Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Lokho Abezesayensi Abangakwaziyo

Lokho Abezesayensi Abangakwaziyo

Kukhanya abezesayensi sebehlole konke okumayelana lamazulu lomhlaba esikwaziyo. Lanxa kunjalo, kuleminye imibuzo eqakathekileyo abalokhe bengenelisi ukuyiphendula.

Abezesayensi bayakwazi yini ukuthi amazulu lomhlaba kanye lokuphila kwaqalisa njani? Hatshi. Abanye bathi abezesayensi abahlola amazulu lomhlaba yibo abangasinika impendulo. Isikhwicamfundo esithiwa nguMarcelo Gleiser esiseDartmouth College sithi: “Kasenelisi ukuchasisa ukuthi amazulu lomhlaba kwavela ngaphi.”

Imagazini ethiwa yi-Science News layo ithi: “Kunzima ukuchasisa ukuthi ukuphila kwaqalisa njani emhlabeni ngoba amadwala lokunye ebesingahlola kukho okwenzakala umhlaba uqalisa ukuba khona sekwatshabalala.” Kokubili lokhu kwenza sibone ukuthi abesayensi kabakayitholi impendulo yombuzo othi: Amazulu lomhlaba kanye lokuphila kwaqalisa njani?

Engxenye usuzibuza ukuthi nxa umhlaba wadalwa, ngubani owawudalayo. Mhlawumbe engqondweni yakho kuhle kwafika eminye imibuzo enjengale: ‘Nxa kuyikuthi kuloMdali olothando futhi ohlakaniphileyo, kungani evumela ukuthi abantu bakhe bahlupheke? Kungani evumela ukuthi kube lamasonto amanengi kangaka afundisa izinto ezingahambelaniyo? Kungani evumela ukuthi labo abamkhonzayo benze izinto ezinengi ezimbi kangaka?’

Isayensi kayenelisi ukuphendula imibuzo le kodwa lokho akutsho ukuthi ngeke uzithole impendulo ezisuthisayo. Abantu abanengi bazitholile eBhayibhilini.

Nxa ufuna ukuzwa ukuthi kuyini okwenza abezesayensi asebefunde iBhayibhili bakholwa ukuthi kuloMdali, yana ku-jw.org ufike ubhale ukuthi “okutshiwo ngabanye mayelana lemvelaphi yempilo.”