Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ungayisebenzisa Njani Imali?

Ungayisebenzisa Njani Imali?

IBhayibhili selincede abantu abanengi endabeni zemali.

HLELA KUHLE

ISIMISO ESISEBHAYIBHILINI: “Amalungiselelo abakhutheleyo anika umvuzo njengoba nje amawala eletha ubuyanga.”​—IZaga 21:5.

KUTSHONI? Kumele uhlele ukuthi uzayisebenzisa njani imali futhi uzame ukungantshintshi lokho oyabe ukuhlelile. Izikhathi ezinengi abantu kabenelisi ukuthenga konke okufunayo. Yikho kumele usebenzise kuhle imali yakho.

ONGAKWENZA:

  • Ungadluleli ngale kwemali obuhlose ukuyisebenzisa. Bhala phansi konke ofuna ukukuthenga lokukubhadalela, ubusukhetha ukuthi uzasebenzisa malini entweni ngayinye. Nxa ungasebenzisa imali enengi kulaleyo obuhlele ukuyisebenzisa kokuthile, thatha imali obufuna ukuyisebenzisa kolunye ulutho. Ngokwesibonelo, nxa ungasebenzisa imali enengi emafutheni emota, thatha imali obufuna ukuyisebenzisa kolunye ulutho olungaqakathekanga kangako, njengokuyavakatsha.

  • Zama ukungadali izikwelede. Nxa kusenza, balekela ukuba lezikwelede. Gcina imali yokuthenga okufunayo kulokuthi ukwelede. Nxa uthenge impahla ngesikwelede, zama ukubhadala imali yonke efunakalayo nyanga zonke ukuze ungacini usubhadala isingezelelwe. Nxa ulesikwelede, hlela ukuthi uzasibhadala njani futhi wenze khona kanye okuhlelileyo.

    Ukuhlola okwenziweyo kutshengisa ukuthi abantu bandise ukusebenzisa imali enengi nxa bethenga ngesikwelede. Yikho nxa kumele uthenge ngesikwelede, kwenze ngonanzelelo.

NANZELELA IMIKHUBA EYINGOZI

ISIMISO ESISEBHAYIBHILINI: “Ivila kalilimi ngesikhathi  esifaneleyo; kuthi ngesikhathi sokuvuna liswele amabele.”​—IZaga 20:4.

KUTSHONI? Ubuvila bungenza umuntu abe ngumyanga wokucina. Yikho woba ngumuntu okhutheleyo emsebenzini futhi usebenzise kuhle imali ukuze ungasweli izinto eziqakathekileyo empilweni.

ONGAKWENZA:

  • Khuthala. Hlala ukhumbula ukuthi abaqhatshi bayazithanda izisebenzi ezikhutheleyo.

  • Thembeka. Ungantshontsheli umqhatshi wakho. Ubusela bungakuxotshisa umsebenzi njalo akulamuntu ofuna ukuqhatsha isela.

  • Ungathandi imali. Ukungasuthiseki ngemali olayo kungacina kukubangela imikhuhlane futhi kungakuxabanisa labantu. Khumbula ukuthi kulezinto eziqakatheke ukwedlula imali.

EZINYE IZIMISO EZISEBHAYIBHILINI

Bala iBhayibhili ku-inthanethi, litholakala ngezindimi ezinengi kakhulu ku-jw.org

UNGADLALISI ISIKHATHI LEMALI EZINTWENI EZINGELANCEDO.

“Izidakwa lezihwaba ziba ngabayanga, ukuwozela kwazo kuzembese amadabudabu.”​—IZAGA 23:21.

UNGAKHATHAZEKI KAKHULU NGEMALI.

“Yekelani ukukhathazeka ngempilo yenu, ukuthi lizakudlani loba lizanathani, kumbe ngemizimba yenu, ukuthi lizagqokani.”​—UMATHEWU 6:25.

UNGABI LOMHAWU.

“Umuntu olomhawu uzimisele ukunotha, engakwazi ukuthi ubuyanga buzamehlela.”​—IZAGA 28:22, NW.