VUKANI! No. 4 2016 | Ongakwenza Ukuze Ube Lemikhuba Emihle

Kungelani lokuthi uyakunanzelela kumbe hatshi okwenza nsukuzonke kuqondiswa yimikhuba olayo

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Ongakwenza Ukuze Ube Lemikhuba Emihle

Woba leqiniso lokuthi imikhuba olayo iyakunceda kulokuthi ikulimaze.

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

1 Ungazikhami

Ukulahla imikhuba emibi lokufunda emitsha akwenzakali ngelanga elilodwa. Bona ukuthi ungenzani ukuze uhlele kuhle.

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

2 Balekela Okungakuphambanisa

Zifake esimeni esizakwenza wenelise ukuba lemikhuba emihle.

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

3 Ungakhalali

Akumelanga ukhalale lanxa kunzima ukuba lemikhuba emihle loba ukutshiya emidala!

IBhayibhili Lithini Ngobutabane?

IBhayibhili kalibuvumeli yini ubutabane? IBhayibhili lithi izitabane kumele zibandlululwe yini?

OKUNCEDA IMULI

Ungenzani Izimo Zingantshintsha?

Untshintsho ngeke ulubalekele. Khangela ukuthi abanye benzani ukuze baphumelele.

IZINDAWO LAMASIKO

Ukwethekelela Kwele-Kyrgyzstan

Abantu beKyrgyz baziwa ngokuba lomusa lenhlonipho. Yiwaphi amasiko abawalandelayo ezimulini zabo?

UMBONO WEBHAYIBHILI

Ubuhle

Amamagazini kanye lama-TV enza abantu babe lombono ongaqondanga ngendaba yobuhle.

KWAZENZAKALELA YINI?

Impilo Yenyeza Okuthiwa Yi-Periodical Cicada

Okumangalisayo ngempilo yezibungu lezi yikuthi zibonakala okwamaviki amalutshwana kuphela kanye ngemva kweminyaka engu-13 loba engu-17.

Okunengi okutholakala ku-Internet

Abasakhulayo Bakhuluma Ngokukholwa KuNkulunkulu

Kuvidiyo le ethatha imizuzu emithathu abasakhulayo basitshela izizatho ezenza bakholwe kuNkulunkulu.