Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 UMBONO WEBHAYIBHILI

Izingilosi

Izingilosi

Kulamabhuku, amafilimu kanye lemidwebo etshengisa izingilosi. Vele ziyini izingilosi njalo zenza msebenzi bani?

Ziyini izingilosi?

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI

 

UNkulunkulu waqala ngokudala izidalwa eziphakeme kakhulu engakadali abantu bokuqala. Zilamandla ukwedlula abantu futhi zihlala ezulwini, indawo abantu abangayiboniyo njalo abangenelisi ukufika kuyo. (UJobe 38:4, 7) IBhayibhili libiza izidalwa lezi ngokuthi ‘ngezomoya’ lokuthi zingilosi.IHubo 104:4. *

Zingaki izingilosi? Zinengi kakhulu. Izingilosi ezihanqe isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu ‘ziyizinkulungwane lezinkulungwane.’ (ISambulo 5:11) Lokhu kutshengisa ukuthi izingilosi zinengi kakhulu.

‘[Ngabona] izingilosi ezinengi, ezaziyizinkulungwane lezinkulungwane, ezilitshumi ziphindwe okuzinkulungwane ezilitshumi. Zazizingeleze isihlalo sobukhosi.’ISambulo 5:11.

Izingilosi zazisenzani endulo?

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI

 

Izingilosi zazijayele ukuba yizithunywa kumbe izigijimi zikaNkulunkulu. * Kwezinye izikhathi uNkulunkulu wayezithuma ukuthi zenze izimanga. UNkulunkulu wathuma ingilosi ukuthi ibusise u-Abhrahama njalo imtshele lokuthi angabulali indodana yakhe u-Isaka. (UGenesisi 22:11-18) Ingilosi yabonakala kuMosi iphakathi kwamalangabi omlilo esixukwini njalo yamtshela umlayezo oqakathekileyo. (U-Eksodusi 3:1, 2) Ngesikhathi uDanyeli ephoselwe emgodini wezilwane ‘uNkulunkulu wathuma ingilosi yakhe yavala imilomo yezilwane.’UDanyeli 6:22.

“Lapho-ke ingilosi kaJehova yabonakala [kuMosi] iphakathi kwamalangabi omlilo esixukwini.”U-Eksodusi 3:2.

 Izingilosi zenzani khathesi?

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI

 

Asikwazi konke okwenziwa zingilosi khathesi. Kodwa iBhayibhili lisitshela ukuthi zincedisa abantu abathanda uNkulunkulu ukuthi bazi ngaye.ImiSebenzi 8:26-35; 10:1-22; ISambulo 14:6, 7.

UJehova wenza uJakhobe waphupha “ilele” elalisemhlabeni kodwa lifinyelela ezulwini. Izingilosi zaziqansa zisehla kulo. (UGenesisi 28:10-12) Engxenye uJakhobe wacabanga ukuthi iphupho leli lalitshengisa ukuthi uNkulunkulu uyathuma izingilosi emhlabeni ukuze zincede abantu bakhe abathembekileyo. Lathi sicabanga ngaleyondlela.UGenesisi 24:40; U-Eksodusi 14:19; IHubo 34:7.

‘Ilele laligxile phansi emhlabeni, isiqongo salo sifinyelela ezulwini, kwathi izingilosi zikaNkulunkulu zabe ziqansa zisehla kulo.’UGenesisi 28:12.

^ indima 6 IBhayibhili likhuluma ngezinye izingilosi ezahlamukela uNkulunkulu. Izingilosi lezi ezimbi kuthiwa ‘ngamadimoni.’ULukha 10:17-20.

^ indima 11 Ibala elithi “ingilosi” elisetshenziswe eBhayibhilini ngesiHebheru lesiGiriki litsho “isithunywa.”