Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ukuhlaliseka

Ukuhlaliseka

IBhayibhili lisixwayisa ngezinto ezingasilimaza okumele sitshiyane lazo beselisitshela okumele sikwenze okuzasinceda.

ULAKA

ISIMISO ESISEBHAYIBHILINI: “Ophuza ukuthukuthela ungcono kuleqhawe.”​—IZaga 16:32, The Holy Bible in Ndebele.

KUTSHONI? Ukwenelisa ukuzibamba kuyanceda. Zikhona izinto ezizasicaphula, kodwa ukwehluleka ukuzibamba kuyingozi kakhulu. Kubikwa ukuthi nxa umuntu ezonde kakhulu kulula ukuthi akhulume futhi enze izinto azacina ezisole ngazo.

ONGAKWENZA: Zama ngamandla akho wonke ukungavuki ngolaka. Abanye bacabanga ukuthi ukuba lolaka yibuntu obuhle obenza abantu bangakudeleli kodwa lokho akusilo qiniso. IBhayibhili lithi: “Njengedolobho eselidilikelwe ngumthangala walo unjalo umuntu ongazithintiyo.” (IZaga 25:28) Okuzakunceda ukuze ungavuki ngolaka yikuqala uzwisise umsuka wendaba ungakakhulumi loba ungakenzi okuthile ngayo. IBhayibhili lithi: “Ukuhlakanipha komuntu kumupha isineke.” (IZaga 19:11) Nxa ungazinika isikhathi sokuzwisisa udaba lonke uzabona ukuthi akulasizatho sokuzonda.

BONGA

ISIMISO ESISEBHAYIBHILINI: “Tshengisani ukuthi lingabantu ababongayo.”​—KwabaseKholose 3:15.

KUTSHONI? Kubikwa ukuthi abantu abaqakathekisa izibusiso abalazo bayathokoza kakhulu. Abantu abanengi abake balahlekelwa yizinto eziligugu kumbe bafelwa yizihlobo zabo bayakuvuma lokhu. Bathi okubenza baqhubeke bethokoza yikuqakathekisa abalakho kulokutshona bekhathazekile ngezinto abangaselazo.

ONGAKWENZA: Cabanga ngezinto olazo kumbe uzibhale phansi lanxa zingakhanya zingatsho lutho.  Kungaba yibuhle bokuphuma kwelanga, ingxoxo emnandi lomuntu omthandayo kumbe nje ukuthi uvuke uphila. Konke lokhu kungakwenza uthokoze futhi uhlaliseke nxa ungazinika isikhathi sokucabanga ngakho futhi utshengise ukuthi uyakuqakathekisa.

Okunye okungakwenza uhlaliseke yikucabanga ngezinto ozithandayo ngemuli yakho kumbe ngabangane bakho. Batshele ukuthi kuyini okuthandayo ngabo. Ungakwenza lokhu ngokubafonela, ukubabhalela umlayezo kumbe ngesikhathi lindawonye. Ukwenza njalo kuzaqinisa ubungane benu futhi kuzakwenza uthokoze ngoba uyabe wenzele abanye okuhle.​—ImiSebenzi 20:35.

EZINYE IZIMISO EZISEBHAYIBHILINI

Ungadawuniloda ukubalwa kweBhayibhili okurekhodiweyo. Kutholakala ngezindimi ezingaba ngu-40 ku-jw.org

BALEKELA IZINGXABANO.

“Ukusungula inkani kunjengokubhidliza umduli wedamu; ngakho yekela indaba ingakadaleki nkani.”​—IZAGA 17:14.

UNGAZIHLUPHI KAKHULU NGELAKUSASA.

“Yikho-ke lingaqali ukukhathazeka ngokosuku olulandelayo ngoba usuku olulandelayo luzakuba lezinkathazo zalo. Usuku ngalunye lulenhlupho zalo ezilweneleyo.”​—UMATHEWU 6:34.

QALA UCABANGE KULOKUTHI UVUKE NGOLAKA.

“Ukwazi ukukhetha kuzakuvikela, lokuzwisisa kuzakulinda.”​—IZAGA 2:11.