Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Impilakahle

Impilakahle

Lanxa iBhayibhili lingayisilo bhuku lezokwelapha, lilamacebo angasinceda ukuthi sibe lempilakahle. Nanka amanye amacebo angakunceda:

NAKEKELA UMZIMBA WAKHO

ISIMISO ESISEBHAYIBHILINI: “Kakho owake wazonda umzimba wakhe, kodwa uyawunika ukudla futhi awuphathe kuhle.”​—Kwabase-Efesu 5:29.

KUTSHONI? Isimiso lesi sisikhuthaza ukuthi senze konke okusemandleni ethu ukuze sibe lempilakahle. Omunye umbiko utshengisa ukuthi imikhuhlane eminengi ibangelwa yindlela abantu abakhetha ukuphila ngayo. Yikho ungakhetha kuhle uzakuba lempilakahle.

ONGAKWENZA:

  • Ukudla. Kumele udle ukudla okwakha umzimba futhi unathe amanzi amanengi.

  • Qeqetsha Umzimba. Ukuqeqetsha umzimba kuyanceda kungelani lokuthi uleminyaka emingaki, ukhubazekile kumbe ulomkhuhlane osuphile lawo okwesikhathi eside. Lanxa abangane bakho, abemuli yakho kumbe odokotela bengakunika amacebo okuqeqetsha umzimba, nguwe okumele uwuqeqetshe.

  • Zinike Isikhathi Eseneleyo Sokulala. Ukuzincitsha isikhathi sokulala kungabangela imikhuhlane eyingozi. Abanye baswela isikhathi eseneleyo sokulala ngoba bakhetha ukwenza ezinye izinto kulokuthi balale. Kodwa ukuba lesikhathi eseneleyo sokulala kungenza ube lempilakahle.

BALEKELA IMIKHUBA EYINGOZI

ISIMISO ESISEBHAYIBHILINI: “Kasizihlambululeni kukho konke ukungcola kwenyama lokomoya.”​—2 KwabaseKhorinte 7:1.

 KUTSHONI? Sizakuba lempilakahle nxa singatshiya izinto ezingcolisa umzimba. Ngokwesibonelo, igwayi libangela imikhuhlane ebulalayo.

ONGAKWENZA: Bhala phansi ilanga ofuna ukutshiya ngalo ukubhema. Ilanga lelo lingakafiki, lahla amaphakethi egwayi lakho konke okungakulinga ukuthi ubheme. Zama ukungayi ezindaweni ezilabantu ababhemayo. Tshela izihlobo labangane bakho ukuthi usufuna ukutshiya ukubhema ukuze bakuncedise.

EZINYE IZIMISO EZISEBHAYIBHILINI

Nxa ufuna iBhayibhili ungakhuluma laboFakazi bakaJehova endaweni yakini

ZAMA UKUHLALA UVIKELEKILE.

“Nxa usakha indlu entsha, uzakwakha umduli oluthango ephahleni lwayo ukuze kungabi lomuntu owayo ephahleni lwendlu yakho ube lecala lokuchitha igazi.”​—UDUTHERONOMI 22:8.

UNGAPHANGISI UKUZONDA.

“Ophuza ukuthukuthela ulokuqedisisa okukhulu, kodwa ophangisa ukuthukuthela uyisiphukuphuku.”​—IZAGA 14:29, The Holy Bible in Ndebele.

UNGADLI UZE UDLULISE AMALAWULO.

‘Ungahlangani leziminzi labazitika ngenyama.’​—IZAGA 23:20.