Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ukulalela abazali bakho kufanana lokubhadala isikwelede ebhanga. Nxa ungathembeka bazakuthemba kakhulu

 OKWABASAKHULAYO

10: Ukuthembeka

10: Ukuthembeka

KUTSHONI?

Abantu abathembekileyo bayathenjwa ngabazali babo, abangane kanye labaqhatshi. Bayalandela imithetho, bagcine izithembiso njalo bakhuluma iqiniso ngaso sonke isikhathi.

KUQAKATHEKE NGANI?

Izikhathi ezinengi inkululeko oyitholayo iya ngokuthi uthenjwa okunganani.

“Indlela engcono kakhulu yokwenza abazali bakho bakuthembe yikutshengisa ukuthi usukhulile futhi ususenelisa ukwenza imisebenzi hatshi bekhona kuphela kodwa lanxa bengekho.”​—USarahi.

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Kakubonakalise ngokuphila kwakhe kuhle.”​—UJakhobe 3:13.

ONGAKWENZA

Amanyathelo alandelayo angakunceda nxa ufuna abantu bakuthembe kumbe ufuna baphinde bakuthembe.

Khuluma iqiniso. Ukuqamba amanga kwenza ukuthi abantu bangakuthembi. Kodwa abantu bazakuthemba nxa ungakhuluma iqiniso ikakhulu nxa wenze amaphutha.

“Akuhluphi ukuthi umuntu akhulume iqiniso nxa konke kuhamba kuhle. Kodwa abantu bazakuthemba nxa ungakhuluma iqiniso langezinto ezingakwehlisa isithunzi.”​—UCaiman.

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Sifisa ukuhlala ngobuqotho ngezindlela zonke.”​—KumaHebheru 13:18.

Thembeka. Kokunye ukuchwayisisa okwenziwa eMelika kwatholakala ukuthi amaphesenti angu-78 abaqhatshi bathi okuqakatheke kakhulu ukuze umuntu aqhatshwe yikuthi uthembekile yini. Nxa ungafunda ukuthembeka khathesi kuzakunceda nxa usungumuntu omdala.

“Abazali bami bayakunanzelela nxa sengisenelisa ukwenza imisebenzi yendlini bengazange bangitshele. Lokhu kwenza bangithembe kakhulu.”​—USarah.

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Ngileqiniso ngokulalela kwakho, . . . ngisazi ukuthi uzakwenza okudlula engikucelayo.”​—KuFilimoni 21.

Bekezela. Kulula ukubona ukuthi umuntu usekhulile emzimbeni kodwa kuthatha isikhathi ukuthi abantu bananzelele ukuthi usekhulile engqondweni.

“Akusiyonto yelanga elilodwa ukuthi abazali bakho labanye abantu bakuthembe. Kodwa nxa utshengisa ukuthi usukhulile bazakuthemba ngokuhamba kwesikhathi.”​—UBrandon.

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: ‘Zembeseni ukubekezela.’​—KwabaseKholose 3:12.