Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | ONGAKWENZA UKUZE UBE LEMIKHUBA EMIHLE

2 Balekela Okungakuphambanisa

2 Balekela Okungakuphambanisa
  • Ubusuzitshele ukuthi awusadli ukudla okungakhi umzimba, kodwa inhliziyo yakho isilenga ngenxa ye-ice cream leyana egcwele egabheni.

  • Ubusukhethe ukutshiyana lokubhema kodwa nangu umngane wakho okwaziyo ukuthi uzama ukwekela ukubhema ekuqhubela umhlanga.

  • Uhlele ukuthi uzavuka ugijima kodwa sekungumsebenzi onzima ukuqalisa ukudingana lamathenesi ekuseni.

Uyakubona ukuthi kuyini okuluhlupho ezindabeni lezi? Kusegcekeni ukuthi indawo loba izimo esizifaka phakathi kwazo kanye labantu esitshona labo kungasinceda sibe lemikhuba emihle loba sehluleke ukutshiya imikhuba emibi.

ISIMISO SEBHAYIBHILI: “Umuntu olengqondo uthi ebona ingozi acatshe, kodwa isithutha siyaphikelela singena enkathazweni.”IZaga 22:3.

IBhayibhili lisikhuthaza ukuthi sicabange ngesiphetho sendaba. Singenza njalo singenelisa ukubalekela izimo ezingasigwenxa njalo kuzasenza singazichayi emikhubeni esifuna ukuyitshiya. (2 KuThimothi 2:22) Ngamazwi amafitshane nje, kumele sibalekele okungasiphambanisa.

Kwenze kube nzima ukwenza okungaqondanga njalo kube lula ukwenza okuqondileyo

ONGAKWENZA

  • Kwenze kube nzima ukwenza okungaqondanga. Ngokwesibonelo, ungagcini ukudla okwaziyo ukuthi akwakhi umzimba nxa ufuna ukukuyekela. Ungenza njalo kuba nzima ukuthi ulingeke ukukudla ngoba kuyabe sekungumsebenzi ukuyakudinga.

  • Zama ukuthi kube lula ukwenza okuqondileyo. Ngokwesibonelo, nxa uhlele ukugijima ekuseni wohle ulale ufake impahla zokugijima egcekeni. Ungahlala usenza njalo kuzaba lula ukuthi unamathele kokuhlelileyo.

  • Khetha kuhle abangane. Sijayele ukwenza njengabantu esitshona labo. (1 KwabaseKhorinte 15:33) Yikho-ke zama ukudinga abangane abakukhuthaza ukuthi wenze okuhle kulokuthi utshone labantu abakutshotshozela ukuthi wenze imikhuba engaqondanga.