Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Okungaduduza Abantwana Abafelweyo

Okungaduduza Abantwana Abafelweyo

Ufelwe ngumuntu othile olilunga lemuli yangakini yini? Nxa kunjalo kuyini okungakunceda ukuthi ulwisane lobuhlungu bokufelwa? Bala ukuthi iBhayibhili labanceda njani abasakhulayo abathathu ukuthi bazizwe ngcono.

OKWENZAKALA KUDAMI

UDami

Ubaba waqalisa etshaywa likhanda elingatsho lutho. Kodwa lamqinela umama waze wabiza i-ambulensi. Ngisakhumbula i-ambulensi izomthatha. Ngangingazi ukuthi kwakungokokucina ukumbona ephila ubaba. Wafa ngemva kwamalanga amathathu ebulawa ngumkhuhlane ohlasela imithambo yegazi. Ngangileminyaka engu-6 kuphela.

Ngazithonisisa okweminyaka eminengi ngokufa kukababa. Ngangihlala ngikhumbula okwenzakala ngesikhathi i-ambulensi izomthatha, ngizisola ukuthi yindaba ngaphonguzimela nje ngingenzi lutho. Nxa ngangibona asebekhulile abagulayo ngangizibuza ukuthi yindaba bona bephila kodwa ubaba yena wafa. Ngokuya kwesikhathi umama wanginceda ukuthi ngingafeli ngaphakathi kodwa ngikhulume okwakungidla. Njengoba singoFakazi bakaJehova, ibandla lasisekela kakhulu.

Abanye abantu bacabanga ukuthi ungafelwa udabuka khonapho kuhle kuphele, kodwa kimi akuzange kwenzakale ngaleyondlela. Ngaqalisa ukuzwa ubuhlungu sengikhulakhulile.

Ngikhuthaza abasakhulayo abafelwe ngumzali ukuthi batshele othile okubakhathazayo. Ungazithulela uyalimala.

Impilo inzima kakhulu nxa ubaba engekho. Kodwa ngiduduzwa yisithembiso sikaNkulunkulu esikuSambulo 21:4. Sithi: “Uzazesula zonke izinyembezi emehlweni [ethu]. Akusayikuba khona futhi ukufa loba ukulila loba ukukhala loba ubuhlungu.”

OKWENZAKALA KUDERRICK

UDerrick

Ngikhumbula sithiya inhlanzi lobaba njalo sisiyalala ezintabeni. Wayekuthanda kakhulu ukuba sezintabeni.

Kwasekulesikhathi ubaba elomkhuhlane wenhliziyo. Kodwa ngangingawuzwisisi kuhle umkhuhlane lo. Ngikhumbula ngisesemncane ngisiyambona esibhedlela. Ngileminyaka engu-9 umkhuhlane lo wacina usumbulele.

Ngakhala ezimathonsi esefile. Ngangisizwa ngiphela umoya futhi ngingafuni ukukhuluma lomuntu. Ukufa kukababa kwangizwisa ubuhlungu engangingakaze ngibuzwe futhi ngangingaselawo amandla okwenza loba yini. Iqembu labasakhulayo engangililunga lalo esontweni latshengisa ukuthi lilendaba lami ngisanda kufelwa, kodwa ngemva kwesikhatshana lakhohlwa ngami. Abantu esontweni babesithi,  “Isikhathi sikababakho besesifikile,” abanye besithi, “UNkulunkulu umthethe” kumbe, “Usesezulwini.” Ababekutsho akuzange kungincede ngitsho njalo ngangingakwazi ukuthi iBhayibhili lalisithini ngakho.

Umama waqalisa ukufunda iBhayibhili laboFakazi bakaJehova njalo ngemva kwesikhathi esithile mina lomfowethu sasesifunda. Safunda ukuthi abafileyo bakusiphi isimo lokuthi uNkulunkulu uthembisa ukuthi uzavusa abantu abafileyo. (UJohane 5:28, 29) Umbhalo owanginceda kakhulu ngu-Isaya 41:10 olamazwi kaNkulunkulu athi: “Ngakho ungesabi, ngoba ngilawe; ungakhathazeki, ngoba nginguNkulunkulu wakho. Ngizakuqinisa, ngikusize.” Ukwazi ukuthi uJehova ulami kwangiduduza kakhulu futhi kulokhu kungiduduza.

OKWENZAKALA KUJEANNIE

UJeannie

Umama wabulawa ngumkhuhlane wemvukuzane ngileminyaka engu-7. Ngelanga afa ngalo kwakungani ngiyaphupha. Wafela endlini njalo ugogo lokhulu babekhona. Akulamuntu owayeyethukile. Ngisakhumbula lokuthi ntambama sadla amaqanda. Mhlalokho kwakungani lingitshonele emini.

Okweminyaka eminengi ngemva kokufelwa ngangifihla ukuthi ngidabukile ngenxa yokuthi ngangifuna ukududuza umnawami. Lanamuhla nxa kungaba lento engizwisa ubuhlungu angitshengiseli ukuthi ngidabukile lanxa lokhu kungilimaza.

Angisoze ngilukhohlwe uthando esalutshengiswa ngabazalwane ebandleni laboFakazi bakaJehova esasingena lalo. Sasingelasikhathi eside singena imihlangano eWolu yoMbuso kodwa isimanga yikuthi abazalwane babesivakatshela angathi kwasekuleminyaka sisazana. Ngibona angathi umnyaka waphela du ubaba engapheki ukudla kwantambama ngenxa yokuthi abazalwane babesiphathela.

Umbhalo engingasoze ngiwukhohlwe liHubo 25:16, 17. Umhubi wancenga uNkulunkulu wathi: “Phendukela kimi ube lobubele kimi, ngokuba ngilesizungu, ngikhathazekile. Izinhlupheko zenhliziyo yami sezandile; ngikhulula ekudabukeni kwami.” Amazwi la ayangiduduza ngoba angenza ngibone ukuthi uNkulunkulu uyangisekela nxa ngidanile. IBhayibhili lingincede ukuthi ngiqhubeke ngempilo lokuthi ngilindele ukugcwaliseka kwesithembiso sokuvuswa kwabantu abafileyo. Ngilethemba lokuthi ngizaphinda ngimbone umama eseqine saka epharadayisi.2 Phetro 3:13.

Ungathanda yini ukwazi okunengi ngalokho iBhayibhili elikutshoyo okududuza abafelweyo? Dawuniloda mahala ibhukwana elithi “Lapho Ufelwa Othandekayo.” Hamba ku-www.jw.org/zu, ngaphansi kwengxenye ethi IZINCWADI > IZINCWADI NEZINCWAJANA.