Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 KUYINI OKUNGANCEDA ABAFELWEYO?

Ukulwisana Lobuhlungu Bokufelwa—Ongakwenza

Ukulwisana Lobuhlungu Bokufelwa—Ongakwenza

Manengi kakhulu amacebo akhuluma ngongakwenza ukuze ulwisane lobuhlungu bokufelwa njalo amanye akhona angakunceda. Kwesinye isikhathi okunceda omunye akungeke kusebenze komunye. Mhlawumbe lokhu kubangelwa yikuthi abantu bakhala ngezindlela ezitshiyeneyo.

Lanxa kunjalo akhona amacebo asencede abanengi. Amacebo la andise ukukhulunywa ngabacebisi abancedisa abantu abafelweyo njalo izikhathi ezinengi amacebo abo ahambelana lokusebhukwini elidala elilenhlakanipho, iBhayibhili.

1: VUMA UKUTHI ABANYE BAKUNCEDE

 • Ezinye izingcitshi zithi lokhu kuqakatheke kakhulu ngoba kuyakunceda ukuthi ulwisane lobuhlungu bokufelwa. Kodwa ngezinye izikhathi ungafisa ukuthi ube wedwa. Ungabacaphukela labo abazama ukukuncedisa. Lokhu kujayelekile.

 • Akumelanga ucabange ukuthi kumele uhlale ulabanye abantu zikhathi zonke, lanxa kunjalo ungabanineli khatshana. Phela ngokuhamba kwesikhathi uzaludinga usizo lwabo. Batshele ngendlela elomusa ukuthi kuyini okudingayo longakufuniyo.

 • Kusiya ngalokho okudingayo ngalesosikhathi woba lesikhathi sokuba labanye kanye lesokuba wedwa.

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Ababili bangcono kuloyedwa ngoba . . . omunye angawa, umngane wakhe uyamncedisa amvuse.”—UmTshumayeli 4:9, 10.

 2: DLANA UKUDLA OKWAKHAYO NJALO UQEQETSHE LOMZIMBA

 • Ukudla okwakha umzimba kuzakunceda ukuthi ulwisane lokukhathazeka. Zama ukudla izithelo ezitshiyeneyo, imibhida kanye lokunye ukudla okungela mafutha amanengi.

 • Natha amanzi amanengi kanye lokunye okunathwayo okuncedayo emzimbeni.

 • Nxa ulenhliziyo emnyama dlana ukudla okulutshwana kanengi ngelanga. Ungabuza lodokotela wakho ukuthi yikuphi okunye ongakudla okungakunceda emzimbeni. *

 • Izindlela ezitshiyeneyo zokuqeqetsha umzimba (exercise) zinganciphisa ubuhlungu. Ukuqeqetsha umzimba kungakunceda ukuthi uzwe ngcono njalo kwenza ungahlali ucabanga ngobuhlungu obuzwayo.

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Kakho owake wazonda umzimba wakhe, kodwa uwunika ukudla awulondoloze.”—Kwabase-Efesu 5:29.

3: WOBA LESIKHATHI ESANELEYO SOKULALA

 • Kuqakathekile ukuthi wonke umuntu alale kodwa kuqakatheke kakhulu kulabo abafelweyo ngoba ubuhlungu bungenza bahlale bediniwe.

 • Unganathi kakhulu utshwala lezinye izinto ezingakuqedela ubuthongo njengekhofi.

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Kungcono isandla esisodwa esigcweleyo silokuthula kulezandla ezimbili ezingagcwalanga ezilomtshikatshika lokuxotshana lomoya.”—UmTshumayeli 4:6.

 4: DINGA OKUNGASEBENZA KUWE

 • Ungakhohlwa ukuthi omunye lomunye ukhala ngendlela yakhe. Yikho kuzamele ubone ukuthi wena yikuphi okukuncedayo.

 • Abanye bakubona kungcono ukuthi batshele abanye ngobuhlungu ababuzwayo ikanti abanye babona ukuzithulela kungcono. Izingcitshi zikhuluma okutshiyeneyo mayelana lokuthi kuyanceda yini ukutshela abanye ngobuhlungu obuzwayo. Nxa kuyikuthi ufuna ukutshela othile indlela ozizwa ngayo kodwa usesaba ungaqala ngokutshela umngane wakho oseduze.

 • Abanye kuyabanceda ukukhala kodwa abanye babangcono lanxa bengakhalanga kakhulu.

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Inhliziyo leyo laleyo iyakwazi ukudabuka kwayo.”—IZaga 14:10.

 5: XWAYA IMIKHUBA ENGAKULIMAZA

 • Abanye abafelweyo bayazama ukuthi baqede ubuhlungu ngokunatha utshwala lokusebenzisa izidakamizwa. Lokhu kuyingozi kakhulu. Lanxa engazizwa ngcono okwesikhatshana umuntu owenza lokhu angalimala. Zama ukusebenzisa izindlela ezingasoze zikulimaze.

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Kasizihlambululeni ezintweni zonke ezingcolisa umzimba lomoya.”—2 KwabaseKhorinte 7:1.

6: HLELA KUHLE ISIKHATHI SAKHO

 • Abanye abantu bancedwa yikwenza imisebenzi ebenza bangacabangi kakhulu ngalokho okwenzakeleyo.

 • Okunye okungakunceda yikudinga abangane, ukufunda ukwenza izinto ezithile lokuzilibazisa.

 • Ngokuhamba kwesikhathi uzananzelela ukuthi izinto ozenzayo ukuze ungacabangi ngokufelwa zithatha isikhathi eside ukwedlula leso osichitha ucabanga ngobuhlungu bakho.

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Zonke izinto zilesikhathi sazo, . . . isikhathi sokukhala lesikhathi sokuhleka, isikhathi sokulila lesikhathi sokugida.”—UmTshumayeli 3:1, 4.

 7: WOBA LOHLELO

 • Buyela masinyane kulokho owawujayele ukukwenza ungakafelwa.

 • Woba lesikhathi esiqondileyo sokulala lesokwenza imisebenzi kanye lezinye izinto, lokhu kuzakwenza ubuyele masinyane ezintweni owawujayele ukuzenza.

 • Ukuhlala usenza izinto ozithandayo kuzehlisa ubuhlungu obuzwayo.

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Kahlali ekhumbula ngezinsuku zempilo yakhe ngokuba uNkulunkulu umenza ahlale ngenjabulo enhliziyweni.”—UmTshumayeli 5:20.

8: UNGAPHANGISI UKWENZA IZINQUMO EZINKULU

 • Abantu abaphangisa ukwenza izinqumo ezinkulu bandise ukuzisola ngemva kwesikhathi.

 • Nxa kuvuma qala ume ukuthutha, ukuntshintsha umsebenzi kumbe ukulahla izinto zikamufi.

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Amalungiselelo abakhutheleyo anika umvuzo njengoba nje amawala eletha ubuyanga.”—IZaga 21:5.

 9: HLALA UMKHUMBULA

 • Abanye abafelweyo bathi kuyabanceda ukwenza izinto ezibakhumbuza ngomufi.

 • Mhlawumbe kungakunceda ukugcina amapikitsha kumbe ukubhala izinto ozikhumbulayo ngomufi.

 • Gcina izinto ezizakukhumbuza okuhle elalikwenza lomufi.

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Khumbulani izinsuku zakudala.”—UDutheronomi 32:7.

10: VAKATSHA

 • Okunye ongakwenza yikuvakatsha.

 • Nxa ungenelisi ukuvakatshela khatshana ungenza okunye okungakwenza uthokoze njengokuhambahamba ubuka indawo loba ukuya e-museum.

 • Ukutshaywa ngumoya kungakunceda ulwisane lobuhlungu bokufelwa.

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Ngilandelani lodwa siye endaweni ethuleyo ukuze liphumule.”—UMakho 6:31.

 11: NCEDA ABANYE

 • Khumbula ukuthi ukunceda abanye kungakwenza ubengcono.

 • Ungaqalisa ngokunceda izihlobo kanye labangane bakho abasebuhlungwini bokufelwa njengawe.

 • Ukunceda lokududuza abanye kungakwenza uthokoze kakhulu.

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Ukupha kubusisekile okudlula ukwamukela.”—ImiSebenzi 20:35.

12: HLOLA OKUQAKATHEKILEYO

 • Ubuhlungu bokufelwa bungakwenza unanzelele izinto eziqakathekileyo.

 • Sebenzisa isikhathi lesi ukuze ubone okuqakathekisayo empilweni yakho.

 • Lungisa nxa kulalapho okumele ulungise khona.

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Kungcono ukuya endlini yesililo kulokuya endlini yedili, ngoba ukufa kuyisiphetho somuntu wonke; abaphilayo kabakunanzelele lokho.”—UmTshumayeli 7:2.

 Iqiniso yikuthi akulalutho olungabuqeda du ubuhlungu bokufelwa. Kodwa abanengi abafelweyo bangafakaza ukuthi ukwenza izinto ezifanana lesikhulume ngazo esihlokweni lesi kwabanceda kakhulu. Esikhulume ngakho ayisikho kodwa okunganceda umuntu nxa efelwe. Kodwa nxa ungazama okunye kwalokho esikhulume ngakho uzabona ukuthi kuzakunceda.

^ indima 13 I-Vukani kayitsheli bantu ukuthi kufanele basebenzise ziphi izindlela zokwelatshwa.