Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Amatende okuthiwa ngama-Yurts esigodini se-Tash Rabat

 IZINDAWO LAMASIKO | I-KYRGYZSTAN

Ukwethekelela Kwele-Kyrgyzstan

Ukwethekelela Kwele-Kyrgyzstan

ILIZWE lase-Kyrgyzstan lise-Central Asia. Ligqagqelwe yi-Kazakhstan, i-Uzbekistan, iTajikistan leChina kanti njalo ligonjolezelwe yizintaba ezinde ezileziqongo ezisibekelwe ngungqwaqwane. Phose amaphesenti angu-90 elizwe leli yizintaba. I-Kyrgyzstan igwaba ngokuba lesiqongo sebhanti lezintaba ezithiwa yi-Tian Shan, eside ngamamitha angu-7 439. Kanti igusu lona lithatha indawo engaba ngamaphesenti angu-4. Okunye okukhona ngamagusu amakhulu ezihlahla ze-walnut.

OFakazi bakaJehova bafundisa izinkulungwane zabantu iBhayibhili e-Kyrgyzstan

Abantu bakhona baziwa ngokuba lomusa lenhlonipho. E-Kyrgyzstan basebenzisa amabala enhlonipho nxa bekhuluma labantu abadala njalo bayabasukumela ukuze babanike indawo yokuhlala engcono kakhulu kungaba sebhasini loba kwenye indawo.

Imuli ijayele ukuba labantwana abathathu loba abadlula lapho. Kanti njalo omncane ebafaneni nguye oqhubeka ehlala labazali futhi ebanakekela lanxa esethethe.

 Abantwana abangamankazana bahle baqale ukufundiswa besesebancane imisebenzi ezakwenza ukuthi bebengamanina azwayo. Nxa esanda kudlula iminyaka engu-15 uyabe esengawumela umuzi. Nxa esesiya emendweni umakoti ulungiselwa izipho. Izipho lezi zigoqela ingubo lezigqoko lamacansi. Umkhwenyana yena ulobola ngemali langezifuyo.

Nxa kulemidlalo loba imingcwabo kuhlatshwa imvu loba ibhiza. Bangahlinza bayayihlukanisa ngoba kulezingxenye ezaziwayo ukuthi kumele zidliwe ngobani. Lalapha inhlonipho iyakhanya ngoba isikhundla lobudala yibo obuzakutsho ukuthi uphiwa enjani. Ngemva kwalokho sekubuya-ke ukudla kwabo okujayelekileyo okuthiwa yi-beshbarmak abakudla ngezandla.

Ikatari yabo okuthiwa yi-Komuz