Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Kungani Kuqakathekile Ukwazi Ukuthi KuloMdali?

Kungani Kuqakathekile Ukwazi Ukuthi KuloMdali?

Kunceda ngani ukwazi ukuthi kuloMdali? Nxa lokhu esesixoxe ngakho kukwenza ungathandabuzi ukuthi uNkulunkulu ukhona, engxenye ungafisa ukuhlola ubufakazi obutshengisa ukuthi iBhayibhili liLizwi lakhe. Nxa usububonile ubufakazi futhi usukukholwa lokho okutshiwo liBhayibhili, uzancedakala ngezindlela ezilandelayo.

Uzathokoza empilweni

IBHAYIBHILI LITHI: “[UNkulunkulu] wafakaza ngokwenza izinto ezinhle, elinika izulu elivela ezulwini kanye lezikhathi zenala, elisuthisa ngokudla njalo egcwalisa izinhliziyo zenu ngentokozo.”—ImiSebenzi 14:17.

KUTSHONI: Zonke izinto ozikholisayo ezisemhlabeni yizipho ezivela kuMdali wethu. Ukwazi ukuthi uMdali ukuthanda kangakanani kuzakwenza uziqakathekise kakhulu izipho lezi.

Uzathola amacebo azakusiza empilweni

IBHAYIBHILI LITHI: “Uzazwisisa lokho okulungileyo lokuqondileyo lokufaneleyo zonke izindlela ezinhle.”—IZaga 2:9.

KUTSHONI: UMdali wakho uyakwazi lokho okungakwenza uthokoze empilweni. Nxa ungahlola iBhayibhili, uzafunda izinto ezizakunceda khathesi.

Uzathola izimpendulo zemibuzo olayo

IBHAYIBHILI LITHI: ‘Uzazuza ulwazi lukaNkulunkulu.’—IZaga 2:5.

KUTSHONI: Ukwazi ukuthi uMdali ukhona kuzakunceda uthole impendulo zemibuzo le eqakathekileyo: Siphilelani? Kungani kulokuhlupheka okunengi kangaka? Kwenzakalani nxa umuntu angafa? IBhayibhili lilezimpendulo ezisuthisayo zemibuzo le.

Uzakuba lethemba lokuthi izinto zizakuba ngcono ngesikhathi esizayo

IBHAYIBHILI LITHI: “‘Ngiyawazi amacebo engilawo ngani,’ kutsho uJehova, ‘amacebo okuliphumelelisa hatshi ukulilimaza, amacebo okulinika ithemba kanye lesikhathi esizayo.’”—UJeremiya 29:11.

KUTSHONI: UNkulunkulu uthembisa ukuthi uzaqeda ububi, ukuhlupheka ngitsho lokufa. Nxa ukholwa ukuthi uNkulunkulu uzazigcwalisa izithembiso zakhe uzakuba lesibindi sokulwisana lenhlupho ohlangana lazo nsuku zonke.