Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Nxa libambisana lifanana lomtshayeli wendizamtshina lomncedisi wakhe abatshayela belenhloso efananayo

 OKWABATSHADILEYO

2: Ukubambisana

2: Ukubambisana

KUTSHONI?

Nxa indoda lomfazi bebambisana emtshadweni bafanana lomtshayeli wendizamtshina lomncedisi wakhe abatshayela belenhloso efananayo. Lanxa kungaba lenhlupho omunye lomunye ucabanga ukuthi “singa” hatshi ukuthi “nginga.”

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Ngakho kabasebabili, kodwa sebemunye.”​—UMathewu 19:6.

“Indoda lomfazi kumele babambisane ukuze umtshado wabo uphumelele.”​—UChristopher.

KUQAKATHEKE NGANI?

Nxa kungaba lengxabano indoda lomfazi abangabambisaniyo bayahlaselana kulokuthi bahlasele uhlupho. Inhlupho ezincane zicina zisiba zinkalakatha zentaba.

“Ukubambisana yikho okungenza umtshado uphumelele. Ngabe mina lomkami asibambisani besizakuba ngabantu abahlala ndawonye nje hatshi abatshadileyo, abantu abahlala ndawonye kodwa bengavumelani nxa besenza izinto eziqakathekileyo.”​—U-Alexandra.

ONGAKWENZA

ZIHLOLE

  • Imali engiyiholayo ngithi “ngeyami ngedwa” yini?

  • Kufanele ngisuke lapho okulomkami khona ukuze ngitshaywe ngumoya yini?

  • Izihlobo zomkami ngizininela khatshana yini lanxa yena ezithanda?

XOXA LOMKAKHO NGEMIBUZO LE

  • Kungaphi lapho esibambisana khona emtshadweni wethu?

  • Kungaphi lapho okumele silungise khona?

  • Kumele senzeni ukuze sihlale sibambisana?

NANKA AMACEBO

  • Kulokuthi ubone angani wena lomkakho liyancintisana emdlalweni, kumele uzibone lingabadlali beqembu elifananayo.

  • Ungacabangi ngokuthi ‘Ngingenzani ukuze nginqobe?’ kodwa cabanga ngokuthi “Singenzani ukuze sinqobe?”

“Ungadingi ukuthi ngubani ophambanisileyo longaphambanisanga. Okuqakathekileyo yikuthula lokumanyana emtshadweni wenu.”​—U-Ethan.

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Lowo lalowo wenu kangakhathaleli inzuzo yakhe kuphela kodwa akhathalele lenzuzo yabanye.”​—KwabaseFiliphi 2:3, 4.