Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

VUKANI! No. 2 2018 | Izinto Ezingu-12 Ezenza Imuli Ithokoze

Izinto Ezingu-12 Ezenza Imuli Ithokoze

Kunengi esikuzwayo okwenza imitshado ichitheke. Kodwa kuyini okwenza eminye iphumelele?

  • Kusukela ngomnyaka ka-1990 kusiyaku-2015, inani labantu abadivosayo abaleminyaka engu-50 laliphindwe kabili njalo elabaleminyaka ephezu kwengu-65 laliphindwe kathathu e-United States.

  • Abazali abasakwazi ukuthi benzeni: Ezinye izingcitshi zithi abantwana kumele bahlale benconywa kodwa ezinye zithi kufanele baphathwe ngesandla esiqinileyo.

  • Abasakhulayo baze babengabantu abadala bengelalwazi olungabenza baphumelele.

Lanxa kunjalo iqiniso yikuthi . . .

  • Umtshado ungahlala isikhathi eside njalo ube lentokozo.

  • Abazali bangenelisa ukuqondisa abantwababo ngothando.

  • Abasakhulayo bangaluthola ulwazi oluzabanceda sebekhulile.

Njani? I-Vukani le ikhuluma ngamacebo angu-12 angenza izimuli zithokoze.

 

1: Ukuzinikela

Amacebo amathathu angenza abatshadileyo bahlale ndawonye.

2: Ukubambisana

Umuntu otshade laye usengani ngumuntu elihlala ndawonye nje kuphela yini?

3: Ukuhloniphana

Funda amazwi lezenzo okuzakwenza umkakho abone ukuthi uyamhlonipha.

4: Ukuthethelela

Kuyini okungakunceda ukuthi ungakhangeli amaphutha enziwa ngumkakho?

5: Ukukhulumisana

Amacebo amathathu angenza uzwanane labantwabakho.

6: Ukulaya

Ukulaya kungenza umntwana azikhangelele phansi yini?

7: Ukuba Lobuntu

Abantwabakho kumele ubafundise ukuthi baphile njani?

8: Ukuba Yisibonelo Esihle

Nxa ufuna okutshela abantwabakho kuthophele enhliziyweni kumele izenzo zakho zifanane lokutshoyo.

9: Zazi Ukuthi Ungubani

Abasakhulayo bangenzani ukuze bakumele abakukholwayo?

10: Ukuthembeka

Ukwenza abazali bakho bakuthembe kuqakatheke kakhulu njengoba usiba ngumuntu omdala.

11: Ukukhuthala

Ungafunda ukusebenza nzima usakhula kuzakunceda ukuthi uphumelele kukho konke okwenzayo empilweni.

12: Hlela Ofuna Ukukwenza

Ukuphumelela ukwenza ofuna ukukwenza kungenza ungazikhangeleli phansi, uqinise ubungane futhi uthokoze kakhulu.

Okunye Okunganceda Izimuli

IBhayibhili lingakunceda ukuthi umtshado wakho uphumelele futhi ube lemuli ethokozayo.