Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Inyoni Emangalisayo

Inyoni Emangalisayo

SEKULESIKHATHI eside kucatshangwa ukuthi inyoni ezithiwa yi-arctic tern ziphapha umango ongamakhilomitha angaba ngu-35 200 zisuka endaweni okuthiwa yi-Arctic zisiya kwenye okuthiwa yi-Antarctica kanye lokuphenduka. Kodwa ukuchwayisisa okusanda kwenziwa kuveza ukuthi inyoni lezi ziphapha umango odlula lapho.

Umango ohanjwa ngama-artic tern utshengiswe emfanekisweni

Ezinye inyoni lezi zafakwa imitshina emincane elesisindo esingaphansi kwesesivalo sepheni. Imitshina le yatshengisa wonke umango owahanjwa zinyoni lezi. Abachwayisisayo babona ukuthi zaphapha amakhilomitha angaba ngu-90 000. Ayikatholakali enye inyamazana ehamba umango omude kangaka. Enye yezinyoni lezi yaphapha amakhilomitha angaba ngu-96 000. Yindaba sebekuntshintsha ababekutshilo?

Kungelani lokuthi zaqalela ngaphi ukusuka, inyoni lezi aziphaphanga zilandela indlela eyodwa eqondileyo. Umfanekiso ophezulu utshengisa ukuthi zaphapha njani zidlula e-Atlantic Ocean. Okwenza zaphapha ngendlela le yikuthi zazilandela lapho umoya owawusiyakhona.

Inyoni lezi ziphila iminyaka engaba ngu-30 njalo ziyabe seziphaphe amakhilomitha adlula 2,4 miliyoni. Lokhu kulingana lokuhamba uphenduka kuze kube kathathu loba kane enyangeni usuka emhlabeni. Omunye ochwayisisayo wathi: “Kuyamangalisa kakhulu lokho okwenziwa yinyoni encane kangaka elesisindo esingaba ngamagramu ayi-100.” Elinye ibhuku lithi, “inyoni lezi zibona ilanga ukwedlula ezinye izidalwa.” Lokhu kubangelwa yikuthi ziyafika e-Arctic ngesikhathi sokutshisa njalo zibuyele e-Antarctica sekuyisikhathi sokutshisa.