Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 OKUNCEDA IMULI | UMTSHADO

Nxa Abantwana Bengasahlali Ngekhaya

Nxa Abantwana Bengasahlali Ngekhaya

UBUNZIMA

Abazali abanengi bandise ukuhlangana lobunzima nxa abantwana sebeyekwakha eyabo imizi. Kuyabe kungani abasazani nxa sebesele bodwa. Kwelinye ibhuku, uM. Gary Neuman oncedisa izimuli ezilohlupho wathi: “Ngincedisa abatshadileyo ukuthi baphinde babe seduze komunye lomunye. Nxa abantwana sebesukile ekhaya abazali basala bengasaxoxi okuyangaphi.”

Yikho osekusenzakala yini emzini wakho? Nxa kunjalo ungalahli imbeleko ngoba izinto zingalungiseka. Ake sikhangele okunye okungabe kudale uhlupho lolu.

KUBANGELWA YINI?

Beselileminyaka eminengi liqakathekisa abantwabenu. Abanye baqakathekisa kakhulu abantwana ukwedlula umuntu abatshade laye. Lokhu kubangelwa yikuthi bayabe sebeqakathekisa ukuba ngumzali baze bacine sebekhohlwa omkabo futhi okudanisayo yikuthi bavuleka amehlo nxa abantwana sebesukile ngekhaya. Omunye umama oleminyaka engu-59 uthi: “Sasijayele ukwenza izinto sindawonye ngesikhathi abantwana besahlala lathi.” Kodwa uthi ngemva kokusuka kwabantwana, “omunye lomunye wayesezenzela okwakhe.” Umama lo uthi basebengasakholisi ukuba ndawonye.

Abanye bakubona kunzima ukuthi baphinde bajayelane. Elinye ibhuku lithi ‘kwabanye abantu abatshadileyo kuba nzima ukuthi babe lobuhlobo obuseduze ababelabo ngesikhathi bengakabi labantwana.’ Omunye lomunye ucina ezenzela okwakhe ngenxa yokuthi abasajayelananga njengakuqala. Bayabe sebephonguhlala bonke nje.

Kodwa iBhayibhili lingakusiza ukuthi uthokoze lomunye wakho lanxa abantwana sebesukile ngekhaya. Ake sihlole ukuthi lingakwenza njani lokhu.

 ONGAKWENZA

Kwamukeleni osekwenzakele. IBhayibhili likhuluma ngalokho okwenzakalayo nxa abantwana sebekhulile. Lithi: “Indoda izadela uyise lonina.” (UGenesisi 2:24) Umsebenzi wenu wawungowokufundisa abantwabenu izinto ezazizabanceda sebekhulile. Yikho kumele lithokoze nxa abantwabenu besuka ngekhaya.​—Isimiso seBhayibhili: UMakho 10:7.

Lizaqhubeka lingabazali lanxa abantwabenu sebesukile ngekhaya. Kodwa njengoba sebekhulile elingakwenza yikubanika amacebo angabanceda empilweni. Lingenza njalo lizaqhubeka liseduze labantwabenu futhi okuhle kakhulu yikuthi lokhu kuzalinika isikhathi sokuphinda liqinise umtshado wenu. *​—Isimiso seBhayibhili: UMathewu 19:6.

Tshelanani okusezifubeni. Tshela umkakho ukuthi ukusuka kwabantwana kukuphatha njani njalo mlalele nxa laye esekutshela okusesifubeni sakhe. Woba lesineke futhi umzwisise. Kuyanceda kakhulu ukwenza njalo ngoba izinto azisoze zilunge ngelanga elilodwa.—Isimiso seBhayibhili: 1 KwabaseKhorinte 13:4.

Dingani izinto elingazenza ndawonye. Khulumani ngezinto elifuna ukuzenza ndawonye. Ukukhulisa abantwana kulenze laba lolwazi olunengi yikho-ke phakulelani labanye ulwazi lolo.​—Isimiso seBhayibhili: UJobe 12:12.

Vuselelani uthando lwenu. Cabangani ngezinto ezinhle ezalenza lathandana. Xoxani langemiqanso elayiqansayo empilweni. Lingenza njalo lizathokoza. Nxa lingabambisana lizenelisa ukukhwezela uthando lwenu luze lucine luvutha njengalapho liqala ukuthandana lisaselijaha lentombi.

^ indima 12 Lanxa lisakhulisa abantwana kumele likhumbule ukuthi ‘linyamanye.’ (UMakho 10:8) Abantwana bayahlaliseka nxa bebona abazali babo bethandana.