Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Nxa uzazi ukuthi ungubani, ungenelisa ukumelana leziphepho ezinkulu

 OKWABASAKHULAYO

9: Zazi Ukuthi Ungubani

9: Zazi Ukuthi Ungubani

KUTSHONI?

Ukuzazi akutsho ukwazi ibizo lakho kanye lendlela obukeka ngayo kuphela kodwa kugoqela ubuntu bakho, okukholwayo lobunguwe bakho. Ukuzazi kutsho lokwazi lokho oyikho khona ngaphakathi langaphandle.

KUQAKATHEKE NGANI?

Nxa uzazi ukuthi ungubani uyenelisa ukumela lokho okukholwayo kulokuthi uthatheke ngalokho okutshiwo ngontanga yakho.

“Abantu abanengi bafanana labodoli bokubukisa izigqoko abasezitolo. Abazikhetheli okokugqoka kodwa bayakhethelwa.”​—U-Adrian.

“Sengafunda ukumela okulungileyo lanxa kunzima ukwenza njalo. Abangane beqiniso ngiyababona ngezenzo zabo langendlela engiziphatha ngayo nxa ngilabo.”​—UCourtney.

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Lingavumi futhi ukulingisela umhlaba lo, kodwa liguqulwe ngokwenziwa kwengqondo yenu isibantsha.”​—KwabaseRoma 12:2.

ONGAKWENZA

Woba kwazi lokho oyikho khona lalokho ofuna ukuba yikho ngokuhlola izinto owenelisa ukuzenza, longazenzi kuhle kanye lokukholwayo. Indlela enhle ongabona ngayo konke lokhu yikuphendula imibuzo elandelayo.

Owenelisa ukukwenza: Yiziphi iziphiwo kanye lobungcitshi engilabo? Kungaphi lapho engenza khona kuhle? (Ngokwesibonelo: Ngiyasibamba yini isikhathi? Ngiyazibamba yini ukuthi ngingenzi okubi? Ngikhuthele yini? Ngiyaphana yini?) Kuyini okuhle engikwenzayo?

NANTI ICEBO: Kunzima yini ukuthi ubone okuhle owakwenzayo kumbe owakukhulumayo? Nxa kunjalo, buza umzali loba umngane omthembayo ukuthi yikuphi okuhle akubonayo kuwe futhi yiziphi izindlela okutshengisa ngazo lokhu.

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Umuntu ngamunye kahlole izenzo zakhe. Ngalokho angaziqhenya, kungekho ukuziqhathanisa lomunye.”​—KwabaseGalathiya 6:4.

Engingenzi khona kuhle: Yibuphi ubuntu bami okumele ngibuthuthukise? Kunini lapho engilingeka khona ukwenza okubi? Kukuziphi izimo okumele ngizibambe khona kakhulu ukuthi ngingenzi okubi?

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Uma sisithi kasilasono, siyazikhohlisa.”​—1 UJohane 1:8.

Engikukholwayo: Ngilandela yiphi indlela yokuziphatha futhi kungani ngisenza njalo? Ngiyakholwa yini kuNkulunkulu? Yibuphi ubufakazi obungenza ngibe leqiniso lokuthi ukhona? Yiziphi izenzo engizibona zingalunganga futhi kungani? Ngikholwa ukuthi ikusasa lizabe linjani?

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Ukwazi ukukhetha kuzakuvikela, lokuzwisisa kuzakulinda.”​—IZaga 2:11.