Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Kungani Sihlupheka, Siguga Njalo Sisifa?

Kungani Sihlupheka, Siguga Njalo Sisifa?

UMdali wethu usibona singabantwabakhe, yikho kafuni ukuthi sihlupheke. Kodwa emhlabeni wonke abantu abanengi bayahlupheka. Kungani kunjalo?

Ukuhlupheka Kwabangelwa Ngabazali Bethu Bokuqala

“Isono sangena emhlabeni ngomuntu oyedwa, lokufa kwangena ngesono, ngaleyo ndlela ukufa kwafika ebantwini bonke.”—KWABASEROMA 5:12.

UNkulunkulu wadala abazali bethu bokuqala, u-Adamu lo-Eva belemizimba engelasono. Waphinda wabanika ikhaya eliyipharadayisi khonapha emhlabeni elalithiwa yisivande sase-Edeni. Wabatshela ukuthi bangadla kuzo zonke izihlahla ezazisesivandeni ngaphandle kwesisodwa. Kodwa bakhetha ukudla izithelo zalesosihlahla futhi lokho kwakuyisono. (UGenesisi 2:15-17; 3:1-19) UNkulunkulu wabaxotsha esivandeni ngenxa yokungalaleli kwabo njalo impilo yabo yaqalisa ukuba lukhuni. Ngokuhamba kwesikhathi baba labantwana futhi labo baba lenhlupho. Bonke baguga futhi bafa. (UGenesisi 3:23; 5:5) Lathi siyagula, siyaguga njalo siyafa ngenxa yokuthi savela ku-Adamu lo-Eva.

Izingilosi Ezahlamukayo Lazo Zibangela Ukuthi Sihlupheke

“Umhlaba wonke ungaphansi kwamandla omubi.”—1 UJOHANE 5:19.

“Omubi” okukhulunywa ngaye nguSathane. Uyingilosi eyahlamukela uNkulunkulu. (UJohane 8:44; ISambulo 12:9) Ngokuhamba kwesikhathi ezinye izingilosi zamlandela. Izingilosi lezo ezimbi zibizwa kuthiwa ngamadimoni. Zisebenzisa amandla azo ukuze zidukise abantu futhi zibenze bangalaleli uMdali wabo. Ziyenga abantu abanengi ukuthi benze izinto ezimbi. (IHubo 106:35-38; 1 KuThimothi 4:1) USathane lamadimoni bafuna abantu bazwe ubuhlungu njalo bahlupheke.

Kwezinye Izikhathi Siyahlupheka Ngenxa Yezinqumo Ezimbi Esizenzayo

“Loba yini umuntu ayihlanyelayo uzavuna yona futhi.”—KWABASEGALATHIYA 6:7.

Silenhlupho ezitshiyeneyo ngenxa yesono esilaso lalokho okwenziwa nguSathane emhlabeni wonke. Kodwa ngezinye izikhathi abantu yibo abenza impilo yabo ibe nzima. Njani? Nxa bangenza izinto ezimbi kumbe benze izinqumo ezingaqondanga, bajayele ukuvuna okubi. Kodwa nxa bangenza izinto ezinhle, bavuna okuhle. Ngokwesibonelo, indoda ethembekileyo esebenza nzima futhi ethanda imuli yayo ivuna izinto ezinengi ezinhle njalo imuli yayo iyathokoza. Kodwa indoda ebhejayo, edakwayo kumbe elivila ingenza ukuthi imuli yayo idubeke. Yikho siyabe sihlakaniphile nxa silalela uMdali wethu. Ufuna sivune izinto ezinengi ezinhle ezigoqela ‘ukuthula okukhulu.’—IHubo 119:165.

Siyahlupheka Ngoba Siphila “Ezinsukwini Zokucina”

‘Ezinsukwini zokucina abantu bazakuba ngabazithandayo, labathanda imali, labangalaleli abazali, labangazikhuziyo, labalolaka, labangakuthandiyo okuhle.’—2 KUTHIMOTHI 3:1-5.

Lamuhla abantu abanengi benza khona kanye okutshiwo emavesini la. Abakwenzayo ngokunye okutshengisa ukuthi siphila “ezinsukwini zokucina” zomhlaba lo. IMibhalo iphinda ithi ezinsukwini lezi kuzakuba lezimpi, ukuswelakala kokudla, ukuzamazama komhlaba kanye lemikhuhlane. (UMathewu 24:3, 7, 8; ULukha 21:10, 11) Izinto lezi zibangela ukuhlupheka lokufa.