Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

I-ENS (elombala oluhlaza okwesibhakabhaka) itholakala lapho okulezitho zokugaya ukudla

Okunye Okusebenza Njengengqondo Yesibili Okusesiswini

Okunye Okusebenza Njengengqondo Yesibili Okusesiswini

ULENGQONDO ezingaki? Uqinisile nxa uthe uleyodwa. Kodwa kukhona okunye okusebenza njengengqondo okusemzimbeni wakho. Abanye abesayensi baze bakuthi yingqondo yesibili, njalo kutholakala esiswini. Kuthiwa yi-enteric nervous system (ENS).

Izitho zomzimba ezigaya ukudla kumele zincedisane ukuze ukudla kugayeke njalo kusinike amandla okwenza izinto ezitshiyeneyo. Yikho umsebenzi omnengi ophathelane lokugaya uqondiswa yi-ENS hatshi yingqondo.

Lanxa i-ENS ingenzi umsebenzi omnengi njengengqondo, lokho ekwenzayo kuyamangalisa sibili. Kulokuthile okusamithambo okusemzimbeni okuthiwa ngama-neurons okuthumela imilayezo emzimbeni, njalo kucatshangelwa ukuthi abantu balama-neurons angu-200 miliyoni kusiya ku-600 miliyoni. Imithambo le itholakala esiswini. Abesayensi bathi aluba bekuyingqondo eyenza umsebenzi owenziwa yi-ENS, imithambo edingakalayo ibiyabe iqatha kakhulu. Yikho elinye ibhuku lesayensi lithi kungcono njalo kuyanceda sibili ukuthi isisu sibe le-ENS ebona ngokugaywa kokudla.

LAPHO AMAKHEMIKHALI AHLANGANISWA KHONA

Kudingakala amakhemikhali atshiyeneyo emzimbeni ukuze ukudla kugayeke. Amakhemikhali la kumele athunyelwe endaweni eyiyo ngesikhathi esiyiso. Indlela lokho okwenzakala ngayo isitshiya sibambe owangaphansi. Ngokwesibonelo amathumbu alama-cell akhangela ukuthi yiwaphi amakhemikhali akhona ekudleni okuthile. Khonokho kwenza i-ENS ibe kwazi ukuthi yikuphi okudingakalayo ukuze ukudla kugayeke.

I-ENS yiyo ebona kakhulu ngokugaywa kokudla. Yenza imisipha etholakala lapho ukudla okugaywa khona inciphe nxa ukudla kungedlula ukuze kwehle kuhle kungabuyeli phezulu. I-ENS yiyo eqondisa ukusebenza kwemisipha le ukuze ukudla kugayeke.

I-ENS iphinde ikhangele ngokuvikelwa komzimba emikhuhlaneni. Ukudla esikudlayo kuyabe kulamagciwane ayingozi. Yikho esiswini kulama-cell amanengi alwa lamagciwane la. Ungadla ukudla okulamagciwane amanengi i-ENS iyawuvikela umzimba ngokwenza ukuthi ukhuphe kumbe ugijinyiswe yisisu.

KUYABAMBISANA

Lanxa i-ENS ingaqondiswa yingqondo, kokubili lokhu kujayele ukubambisana. Ngokwesibonelo i-ENS ilokuthile okutshela ingqondo ukuthi sokumele udle lokuthi kumele udle okunganani. Ama-cell athile atholakala ku-ENS ayayitshela ingqondo ukuthi ususuthi njalo angenza lokuthi kwesinye isikhathi uzwe kusithi ukhuphe nxa udle kakhulu.

 Engxenye uyake unanzelele ukuthi kulokubambisana okukhona phakathi kwengqondo lezitho ezigaya ukudla. Mhlawumbe uyake uzizwe ngcono nxa ungadla ukudla okulamafutha. Abahlolisisayo bathi lokhu kubangelwa yi-ENS eyabe ithumele imilayezo etshela ingqondo ukuthi uchelese. Engxenye lokhu yikho okwenza ukuthi abantu abadanileyo badle ukudla okuthile abacabanga ukuthi kuzabenza bazizwe ngcono. Abesayensi basazama ukuthola indlela yokuthi benze i-ENS yelaphe ukukhathazeka kakhulu.

Okunye okutshengisa ukuthi kulokubambisana phakathi kwengqondo lezitho ezigaya ukudla yikungahlaliseki kwesisu okwenzakala nxa ukhathazekile. Lokhu kungabe kubangelwa yi-ENS eyenza ukuthi igazi lingagelezi esiswini nxa ingqondo ikhathazekile. Kwesinye isikhathi ungezwa kusithi ukhuphe ngenxa yokuthi ingqondo iyabe yenze ukuthi i-ENS intshintshe indlela ejayele ukusebenza ngayo.

Lanxa i-ENS ibangela ukuthi kwenzakale lokhu esiswini, ayenelisi ukucabanga lokukwenzela izinqumo. Khonokho kwenza sibone ukuthi i-ENS ayisingqondo. Ayingeke ikuncedise ukuthi ubhale ingoma, ukuthi ubale imali olayo kumbe ukuthi wenze umsebenzi wesikolo. Lanxa kunjalo umsebenzi ewenzayo uyabamangalisa abesayensi. Kungenzakala ukuthi kulokunengi okwenziwa yi-ENS abesayensi abangakwaziyo. Yikho ungakadli qala ucabange ngakho konke osekuzakwenzakala esiswini sakho ukuze ukudla kugayeke.