Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

KUYINI OKUNGANCEDA ABAFELWEYO?

Okunganceda Abafelweyo

Okunganceda Abafelweyo

IZINGCITSHI EZINENGI LAMUHLA ZIDINGISISE KABANZI NGOBUHLUNGU BOKUFELWA. Njengoba kukhulunyiwe, amacebo akhulunywa zingcitshi ajayele ukuhambelana lenhlakanipho eseBhayibhilini. Lokhu kutshengisa ukuthi iBhayibhili aliphelelwa yisikhathi. Njalo yilo elilamacebo esingawethemba. Lisinika ulwazi esingeke siluthole loba ngaphi olumayelana lokuthi kuyini okunganceda abafelweyo.

  • IBhayibhili liyasiqinisekisa ukuthi abantu esibathandayo abafileyo abahlupheki

    KuMtshumayeli 9:5 iBhayibhili lithi “abafileyo kabazi lutho.” ‘Amacebo abo ahle abhidlike.’ (IHubo 146:4) IBhayibhili lifananisa ukufa lokulala.—UJohane 11:11.

  • Ukukholwa kuNkulunkulu olothando kuyaduduza

    KuHubo 34:15 iBhayibhili lithi: “Amehlo kaJehova * akhangele abalungileyo lezindlebe zakhe ziyezwa ukukhala kwabo.” Ukutshela uNkulunkulu indlela esizwa ngayo kungaselapha futhi kusenze sihlaliseke. Kusenza sibe lobuhlobo obuhle loMdali wethu olamandla okusiduduza.

  • Ukuba lethemba ngekusasa elingcono

    Akucabange ngesikhathi esizayo lapho abasemathuneni sebevusiwe futhi sebephila emhlabeni. IBhayibhili likhuluma ngesikhathi leso. Nxa iBhayibhili lichasisa ukuthi kuzabe sekunjani emhlabeni lithi uNkulunkulu “uzazesula zonke izinyembezi emehlweni [ethu]. Akusayikuba khona futhi ukufa loba ukulila loba ukukhala loba ubuhlungu, ngoba umumo omdala wezinto usudlule.”—ISambulo 21:3, 4.

Abantu abanengi abakholwayo kuJehova uNkulunkulu okukhulunywa ngaye eBhayibhilini, bathola amandla okulwisana lobuhlungu bokufelwa ngenxa yokuthi balethemba lokuphinda babone abantu ababathandayo sebevusiwe. Ngokwesibonelo u-Ann owatshonelwa ngumkakhe sebeleminyaka engu-65 betshadile uthi: “IBhayibhili lingenza ngibe leqiniso lokuthi abantu abafileyo esibathandayo abahlupheki njalo uNkulunkulu uzabavusa bonke abasenkumbulweni yakhe. Ithemba leli liyanginceda nxa sengicabanga ngokufelwa kwami futhi lingenza ngenelise ukulwisana lobuhlungu balokho okwangehlelayo.”

UTiina okuke kwakhulunywa ngaye esihlokweni lesi uthi: “Ngabona ukuthi uNkulunkulu uyangisekela kusukela ngelanga uTimo atshona ngalo. Ngananzelela ukuthi uJehova uyangincedisa ngesikhathi ngisebunzimeni. Angithandabuzi ukuthi abafileyo bazavuswa njengoba iBhayibhili lisitsho. Lokhu kunginika amandla okuthi ngiqhubeke ngiqinile kuze kufike isikhathi lapho engizambona khona futhi uTimo.”

Amazwi la ahambelana lalokho okutshiwo yizigidi zabantu ezikholwa ukuthi iBhayibhili likhuluma iqiniso. Lanxa ucabanga ukuthi okutshiwo liBhayibhili akusilo qiniso kumbe ngamaphupho nje, zinike isikhathi sokulihlolisisa ukuze ubone ubufakazi bokuthi izeluleko lezithembiso ezikulo ziyanceda. Uzananzelela ukuthi iBhayibhili yilo elingabanceda kakhulu labo abafelweyo.

FUNDA OKUNENGI NGETHEMBA LOKUVUSWA KWABAFILEYO

Bukela amavidiyo akhuluma ngendaba le kuwebhusayithi yethu i-jw.org

IBhayibhili lithembisa ukuthi ngesikhathi esizayo sizabona abantu esibathandayo bevuswa

ABAFILEYO BAKUSIPHI ISIMO?

Kwenzakalani kithi nxa singafa? Impendulo yeBhayibhili iyasiduduza

Khangela ngaphansi kwengxenye ethi AMABHUKU > AMAVIDIYO (Ingxenye Yamavidiyo: IBhayibhili)

UYAFUNA YINI UKUZWA IZINDABA EZINHLE?

Ungazithola ngaphi izindaba ezinhle njengoba kugcwele ezimbi kangaka? Ividiyo le yethula ibhukwana elithi Izindaba Ezinhle Ezivela KuNkulunkulu!

Khangela ngaphansi kwengxenye ethi AMABHUKU > AMAVIDIYO (Ingxenye Yamavidiyo: Imihlangano Lenkonzo Yethu)

^ indima 7 UJehova libizo likaNkulunkulu elitholakala eBhayibhilini.