Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ukuzinikela kunjengesikhonkwane esenza umtshado wenu uhlale uqinile lanxa lingaze lihlangane lobunzima obunganani

 OKWABATSHADILEYO

1: Ukuzinikela

1: Ukuzinikela

KUTSHONI?

Amadoda lamakhosikazi abazinikeleyo emtshadweni abacabangi ngokuthi bangehlukana njalo lokhu kwenza bahlaliseke. Bonke baleqiniso lokuthi akula ozatshiya omunye kumnyama kubomvu.

Abanye abatshadileyo babhejela ukuhlala bonke ngenxa yokwesaba amehlo abantu kumbe izihlobo. Kodwa kungcono ukuzinikela emtshadweni ngenxa yokuthi uyamthanda njalo uyamhlonipha umkakho.

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Lendoda akumelanga imlahle umkayo.”​—1 KwabaseKhorinte 7:11.

“Nxa uzinikele emtshadweni awusoze uphangise ukucaphuka. Uzaphangisa ukuxolela lokuxolisa. Nxa kungaba lohlupho uzadinga indlela yokululungisa hatshi ukuzitshela ukuthi vele kawasabutheki.”​—UMicah.

KUQAKATHEKE NGANI?

Abatshadileyo abangazinikelanga bangahlangana lenhlupho bahle bazitshele ukuthi, ‘Vele kasifanelani’ besebedinga indlela zokwehlukana.

“Abantu abanengi batshada bethembe ukuthi kungabanzima bayadivosa. Nxa abantu bengatshada becabanga ukuthi ngelinye ilanga bazadivosa bayabe bengazinikelanga kusukela ekuqaliseni.”​—UJean.

ONGAKWENZA

ZIHLOLE

Nxa lingaxabana . . .

  • Uyake uzisole yini ukuthi watshada lomkakho?

  • Uyake uphuphe utshade lomunye ongasuye mkakho yini?

  • Uyake uthi “Sengihamba” kumbe uthi “Ngizamthola olendaba lami”?

Nxa uthe ye kowodwa loba kweminye yemibuzo le kumele uhle uqalise ukuqinisa ukuzinikela kwakho.

XOXA LOMKAKHO NGEMIBUZO LE

  • Ukuzinikela kwethu emtshadweni sekwehlile yini? Nxa kunjalo, kubangelwa kuyini?

  • Singenzani ukuze siqinise ukuzinikela kwethu?

NANKA AMACEBO

  • Bhalela umkakho umlayezo umtshela ukuthi uyamthanda

  • Faka amapikitsha omkakho etafuleni yakho emsebenzini ukuze utshengise ukuthi uzinikele emtshadweni

  • Fonela umkakho nxa usemsebenzini kumbe nxa ukhatshana laye

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Ngakho lokho uNkulunkulu asekuhlanganisile akungehlukaniswa muntu.”​—UMathewu 19:6.