Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

IBhayibhili Lithini Ngobutabane?

IBhayibhili Lithini Ngobutabane?

EMAZWENI amanengi balokhu betshukana lodaba lokutshadiswa kwezitabane. Kodwa ngo 2015 uMthethwandaba Omkhulu we-United States wathi sekusemthethweni ukutshadisa izitabane kulelo. Kusukela lapho indaba le yahle yadla ubhedu ku-inthanethi. Omunye umbuzo owawusegudwini ngothi, “Lithini iBhayibhili ngokutshadisa izitabane?”

IBhayibhili alitsho lutho ngamalungelo asemthethweni okutshadiswa kwezitabane. Kodwa umbuzo oqakathekileyo ngothi, IBhayibhili lithini ngobutabane?

Abanye bathi bona bayayazi impendulo lanxa bengazange balihlolisise iBhayibhili, okumangalisayo yikuthi impendulo zabo ziyaphikisana. Abanye bathi iBhayibhili vele alibuvumeli ubutabane. Abanye bathi umlayo oseBhayibhilini othi “thanda umakhelwane wakho” utsho ukuthi kumele samukele loba ngubani kungelani lokuthi ukhethani kwezemacansini.—KwabaseRoma 13:9.

IBHAYIBHILI LITHINI?

Yiwuphi umutsho oqondileyo kule elandelayo?

  1. IBhayibhili kalibuvumeli ubutabane.

  2. IBhayibhili kalilandaba lobutabane.

  3. IBhayibhili lithi izitabane kumele zibandlululwe.

IZIMPENDULO:

  1. LIQINISO. IBhayibhili lithi: ‘Akula . . . abesilisa abaphinganayo . . . abazakudla ilifa loMbuso kaNkulunkulu.’ (1 KwabaseKhorinte 6:9, 10) Umlayo lo uyasebenza lakwabesifazana.—KwabaseRoma 1:26.

  2. NGAMANGA. IBhayibhili lifundisa ukuthi indoda lomfazi abatshade bonke yibo kuphela okumele bahlangane emacansini.—UGenesisi 1:27, 28; IZaga 5:18, 19.

  3. NGAMANGA. Lanxa iBhayibhili lisithi ubutabane bubi alikukhuthazi ukuthi izitabane zibandlululwe, zihlaselwe loba ziphathwe ngesihluku.—KwabaseRoma 12:18.

 Lokho OFakazi BakaJehova Abakukholwayo

OFakazi bakaJehova bakholwa ukuthi izimiso zokuziphatha eziseBhayibhilini zingcono kakhulu njalo bakhetha ukuphila ngazo. (U-Isaya 48:17) Lokhu kutsho ukuthi baxwaya konke ukuxhwala kobufebe okugoqela lobutabane. (1 KwabaseKhorinte 6:18) Balalo ilungelo lokuzikhethela indlela abafuna ukuphila ngayo njalo lokhu yikho abakukhethileyo.

OFakazi bakaJehova bayazama ukwenza lokho okutshiwo nguMthetho Oligolide ngokuphatha abanye abantu ngendlela labo abafuna ukuphathwa ngayo

OFakazi bakaJehova bayazama “ukuhlalisana ngokuthula labantu bonke.” (KumaHebheru 12:14) Lanxa ubutabane bebuxwaya ababambi muntu ngamandla ukuthi alandele imibono yabo njalo kabahlanganyeli ekuhlukuluzeni izitabane futhi akubathabisi ukuhlukuluzwa kwazo. OFakazi bakaJehova bayazama ukwenza lokho okutshiwo nguMthetho Oligolide ngokuphatha abanye abantu ngendlela labo abafuna ukuphathwa ngayo.—UMathewu 7:12.

IBhayibhili Liyakukhuthaza Yini Ukubandlululana?

Abanye abantu bathi iBhayibhili lithi izitabane kumele zibandlululwe njalo baphinda bathi labo abalandela iBhayibhili vele kabafuni lakuzwa ngobutabane. Bathi ‘iBhayibhili labhalwa ngesikhathi abantu beseselengqondo ezimfitshane.’ Baphinda bathi ‘khathesi sesisamukela abantu bayo yonke imihlobo, izizwe labalemibono etshiyeneyo ngezemacansini.’ Ebantwini laba ukungavumelani lobutabane kufanana lokubandlulula abantu abalombala wesikhumba otshiyene lowakho. Abakutshoyo kuzwakala kulesisindo yini? Hatshi. Ngenxa yani?

Ngoba ukuzonda ubutabane kutshiyene lokuzonda umuntu oyisitabane. IBhayibhili lithi amaKhristu kumele ahloniphe bonke abantu. (1 UPhetro 2:17) Kodwa lokhu akutsho ukuthi amaKhristu sekumele avumele loba yiphi indlela yokuziphatha.

Cabanga ngesibonelo lesi: Ake sithi ukubhema uyakwenyanya njalo ukubona kuyinto eyingozi. Kodwa lapho osebenza khona kulomuntu obhemayo. Kuhle yini ukuthi kuthiwe wena ulengqondo ezimfitshane ngenxa nje yokuthi umbono wakho ngokubhema utshiyene lowalowo osebenza laye? Ukuthi yena uyabhema kodwa wena awubhemi kuyinkomba yokuthi uyambandlulula yini? Nxa lo osebenza laye esesithi kufanele untshintshe umbono wakho akutsho yini ukuthi nguye olombono omfitshane njalo ongazwisisiyo?

OFakazi bakaJehova bakhetha ukulandela izimiso zokuziphatha eziseBhayibhilini. Ukuziphatha okungavunyelwa liBhayibhili abakwamukeli. Kodwa abantu abaziphatha ngendlela etshiyene leyabo kababachothozi kumbe babaphathe kubi.

Okutshiwo LiBhayibhili Kunzima Yini?

Pho-ke kuthiwani ngabantu abathi bona abazenzi ukuba yizitabane? Bazalwa benjalo yini? Nxa lokho kuliqiniso, ayisilo lunya yini ukuthi sithi kubi ukwenza okufunwa zinkanuko zabo?

Lanxa iBhayibhili likuvuma ukuthi ikhona imikhuba eseyamila impande ezinhliziyweni zabanye, kalitsho lutho ngokuzalwa komuntu elegazi lobutabane. Elikutshoyo yikuthi okunye ukuziphatha okugoqela lobutabane kufanele sitshiyane lakho nxa sifuna ukuthokozisa uNkulunkulu.—2 KwabaseKhorinte 10:4, 5.

Abanye abantu bathi umthetho weBhayibhili uqine kakhulu. Bathi umuntu kumele enze akuthunywa ngumzimba wakhe futhi inkanuko zemacansini zilamandla kakhulu okokuthi umuntu ngeke aphikisane lazo. Kodwa iBhayibhili lona linika abantu isithunzi ngokutsho ukuthi abafanani lezinyamazana ngoba bona balawo amandla okuphikisana lezinkanuko zabo.—KwabaseKholose 3:5.

Cabanga ngesibonelo lesi: Ezinye izazi zithi ufuzo lungenza umuntu abe leminye imikhuba enjengolaka. IBhayibhili kalitsho lutho  ngendaba yokuthi umuntu uzalwa elolaka, elikuvumayo yikuthi bakhona abantu ‘abathukuthela’ kakhulu futhi ‘abazonda masinyane.’ (IZaga 22:24; 29:22) IBhayibhili liphinda lithi: “Xwayana lokuzonda njalo ufulathele intukuthelo.”—AmaHubo 37:8; Kwabase-Efesu 4:31.

Balutshwana abathi iseluleko lesi seBhayibhili silukhuni emuntwini ovele elolaka. Phela lezazi zonalezo ezithi abanye ulaka lwabo ngolofuzo zisebenza nzima zizama ukuncedisa abantu ukuthi batshiyane lemikhuba enjalo.

OFakazi bakaJehova bakholwa ukuthi umuntu angenelisa ukulwisana lakho konke ukuziphatha okuphambana lezimiso eziseBhayibhilini, lasendabeni yokuya emacansini kowesilisa lowesifazana abangatshadanga bonke. Kuzo zonke izindaba lezi iBhayibhili lithi: “Omunye lomunye wenu kumele afunde ukuthiba umzimba wakhe ngendlela engcwele lehloniphekayo, hatshi ngomfutho wenkanuko.”—1 KwabaseThesalonika 4:4, 5.

“Yikho Abanye Benu Ababe Yikho”

Labo ababefuna ukuba ngamaKhristu ngekhulu lokuqala babevela ezindaweni ezitshiyeneyo, belezimo lamasiko angafananiyo njalo abanye babo benza untshintsho olumangalisayo endleleni ababephila ngayo. Ngokwesibonelo iBhayibhili likhuluma ngalabo ‘ababeyizifebe ezixhwalileyo, iziphingi, labesilisa abaphinganayo.’ Liphinda lithi: “Njalo lokhu yikho abanye benu ababeyikho.”1 KwabaseKhorinte 6:9-11.

Nxa iBhayibhili lisithi “njalo lokhu yikho abanye benu ababeyikho,” kambe ukuthi lingabe lisitsho ukuthi labo abatshiya ubutabane imizwa enjalo ayiphindanga yabafikela yini? Kunzima ukuthi sithi kwaba njalo ngoba iBhayibhili lithi: “Hambani ngomoya, lingagcwalisi lakanye inkanuko zenyama.”—KwabaseGalathiya 5:16, TBS.

Nanzelela ukuthi iBhayibhili kalikutsho ukuthi umKhristu ngeke afikelwe zinkanuko ezimbi. Elikutshoyo yikuthi kukuye ukuthi uzakhetha ukwenzani nxa inkanuko isimfikele. AmaKhristu afunda ukuzibamba hatshi ukuhlala ecabanga izinto ezimbi aze acine esezenza.—UJakhobe 1:14, 15.

IBhayibhili lenza sibone ukuthi ukufisa lokwenza yizinto ezimbili ezitshiyeneyo. (KwabaseRoma 7:16-25) Umuntu olenkanuko yobutabane ulawo amandla okukhetha lokho afuna kuhlale enhliziyweni yakhe njengoba nje esenelisa ukuvumela kumbe ukulwisana leminye imikhuba emibi enjengokuphangisa ukuzonda, ukuphinga lobuhwaba.—1 KwabaseKhorinte 9:27; 2 UPhetro 2:14, 15.

Lanxa oFakazi bakaJehova bebambelela ezimisweni zokuziphatha eziseBhayibhilini, kababambi muntu ngamandla ukuthi alandele imibono yabo njalo kabazami ukuphikisa imithetho efakelwe ukuvikela amalungelo abantu abaphila ngendlela etshiyene leyabo. Bakhuthele ukutshumayela umlayezo oluncedo kubo bonke abafuna ukulalela.—ImiSebenzi 20:20.

1. KwabaseRoma 12:18: “Hlalani ngokuthula labantu bonke.”

2. U-Isaya 48:17: “Mina nginguJehova, uNkulunkulu wakho, okufundisa lokho okuhle kakhulu kuwe.”

3. 1 KwabaseKhorinte 6:18: “Balekelani ukuxhwala kobufebe.”

4. 1 UPhetro 2:17: “Tshengisani inhlonipho eqondileyo kwabanye.”

5. KwabaseKholose 3:5: “Ngakho kubulaleni konke okungokwemvelo yenu yasemhlabeni: ukuxhwala kobufebe, ukungcola, inkanuko.”

6. UJakhobe 1:14, 15: “Lowo lalowo ulingwa yinkanuko yakhe embi, lapho edonselwa kude ehugwa. Ngakho nxa inkanuko isiyemule izala isono.”