Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | ONGAKWENZA UKUZE UBE LEMIKHUBA EMIHLE

3 Ungakhalali

3 Ungakhalali

Kulomcabango ojayelekileyo ebantwini wokuthi kuthatha amalanga angu-21 ukuze umkhuba othile ungene egazini. Ukuchwayisisa kutshengisa ukuthi abanye kungabathathela isikhathi eside ukuntshintsha imikhuba ethile kodwa abanye esincane. Kumele kukuqede amandla yini lokhu?

Cabanga ngalokhu: Ake sithi ufuna ukwelula umzimba kathathu ngeviki.

  • Iviki yokuqala ukwenza kathathu.

  • Iviki yesibili weqa ilanga elilodwa.

  • Iviki yesithathu uphinda ukwenze amalanga amathathu.

  • Iviki yesine ukwenza kanye kuphela iviki isiphela.

  • Iviki yesihlanu uphinda ukwenze amalanga womathathu njalo kusukela khonapho usukwenza mtshokotsho.

Kukuthethe amaviki amahlanu ukuze umkhuba lo ukungene. Kungakhanya kuyisikhathi eside kodwa nxa usukwenzile obukufisa uyathokoza.

ISIMISO SEBHAYIBHILI: ‘Ngoba loba angaze awe kasikhombisa umuntu olungileyo uyavuka futhi.’IZaga 24:16.

IBhayibhili lisikhuthaza ukuthi singakhalali. Okuqakathekileyo yikuthi uvuke kangaki hatshi ukuthi uwe kangaki.

Ukuze ungakhalali kufanele ukhangele ukuthi uvuke kangaki hatshi ukuthi uwe kangaki

ONGAKWENZA

  • Ungazitsheli ukuthi ukwehluleka kutsho ukuthi uyisehluleki. Kulindele ukuthi uzahamba usiwa ukuze uphumelele.

  • Cabanga kakhulu ngalapho owenza khona kuhle. Ngokwesibonelo nxa uzama ukuthuthukisa indlela okhuluma ngayo labantwabakho ungazibuza ukuthi, ‘Kunini lapho engaphosa ngatshingela khona abantwana ngasengizibamba? Kulokuthi ngitshinge kuyini engakwenzayo? Ngingakuphinda njani futhi?’ Ukuzibuza imibuzo le kungakunceda ukuthi uphikelele ukwenza okuhle kulokuthi uhlale ucabanga ngalapho owehluleke khona.

Khululeka ukukhuluma laboFakazi bakaJehova loba uvakatshele iwebhusayithi yethu i-jw.org ukuze ufunde ezinye izimiso eziseBhayibhilini ezingakunceda empilweni. Uzathola izimpendulo zemibuzo efanana lale; Ngingalwisana njani lokukhathazeka? Ngingenzani ukuze ngithole intokozo empilweni loba ukuthi imuli yami ithokoze?