Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | IBHAYIBHILI ‘LAPHEFUMULELWA NGUNKULUNKULU’ YINI?

IBhayibhili Likhuluma Iqiniso Kukho Konke

IBhayibhili Likhuluma Iqiniso Kukho Konke

Liyavumelana Lesayensi

LANXA iBhayibhili lingayisilobhuku lesayensi alikhuthi ugatsha nxa likhuluma ngezinto ezisemhlabeni. Ake sihlole izibonelo ezimayelana lomkhathi kanye lofuzo ebantwini.

EZOMKHATHI—IZULU LIBA KHONA NJANI?

EZOMKHATHI

IBhayibhili lithi: ‘[UNkulunkulu] uyawadonsa amathonsi amanzi, aqulungane abe lizulu; amayezi athulula amanzi awo.’—UJobe 36:27, 28.

IBhayibhili liyasicacisela ngamanyathelo amathathu enza ukuthi kube lezulu. Okokuqala uNkulunkulu usebenzisa ukutshisa kwelanga ukuze ‘adonse amathonsi amanzi.’ Okwesibili amanzi la nxa esephezulu ayahlangana abumbe amayezi. Okwesithathu amayezi la ayancibilika abe lizulu. Kuze kube khathesi abahlola umkhathi abakuzwisisi ngokugcweleyo konke okwenzakalayo ukuze izulu libe khona. Okumangalisayo yikuthi iBhayibhili lilombuzo othi: “Ngubani ongakuzwisisa ukuthi uwendlala njani amayezi na?” (UJobe 36:29) UMdali yena uyakuzwisisa ukuthi izulu libumbeka njani yikho waphefumulela abalobi beBhayibhili ukuthi balobe ngakho. Wakwenza lokhu kudala abantu bengakavuleki amehlo endabeni zesayensi.

UFUZO—UKUKHULA KOSANE OLUNGAKAZALWA

UFUZO

INkosi uDavida engomunye wabalobi beBhayibhili yathi kuNkulunkulu: “Amehlo akho awubona umzimba wami ungakabi lesimo. Zonke izinsuku ezamiselwa mina zabhalwa encwadini yakho.” (IHubo 139:16) Enkondlweni yakhe, wachasisa ukuthi indlela yokukhula kosane olungakazalwa ihleliwe loba ibhaliwe “encwadini.” Okumangalisayo yikuthi lokhu kwabhalwa eminyakeni engaba ngu-3 000 eyadlulayo.

Kodwa kwaze kwaba yiminyaka yabo-1800 lapho ingcitshi yesayensi yase-Austria okuthiwa nguGregor Mendel ivumbulula izimiso zofuzo. Ngo-April 2003 abachwayisisi baqala ukuzwisisa indlela i-DNA esebenza ngayo emuntwini. I-DNA kulapho okutholakala khona lonke ulwazi oludingakalayo ukuze kwakheke umzimba womuntu. Abesayensi bachaza ukuthi i-DNA ifanana lesichazamazwi esigcwele amabala. Amabala la nxa ehlanganisiwe akha imilayezo ephathelane lokuthi umuntu uzakhula emude, emfitshane, njalonjalo. Kusetshenziswa imilayezo le izitho zosane ezifana lengqondo, inhliziyo, amaphaphu kanye lezinyawo lezandla kubunjwa kulandelana ngendlela ehlelekileyo futhi ngesikhathi esiyiso. Yikho abesayensi besithi i-DNA “libhuku lokuphila.” UDavida wakuthatha ngaphi khonokho akubhalayo? Wathi: “Umoya kaJehova wakhuluma ngami, ilizwi lakhe laliselimini lwami.” *2 Samuyeli 23:2.

 Okuliqiniso Ngokuzakwenzakala

AKWENZAKALI ukuthi umuntu akwazi ukuthi yiphi imibuso kanye lamadolobho azakuba khona kumbe ukuthi azakuwa nini. Kodwa iBhayibhili laphrofetha ngokubhujiswa kwemibuso kanye lamadolobho ngendlela ecacileyo. Ake sihlole izibonelo ezimbili.

UKUBHUJISWA KWEBHABHILONI

IBhabhiloni yayilidolobho elilamandla kakhulu futhi okweminyaka eminengi yayilamandla ukwedlula yonke imibuso eyayisentshonalanga kwe-Asia. Yake yaba lidolobho elikhulu kulawo wonke emhlabeni. Kodwa kusasele iminyaka engaba ngu-200, uNkulunkulu waphefumulela umlobi weBhayibhili u-Isaya ukuba alobe ngesiphrofetho sokubhujiswa kweBhabhiloni. Isiphrofetho leso saqamba lokuthi uKhurosi nguye owayezayinqoba. (U-Isaya 13:17-20; 44:27, 28; 45:1, 2) Lokhu yikho yini okwenzakalayo?

IMBALI

Ebusuku ngo-October 539 B.C.E., * uKhurosi wanqoba iBhabhiloni. Imigelo yamanzi eyayithelela isabelo seBhabhiloni esasivundile yayingasanakekelwa njalo yacina isoma. Ngo-200 C.E., indawo le yaba lunxiwa. Lakhathesi iBhabhiloni ilokhu ingamanxiwa. Kwenzakala khona kanye lokhu iBhayibhili elalikutshilo, iBhabhiloni ‘yachithwa ngokupheleleyo.’UJeremiya 50:13.

Umlobi weBhayibhili wakuthatha ngaphi lokhu akulobayo? IBhayibhili liveza ukuthi ‘ilizwi elimayelana leBhabhiloni laboniswa u-Isaya indodana ka-Amozi.’U-Isaya 13:1.

ININEVE ‘IZAWOMA NJENGENKANGALA’

INineve yayiyisigodlo soMbuso wase-Asiriya futhi yayakhiwe kuhle. Idolobho leli lalilemigwaqo ebanzi, amaphakhi, amathempeli kanye lezindlu ezinkulu kakhulu. Lanxa kunjalo umphrofethi uZefaniya wathi idolobho leli ‘lalizatshabalaliswa ngokupheleleyo njalo lome njengenkangala.’UZefaniya 2:13-15.

INineve yabhujiswa ngamabutho eBhabhiloni endawonye lamaMede ngo-632 B.C.E. Elinye ibhuku lithi idolobho leli elatshabalaliswayo “lahlala iminyaka engu-2 500 ligqitshelwe.” Okwesikhathi eside abantu babethandabuza ukuthi iNineve yake yaba khona. Kodwa ngabo-1850 abavumbulula izinto zembali bathi begebha bathola amanxiwa eNineve. Khathesi indawo le iyabhidlika futhi izigebenga ziyayihlasela yikho i-Global Heritage Fund yathi: “Amanxiwa eNineve angatshabalala angaphindi abe khona.”

UZefaniya wakuthatha ngaphi konke lokhu akulobayo? Umlobi lo wathi: ‘Ilizwi likaJehova lafika [kimi].’UZefaniya 1:1.

 IBhayibhili Lilezimpendulo Zemibuzo Eqakathekileyo Empilweni

IBHAYIBHILI lisinika izimpendulo zemibuzo eqakathekileyo empilweni. Sizaxoxa ngemibuzo elandelayo.

KUNGANI KUGCWELE UBUBI LOKUHLUPHEKA EMHLABENI?

IBhayibhili likhuluma ngokuthi kungani kulokuhlupheka lobubi emhlabeni. Lithi

  1. “Kukhona isikhathi lapho umuntu aphatha khona abanye ngochuku kanti uyazilimaza yena.”UmTshumayeli 8:9.

    Abantu abenelisi ukubusa kuhle futhi abathembekanga. Lokhu kubangele ukuthi kube lokuhlupheka emhlabeni.

  2. Abantu bafikelwa yizikhathi ezimbi ezibafikela belibele.”UmTshumayeli 9:12.

    Izenzakalo esingazilindelanga ezigoqela ukugula, ingozi kumbe umonakalo ziyasehlela sonke kungelani lokuthi singaphi.

  3. “Isono sangena emhlabeni ngomuntu oyedwa, lokufa ngesono.”KwabaseRoma 5:12.

    Ukufa lesono kwakungekho ekuqaleni ngesikhathi kudalwa u-Adamu lo-Eva. Isono “sangena emhlabeni” ngoba bobabili abazange balalele uMdali wabo.

IBhayibhili alikhulumi ngokuthi kungani abantu behlupheka kuphela kodwa liyasithembisa lokuthi uNkulunkulu uzabuqeda bonke ububi. Lithi: “Uzazesula zonke izinyembezi emehlweni abo. Akusayikuba khona futhi ukufa loba ukulila loba ukukhala loba ubuhlungu.”ISambulo 21:3, 4.

KUYINI OKWENZAKALAYO NXA UMUNTU ANGAFA?

IBhayibhili lichaza ukuthi umuntu ofileyo kenzi lutho. UmTshumayeli 9:5 uthi: “Ngoba abaphilayo bayakwazi ukuthi bazakufa, kodwa abafileyo kabazi lutho.” Nxa singafa “amacebo ahle abhidlike.” (IHubo 146:4) Ingqondo iyama ukusebenza okutsho ukuthi siyabe sesingasaboni, sesingasezwa, sesingasahogeli, sesingasanambithi. Yikho asingeke senelise ukwenza loba yini.

Kodwa iBhayibhili alikhulumi kuphela ngesimo sabantu abafileyo. Lisitshela lezindaba ezinhle zokuthi abantu abafileyo bazavuswa baphinde baphile.UHoseya 13:14; UJohane 11:11-14.

SIPHILELANI?

IBhayibhili lithi uJehova uNkulunkulu wadala indoda lowesifazana. (UGenesisi 1:27) Indoda yokuqala u-Adamu ichazwa ngokuthi ‘yindodana kaNkulunkulu.’ (ULukha 3:38) Umuntu wadalelwa ukuthi abe lobuhlobo obuseduze loBaba osezulwini futhi aphile impilo ethokozisayo lapha emhlabeni kuze kube nini lanini. Bonke abantu badalwa belesifiso sokufuna ukufunda ngoNkulunkulu. Yikho iBhayibhili lisithi: “Ababusisiweyo yilabo abalizwayo ilizwi likaNkulunkulu balilalele.”ULukha 11:28.

IBhayibhili kalisincedi kuphela ukuthi sifunde ngoNkulunkulu kodwa lisisiza lokuthi siphile impilo ethokozisayo khathesi njalo lisinika ithemba ngesikhathi esizayo.

Kunceda Ngani Ukwazi UMlobi WeBhayibhili?

NGEMVA kokuhlola ubufakazi obutshiyeneyo amamiliyoni abantu emhlabeni wonke ayavuma ukuthi iBhayibhili liLizwi likaNkulunkulu. Yilo ibhuku uNkulunkulu alisebenzisayo ukuze akhulume lathi sonke. Limumethe isimemo esivela kuNkulunkulu sokuthi sibe mazi futhi sibe ngabangane bakhe. Lithi: “Sondelani phansi kukaNkulunkulu laye uzasondela kini.”UJakhobe 4:8.

Ukubala iBhayibhili kwenza wazi okuthile okuqakathekileyo. Kuyini khonokho? Ngokwesibonelo, ukubala ibhuku elithile kuyakunceda uyazi imicabango yomlobi walo, yikho lokubala iBhayibhili kuzakusiza ukuthi uyazi imicabango kanye lemizwa yoMlobi walo uNkulunkulu. Uzabakwazi ukuthi uMdali wakho uthini ngendaba ethile lokuthi uzwa njani nxa ungenza okuthile. Kanti njalo iBhayibhili likhuluma:

Uyafuna yini ukufunda okunengi ngoNkulunkulu? OFakazi bakaJehova bazimisele ukukusiza. Ungenelisa ukufunda labo iBhayibhili mahala ngoba lokhu kuzakunceda ukuthi usondele kuJehova uNkulunkulu uMlobi weBhayibhili.

Esihlokweni lesi sihlole obunye ubufakazi obutshengisa ukuthi iBhayibhili laphefumulelwa. Ukuze uthole okunengi bala isahluko 2 sebhuku elithi IBhayibhili Lifundisani Sibili? elidindwa ngoFakazi bakaJehova. Ibhuku leli liyatholakala ku-www.jw.org

Bukela levidiyo ethi Ungubani UMlobi WeBhayibhili? ku-www.jw.org

Khangela ngaphansi kwengxenye ethi AMABHUKU > AMAVIDIYO

^ indima 10 EBhayibhilini uNkulunkulu ubizwa ngebizo elithi Jehova.IHubo 83:18.

^ indima 15 U-B.C.E., umela ukuthi “Before the Common Era,” okutsho isikhathi uJesu engakabuyi emhlabeni. U-C.E., umela ukuthi “Common Era” okutsho isikhathi uJesu esebuyile emhlabeni.