Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ukuthethelela kuyawacitsha amalangabi okungazwanani

 OKWABATSHADILEYO

4: Ukuthethelela

4: Ukuthethelela

KUTSHONI?

Ukuthethelela kutsho ukudlulisa ukoniwa kanye lenzondo engabe ikhona. Ukuthethelela omunye akutsho ukwenza angani akulalutho olwenzakeleyo.

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Bekezelelanani, lithethelelane loba kuyinsolo bani omunye angaba layo ngomunye.”​—KwabaseKholose 3:13.

“Nxa umthanda umuntu awukhangeli kakhulu amaphutha akhe kodwa ukhangela imizamo ayenzayo.”​—U-Aaron.

KUQAKATHEKE NGANI?

Ukuhlala uzondile kungakulimaza futhi kuphambanise lomtshado wakho.

“Umkami wake waxolisa ngento eyayingizwise ubuhlungu kakhulu. Kwakunzima ukuthi ngimxolele. Ngacina ngimxolele kodwa ngiyazisola ukuthi ngaphuza ukukwenza ngoba kwabangela ukuthi kube lokungazwanani phakathi kwethu.”​—UJulia.

ONGAKWENZA

ZIHLOLE

Nxa umkakho engakhuluma kumbe enze into ekuzwisa ubuhlungu zibuze ukuthi:

  • ‘Angicaphukanga masinyane yini?’

  • ‘Ungiphambanise kakhulu okokuthi ngifuna axolise kumbe ngingakwekela kudlule?’

XOXA LOMKAKHO NGEMIBUZO LE

  • Sijayele ukuxolelana ngemva kwesikhathi esinganani?

  • Singenzani ukuze sixolelane masinyane?

NANKA AMACEBO

  • Nxa ucaphukile ungacabangi ukuthi umkakho ubevele ehlose ukukuzwisa ubuhlungu.

  • Zama ukumthethelela umkakho ukhumbule ukuthi “sonke siyakhubeka ngezindlela ezinengi.”​—UJakhobe 3:2.

“Ukuthethelela kulula nxa sonke siphambanisile kodwa nxa kungumuntu oyedwa kunzima kakhulu. Kumele uthobeke ukuze wenelise ukuthethelela.”​—UKimberly.

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Phangisa uzwane laye.”​—UMathewu 5:25, The Holy Bible in Ndebele.

Ukuhlala uzondile kungakulimaza futhi kuphambanise lomtshado wakho