaphuphuma.” (ULukha 6:38) Nanku okwenzakala kuRose, intombazane engezwayo endlebeni ehlala e-Vanuatu esihlengeni sase-South Pacific.

URose wayehamba emihlanganweni yaboFakazi bakaJehova kodwa okunengi wayengakuzwa ngoba yena kanye lababesebandleni babengalwazi ulimi lwezandla. Ngemva kwesikhathi umzalwane lomkakhe ababelwazi ulimi lwezandla bavakatsha ebandleni lelo, bananzelela udubo olwalukhona basebeqalisa ukubafundisa. URose wabonga wangaqedi, wathi, “Ngiyajabula kakhulu ngokuba labangane abanengi kangaka abangithandayo.” Ukubona indlela abonga ngayo kanye lokumbona ephendula emihlanganweni kuyabathokozisa kakhulu labo abamncedisayo. URose uyababonga kakhulu labanye ngokuzimisela kwabo ukufunda ulimi lwezandla ukuze benelise ukuxoxa laye.ImiSebenzi 20:35.

‘Lowo owenza iminikelo yokubonga udumisa [uNkulunkulu].IHubo 50:23.

Ungakwenza njani ukuthi uhlale ungobongayo?

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI

Esikwenzayo kujayele ukuhambelana lesikucabangayo. UDavida wathandaza kuNkulunkulu wathi: “Ngidla ingqondo ngayo yonke imisebenzi yakho nginakane ngalokho okwenziwe yizandla zakho.” (IHubo 143:5) UDavida wayecabangisisa ngemisebenzi kaNkulunkulu lalokho ayemenzele khona. Lokhu kwakumfuqa ukuthi abonge ngenhliziyo yakhe yonke njalo yikho aqhubeka ekwenza okwempilo yakhe yonke.IHubo 71:5, 17.

IBhayibhili lisinika icebo leli elihle: ‘Konke okuliqiniso, konke okuhle, konke okubukekayo – uma ulutho luluhle kakhulu loba lubongeka – cabangani ngezinto ezinje.” (KwabaseFiliphi 4:8) Umutsho othi “cabangani ngezinto ezinje” usikhuthaza ukuthi sihlale sicabangisisa ngoba yikho okungasinceda ukuthi sibe ngabantu ababongayo.

“Amazwi aphuma enhliziyweni yami azanika ukuzwisisa.”IHubo 49:3.